25 januari – Bekering van de heilige apostel Paulus – feest

25 januari – Bekering van de heilige apostel Paulus – feest

3 eerste lezing: Hand. 22, 3-16

Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen
onder aanroeping van de naam Jezus.

Uit de Handelingen van de Apostelen.
In die dagen zei Paulus tot het volk:
“Ik ben een jood,
geboren te Tarsus in Cilicië,
maar hier in deze stad grootgebracht
en aan de voeten van Gamaliël opgevoed
volgens de strenge opvattingen van de voorvaderlijke Wet.
Ik was een ijveraar voor God
zoals gij allen heden zijt
en ik heb deze Weg vervolgd ten dode toe,
mannen en vrouwen in boeien geslagen
en in de gevangenis geworpen,
zoals trouwens de hogepriester en de hele raad der oudsten
van mij kunnen getuigen.
Met brieven van hen trok ik naar de broeders in Damascus
om ook de mensen daar
geboeid naar Jeruzalem te voeren en te laten bestraffen.
Maar onderweg, toen ik al dicht bij Damascus was,
omstraalde mij rond het middaguur
plotseling een fel licht uit de hemel.
Ik viel ter aarde
en ik hoorde een stem tot mij zeggen:
Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij?
Ik antwoordde:
Wie zijt Gij, Heer?
Hij hernam:
Ik ben Jezus van Nazaret, die gij vervolgt.
Mijn metgezellen zagen wel het licht,
maar hoorden niet de stem van Hem die mij toesprak.
Ik zei: Wat moet ik doen, Heer?
En de Heer weer tot mij: Sta op
en vervolg uw reis naar Damascus,
daar zal men u alles zeggen wat gij te doen hebt.
Omdat ik echter niet zien kon
tengevolge van de schittering van het licht,
werd ik door mijn gezellen bij de hand geleid
en zo kwam ik in Damascus aan.
Een zekere Ananias, een wetgetrouw man
die om zijn goede naam en faam bekend staat
bij alle joodse ingezetenen,
kwam mij bezoeken,
ging vóór mij staan en sprak:
Saul, broeder, word weer ziende!
Op hetzelfde ogenblik zag ik hem staan.
Toen zei hij:
De God van onze vaderen heeft u voorbestemd
om zijn wil te leren kennen,
de Rechtvaardige te zien
en een stem uit diens mond te horen,
omdat gij voor Hem bij alle mensen zult moeten getuigen
van wat ge gezien en gehoord hebt.
Wat aarzelt gij dan nog?
Sta op, laat u dopen
en uw zonden afwassen onder aanroeping van zijn Naam.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

of:

4 eerste lezing: Hand. 9, 1-22

Heer, wat wilt ge dat ik doe?

Uit de Handelingen van de Apostelen.
In die dagen ging Saulus,
wiens ziedende woede
nog steeds de leerlingen van de Heer met de dood bedreigde,
naar de hogepriester
aan wie hij brieven vroeg voor de synagogen in Damascus,
om er alle aanhangers van de Weg die hij zou vinden,
mannen zowel als vrouwen,
gevangen naar Jeruzalem te mogen voeren.
Toen hij op zijn tocht Damascus naderde,
omstraalde hem plotseling een licht uit de hemel.
Hij viel ter aarde
en hoorde een stem die hem zei:
“Saul, Saul,
Waarom vervolgt gij Mij?”
Hij sprak:
“Wie zijt gij Heer?”
Hij antwoordde:
“Ik ben Jezus,
die gij vervolgt.
Maar sta op en ga de stad in,
daar zal iemand u zeggen wat ge doen moet.”
Zijn reisgezellen stonden sprakeloos,
want zij hoorden wel de stem,
maar zagen niemand.
Saulus stond van de grond op,
maar hoewel zijn ogen open waren, zag hij niets.
Zij namen hem dus bij de hand
en brachten hem Damascus binnen.
Drie dagen lang kon hij niet zien
en at of dronk hij niet.
Nu woonde er in Damascus een leerling die Ananias heette
en tot hem sprak de Heer in een visioen:
“Ananias.”
Hij antwoordde:
“Hier ben ik, Heer.”
De Heer vervolgde:
“Begeef u naar de Rechte Straat
en vraag in het huis van Judas naar Saulus van Tarsus,
hij is juist in gebed.”
Deze zag reeds in een visioen
een man, Ananias, binnenkomen
en hem de handen opleggen opdat hij weer zou zien.
Maar Ananias wierp tegen:
“Heer, ik heb van velen gehoord
hoeveel kwaad die man uw heiligen in Jeruzalem
heeft aangedaan.
Ook hier heeft hij van de hogepriesters volmacht
om allen, die uw Naam aanroepen, in boeien te slaan.”
De Heer beval hem:
“Ga,
want die man is mijn uitverkoren werktuig
om mijn Naam uit te dragen onder heidenen en koningen
en onder de zonen van Israël.
Ik zal hem laten zien
hoeveel hij om mijn Naam moet lijden.”
Toen begaf Ananias zich naar het huis,
trad binnen
en legde hem de handen op met de woorden:
“Saul, broeder,
de Heer heeft mij gezonden,
Jezus die u op de weg hierheen verschenen is,
opdat ge weer zien moogt
en vervuld moogt worden van de heilige Geest.”
Op hetzelfde ogenblik vielen hem als het ware
de schellen van de ogen.
Hij zag weer
en terstond liet hij zich dopen.
Hij nam voedsel tot zich
en kwam weer op krachten.

Enige tijd bleef hij bij de leerlingen in Damascus.
Terstond begon hij in de synagoge Jezus te prediken en zei:
“Deze is de Zoon Gods.”
Alle toehoorders stonden verbaasd en zeiden:
“Is dat niet de man,
die in Jeruzalem de belijders van deze Naam uitroeide,
en is hij niet hier gekomen
om hen geboeid naar de hogepriesters te voeren?”
Maar Saulus werd met steeds groter kracht bezield
en bracht de joden die in Damascus woonden in verwarring
door te bewijzen:
Deze is de Messias.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 117 (116)

Refrein:
Gaat uit over de hele wereld
en verkondigt het evangelie aan heel de schepping. (Mc. 16, 15).
of: Alleluia.

Looft nu de Heer, alle naties der aarde,
huldigt de Heer, alle volken rondom.

Omdat Hij bij ons zijn goedheid getoond heeft;
de trouw van de Heer houdt in eeuwigheid stand.

vers voor het evangelie: Joh. 15, 16

Alleluia.
Ik heb u uitgekozen
en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan
en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn.
Alleluia.

5 evangelie: Mc. 16, 15-18

Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.
Lof zij U, Christus,

In die tijd verscheen Jezus aan de elf en zei:
“Gaat uit over de hele wereld
en verkondigt het evangelie aan heel de schepping.
Wie gelooft en gedoopt is zal gered worden,
maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.
En deze tekenen zullen de gelovigen vergezellen:
in mijn Naam zullen ze duivels uitdrijven,
nieuwe talen spreken,
slangen opnemen;
zelfs als ze dodelijk vergif drinken zal het hun geen kwaad doen;
en als ze aan zieken de handen opleggen
zullen dezen genezen zijn.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

* Bij de votiefmis van de heilige apostel Paulus neemt men de lezingen van deze dag.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments