9e week door het jaar 2, vrijdag

9e week door het jaar 2, vrijdag

105 eerste lezing: 2 Tim. 3, 10-17

Allen die in Christus Jezus godvruchtig willen leven
zullen vervolgd worden.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timóteüs.
Dierbare,
gij echter zijt mij trouw gevolgd:
in mijn leer, mijn manier van leven, mijn plannen,
in mijn geloof, geduld, liefde en volharding;
ook in de vervolgingen en het lijden,
zoals die mij zijn overkomen in Antiochië, Ikonium en Lystra.
Wat voor vervolgingen heb ik al niet moeten verduren!
Maar de Heer heeft mij uit alles gered.
Trouwens, allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven,
zullen vervolgd worden,
terwijl deugnieten en charlatans van kwaad tot erger komen,
anderen misleidend en zichzelf.
Blijf gij echter bij de leer, die gij gelovig hebt aanvaard.
Bedenk wie het waren, die u onderricht hebben
en hoe gij van kindsbeen af
vertrouwd zijt met de heilige geschriften;
daaruit kunt gij de wijsheid putten, die u leidt tot het heil,
door het geloof in Christus Jezus.
Elk door God geïnspireerd geschrift dient ook
om te onderrichten in de waarheid en de dwalingen te weerleggen,
om de zeden te verbeteren
en de mensen op te voeden tot een rechtschapen leven,
zodat de man Gods voor zijn taak berekend is
en toegerust voor elk goed werk.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 119 (118),157,160,161,165,166,168

Refrein:
Zij die uw wet liefhebben, leven in vrede.

Met velen zijn mijn vervolgers en kwellers,
toch wijk ik van wat Gij verordent niet af.
Uw woord berust op betrouwbaarheid
en eeuwig is wat Gij rechtvaardig bepaalt.

Vorsten vervolgen mij zonder reden,
maar slechts voor uw woord is mijn hart beducht.
Zij die uw wet liefhebben leven in vrede,
zij struikelen niet op hun weg.

Ik stel mijn vertrouwen, Heer, op uw bijstand,
ik doe al wat Gij gebiedt.
Ik houd mij aan wat Gij gebiedt en voorschrijft,
want al mijn wegen zijn U bekend.

vers voor het evangelie: Ps. 119 (118), 105

Alleluia.
Uw woord is een lamp voor mijn voeten, Heer,
het is een licht op mijn pad.
Alleluia.

106 evangelie: Mc. 12, 35-37

Hoe kunnen de schriftgeleerden zeggen
dat de Messias Zoon van David is?

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.
Lof zij U, Christus.

Bij zijn onderricht in de tempel wierp Jezus eens de vraag op:
“Hoe kunnen de schriftgeleerden zeggen,
dat de Messias Zoon van David is?
David heeft zelf gezegd, door de heilige Geest bewogen:
De Heer heeft gesproken tot mijn Heer:
zit aan mijn rechterhand,
totdat Ik uw vijanden onder uw voeten heb gelegd.
Als David zelf Hem Heer noemt,
hoe kan Hij dan zijn zoon zijn?”
Het merendeel van het volk luisterde graag naar Hem.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments