14 februari – Cyrillus, monnik, en Methodius, bisschop – patronen van Europa

Uit het lectionarium supplement

14 februari
HH. Cyrillus, monnik, en Methodius, bisschop,
patronen van Europa
Feest

EERSTE LEZING

Wij richten ons voortaan tot de heidenen.

Lezing uit de Handelingen van de Apostelen     13, 46-49

In die dagen zeiden Paulus en Barnabas tot de Joden:
“Tot u moest wel het eerst
het woord van God gesproken worden,
maar omdat gij het afwijst
en uzelf het eeuwige leven niet waardig keurt,
daarom richten wij ons voortaan tot de heidenen.
Want aldus luidt de opdracht van de Heer tot ons:
‘Ik heb u geplaatst als een licht voor de heidenen,
opdat gij tot redding zoudt strekken
tot aan het uiteinde van de aarde’.”
Toen de heidenen dit hoorden,
waren zij verheugd
en verheerlijkten het woord van God,
en allen die tot het eeuwig leven waren voorbestemd,
namen het geloof aan.
Het woord des Heren verbreidde zich
door heel die streek.

Woord van de Heer.

ANTWOORDPSALM     PS. 117 (116), 1. 2 (R. Mc. 16, 15)

R. Gaat uit over de hele wereld
en verkondigt het evangelie aan heel de schepping.
(of: Alleluia.)

Looft nu de Heer, alle naties der aarde,
huldigt de Heer, alle volken rondom. R.

Omdat Hij bij ons zijn goedheid getoond heeft;
de trouw van de Heer houdt in eeuwigheid stand. R.

ALLELUIA OF VERS VOOR HET EVANGELIE     Lc. 4, 18

(R. Alleluia.)
De Heer heeft Mij gezonden
om aan armen de Blijde Boodschap te brengen,
aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken.
(R. Alleluia.)

EVANGELIE

De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig.

Lezing uit het heilig Evangelie volgens Lucas     10, 1-9

In die tijd
wees de Heer tweeënzeventig leerlingen aan
en zond hen twee aan twee voor zich uit
naar alle steden en plaatsen,
waarheen Hijzelf van plan was te gaan.
Hij sprak tot hen:
“De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig.
Vraagt daarom de Heer van de oogst
arbeiders te sturen om te oogsten.
Gaat dan,
maar zie, Ik zend u als lammeren tussen wolven.
Neemt geen beurs mee, geen reiszak, geen schoeisel
en groet niemand onderweg.
Laat in welk huis gij ook binnengaat
uw eerste woord zijn:
‘Vrede aan dit huis!’
Woont daar een vredelievend mens,
dan zal uw vrede op hem rusten;
zo niet, dan zal hij op u terugkeren.
Blijft in dat huis en eet en drinkt wat zij u aanbieden;
want de arbeider is zijn loon waard.
Gaat niet van het ene huis naar het andere.
In elke stad waar ge binnengaat en ontvangen wordt,
eet wat u wordt voorgezet,
geneest de zieken die er zijn
en zegt tot hen:
‘Het Rijk Gods is u nabij’.”

Woord van de Heer.

 

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments