29 juli – H. Martha

De eerste lezing mag van de dag genomen worden: Do 29-07-21: week 17 dhj 1

maar de evangelies zijn verplicht als hieronder aangegeven

29 juli – H. Martha

310 eerste lezing: 1 Joh. 4, 7-16

Als wij elkander liefhebben, woont God in ons.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes.
Vrienden,
laten wij elkaar liefhebben,
want de liefde komt van God.
Iedereen die liefheeft is een kind van God,
en kent God.
De mens zonder liefde kent God niet,
want God is liefde.
En de liefde die God is,
heeft zich onder ons geopenbaard
doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft,
om ons het leven te brengen.
Hierin bestaat de liefde:
niet wij hebben God liefgehad,
maar Hij heeft ons liefgehad,
en Hij heeft zijn Zoon gezonden
om door het offer van zijn leven
onze zonden uit te wissen.

Vrienden,
als God ons zozeer heeft liefgehad,
moeten ook wij elkander liefhebben.
Nooit heeft iemand God gezien,
maar als wij elkaar liefhebben,
woont God in ons,
en is zijn liefde in ons volmaakt geworden.
Dit is het bewijs dat wij in Hem verblijven
(zoals Hij verblijft in ons),
dat Hij ons deel heeft gegeven aan zijn Geest.
En wij, wij hebben gezien en wij getuigen,
dat de Vader zijn Zoon heeft gezonden
om de Heiland van de wereld te zijn.
Als iemand erkent dat Jezus de Zoon van God is,
woont God in hem en woont hij in God.
Zo hebben wij de liefde leren kennen die God voor ons heeft,
en wij geloven in haar.
God is liefde: wie in de liefde woont,
woont in God en God is met hem.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 34 (33), 2-3, 4-5, 6-7, 8-9, 10-11

Refrein:
Let op en bemerkt hoe genadig de Heer is.

De Heer zal ik prijzen iedere dag,
zijn lof ligt mij steeds op de lippen.
Mijn geest is fier op de gunst van de Heer,
laat elk die het hoort zich verheugen.

Verheerlijkt de Heer te zamen met mij
en laat ons eendrachtig zijn Naam vereren.
Ik ging tot de Heer en Hij heeft mij verhoord,
Hij heeft mij gered uit al wat ik vreesde.

Verlaat u op Hem, dan wordt ge gelukkig,
want Hij stelt u niet teleur.
Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer
en redt hen uit hun ellende.

De engel van God legt een schans om hen heen,
om elk die God vreest te beschermen.
Let op en bemerkt hoe genadig de Heer is,
gelukkig is hij die zijn heil zoekt bij Hem.

Eerbiedigt de Heer, gij die Hem gewijd zijt,
want wie Hem eerbiedigt lijdt nimmer gebrek.
De rijken zijn arm en behoeftig geworden,
die gaan tot de Heer komen nooit iets tekort.

vers voor het evangelie: Joh. 8, 12b

Alleluia.
Ik ben het licht der wereld, zegt de Heer.
Wie Mij volgt zal het levenslicht bezitten.
Alleluia.

66 Evangelie: Joh. 11, 19-27

Ik geloof dat Gij de Messias zijt, de Zoon Gods.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes.
Lof zij U, Christus.

In die tijd
waren vele Joden naar Martha en Maria gekomen
om hen te troosten over het verlies van hun broer.
Zodra Martha hoorde dat Jezus op komst was
ging zij Hem tegemoet;
Maria echter bleef thuis.
Martha zei tot Jezus:
“Heer, als Gij hier waart geweest
zou mijn broer niet gestorven zijn.
Maar zelfs nu weet ik,
dat, wat Gij ook aan God vraagt,
God het U zal geven.”
Jezus zei tot haar:
“Uw broer zal verrijzen.”
Martha antwoordde:
“Ik weet dat hij zal verrijzen,
bij de verrijzenis op de laatste dag.”
Jezus zei haar:
“Ik ben de verrijzenis en het leven.
Wie in Mij gelooft zal leven
ook al is hij gestorven,
en ieder die leeft in geloof aan Mij
zal in eeuwigheid niet sterven.
Gelooft gij dit?”
Zij zei tot Hem:
“Ja, Heer,
ik geloof vast dat Gij de Messias zijt,
de Zoon Gods die in de wereld komt”.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

of:

67 Evangelie: Lc. 10, 38-42

Martha, wat maak je je bezorgd en druk over veel dingen.

De Heer zij met U.
En met Uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
Lof zij U, Christus.

In die tijd kwam Jezus in een dorp
waar een vrouw die Martha heette Hem in haar woning ontving.
Ze had een zuster, Maria die
– gezeten aan de voeten van de Heer –
luisterde naar zijn woorden.
Martha werd in beslag genomen door de drukte van het bedienen,
maar ze kwam er een ogenblik bij staan en zei:
“Heer, laat het U onverschillig
dat mijn zuster mij alleen laat bedienen?
Zeg haar dan dat ze mij moet helpen.”
De Heer gaf haar ten antwoord:
“Martha, Martha,
wat maak je je bezorgd en druk over veel dingen.
Slechts één ding is nodig.
Maria heeft het beste deel gekozen
en het zal haar niet ontnomen worden.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments