8e week door het jaar 2, donderdag

8e week door het jaar 2, donderdag

91 eerste lezing: 1 Petr. 2, 2-5. 9-12

Gij zijt een koninklijke priesterschap, een heilige natie,
bestemd om de roemruchte daden te verkondigen
van Hem die u geroepen heeft.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus.
Broeders en zusters,
weest als pasgeboren kinderen,
begerig naar de geestelijke, onvervalste melk
die u wasdom zal schenken ter zaligheid.
Gij hebt immers al geproefd van de zoetheid des Heren.
Treedt toe tot Hem,
de levende steen,
door de mensen verworpen,
maar uitverkoren en kostbaar in het oog van God.
Laat ook uzelf
als levende stenen
voegen in de bouw van de geestelijke tempel.
Draagt als een heilige priesterschap geestelijke offers op,
die welgevallig zijn aan God
door Jezus Christus.
Want gij zijt een uitverkoren geslacht,
een koninklijke priesterschap,
een heilige natie, Gods eigen volk,
bestemd om de roemruchte daden te verkondigen van Hem,
die u uit de duisternis
heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht:
gij,
vroeger geen volk,
nu Gods volk;
vroeger van genade verstoken,
nu begenadigd.
Dierbare vrienden,
ik vraag u
als vreemdelingen en ballingen u te onthouden
van zondige lusten, die strijd voeren tegen de ziel.
Leidt onder de heidenen een voorbeeldig leven;
dan zullen zij, die u nog als boosdoeners belasteren,
bij nader toezien God om uw goede daden verheerlijken
op de dag, dat Hij komt rechtspreken.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 100 (99), 2, 3, 4, 5

Refrein:
Treedt onbezorgd voor Gods Aanschijn.

Juicht voor de Heer, alle landen,
dient met blijdschap de Heer.
Treedt onbezorgd voor zijn Aanschijn;
waarlijk, de Heer is God.

Hij is de Schepper en Meester,
wij zijn kudde, zijn volk.
Trekt met een lied door zijn poorten,
komt in zijn voorhof met zang.

Zegent zijn Naam en eert Hem,
Hij is ons goed gezind.
Eindeloos is zijn erbarmen,
trouw van geslacht op geslacht.

vers voor het evangelie: Kol. 3, 16a, 17c

Alleluia.
Het woord van Christus
moge in volle rijkdom onder u wonen;
dankt God de Vader door Hem.
Alleluia.

92 evangelie: Mc 10, 46-52

Rabboeni, maak dat ik zien kan!

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.
Lof zij U, Christus.

In die tijd trok Jezus weg uit Jericho,
vergezeld van zijn leerlingen en een grote menigte.
Er zat een blinde bedelaar langs de weg,
Bartimeüs, de zoon van Timeüs.
Zodra hij hoorde, dat het Jezus de Nazarener was,
begon hij luidkeels te roepen:
“Jezus, Zoon van David,
heb medelijden met mij!”
Velen snauwden hem toe te zwijgen,
maar hij riep nog veel harder:
“Zoon van David, heb medelijden met mij!”
Jezus bleef staan en zei:
“Roept hem eens hier.”
Ze riepen de blinde toe:
“Heb goede moed!
Sta op, Hij roept u.”
Hij wierp zijn mantel af,
sprong overeind en kwam naar Jezus toe.
Jezus vroeg hem:
“ Wat wilt ge dat Ik voor u doe?”
De blinde antwoordde Hem:
“Rabboeni, maak dat ik zien kan!”
En Jezus sprak tot hem:
“Ga, uw geloof heeft u genezen.”
Terstond kon hij zien
en hij sloot zich bij Hem aan op zijn tocht.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments