29 april – H. Catharina van Siena – maagd en kerklerares – patrones van Europa – feest

Uit het lectionarium supplement

29 april
H. Catharina van Siena, maagd en kerklerares,
patrones van Europa
Feest

Gemeenschappelijke van maagden (Lectionarium IV, p. 419 e.v.).

EERSTE LEZING

Het bloed van Christus reinigt ons van elke zonde.

Lezing uit de Eerste brief
van de heilige apostel Johannes     1, 5 – 2, 2

Vrienden,

Dit is de boodschap
die wij van Christus gehoord hebben
en aan u doorgeven:
God is licht,
er is in Hem geen spoor van duisternis.
Als wij beweren deel te hebben aan zijn leven,
terwijl onze wegen duister zijn,
liegen wij met woord en met daad.
Maar als wij wandelen in het licht,
– zoals Hij zelf is in het licht –
dan hebben wij deel aan elkanders leven,
terwijl het bloed van zijn Zoon Jezus
ons reinigt van elke zonde.
Als wij beweren zonder zonde te zijn,
bedriegen wij onszelf
en woont de waarheid niet in ons.
Als wij onze zonden belijden,
is Hij zo getrouw en genadig,
dat Hij onze zonden vergeeft
en ons reinigt van alle kwaad.
Maar als wij zeggen
dat wij geen zonde bedreven hebben,
maken wij Hem tot een leugenaar;
dan woont zijn woord niet in ons.
Kinderen,
ik schrijf u met de bedoeling
dat gij niet zoudt zondigen.
Maar ook al zou iemand zonde bedrijven:
wij hebben een voorspreker bij de Vader,
Jezus Christus,
die geheel zondeloos is,
die al onze zonden goedmaakt,
en niet alleen die van ons
maar die van de hele wereld.

Woord van de Heer.

ANTWOORDPSALM: Ps. 103 (102), 1-2, 3-4, 8-9, 13-14, 17-18a (R. 1a)

R. Verheerlijk, mijn ziel, de Heer.

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
zijn heilige Naam uit het diepst van uw wezen!
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
vergeet zijn weldaden niet! R.

Hij is het die u uw schulden vergeeft,
die u geneest van uw kwalen.
Hij is het die u van de ondergang redt,
die u omringt met zijn gunst en erbarmen. R.

De Heer is barmhartig en welgezind,
lankmoedig en goedertieren.
Hij blijft niet voortdurend verwijten maken,
Hij is niet voor eeuwig vertoornd. R.

Zozeer als een vader zijn kinderen liefheeft,
zozeer heeft de Heer zijn dienaren lief.
Hij weet toch waaruit Hij de mens heeft gemaakt,
Hij denkt eraan dat wij slechts stof zijn. R.

Maar Gods erbarmen blijft altijd en eeuwig,
rechtvaardig is Hij voor geslacht na geslacht,
voor allen die trouw zijn verbond onderhouden. R.

ALLELUIA     Vgl. Mt. 11, 25

R. Alleluia.
Geprezen zij Gij, Vader, Heer van hemel en aarde,
omdat Gij de geheimen van het Koninkrijk
hebt geopenbaard aan kinderen.
R. Alleluia.

EVANGELIE

Deze dingen hebt Gij verborgen gehouden
voor wijzen en verstandigen,
maar geopenbaard aan kinderen.

Lezing uit het heilig Evangelie volgens Matteüs     11, 25-30

In die tijd sprak Jezus:
“Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde,
omdat Gij deze dingen verborgen gehouden hebt
voor wijzen en verstandigen,
maar ze hebt geopenbaard aan kinderen.
Ja, Vader, zo heeft het U behaagd.
Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven.
Niemand kent de Zoon tenzij de Vader,
en niemand kent de Vader tenzij de Zoon
en hij aan wie de Zoon Hem wil openbaren.
Komt tot Mij,
allen die zwoegt en onder lasten gebukt gaat,
en Ik zal u verkwikking schenken.
Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij:
Ik ben zachtmoedig en nederig van hart;
en gij zult rust vinden voor uw zielen,
want mijn juk is zacht en mijn last is licht.”

Woord van de Heer.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments