6e week door het jaar 2, vrijdag

6e week door het jaar 2, vrijdag

69 eerste lezing: Jak. 2, 14-24. 26

Zoals het lichaam dood is zonder de ziel,
zo is het geloof dood zonder de daad.

Uit de brief van de heilige apostel Jakobus.
Broeders en zusters,
wat baat het een mens
te beweren, dat hij geloof heeft
als hij geen daden kan laten zien?
Kan zo’n geloof hem soms redden?
Stel dat een broeder of zuster geen kleren heeft
en niets om te eten,
en iemand van u zou zeggen:
“Geluk ermee!
Hou u warm en eet maar goed”,
en hij zou niets doen om in hun stoffelijke nood te voorzien
– wat heeft dat voor zin?
Zo is ook het geloof,
op zichzelf genomen,
zonder zich in daden te uiten dood.
Misschien zal iemand zeggen:
Gij hebt de daad
en ik heb het geloof.
Dan antwoord ik:
Bewijs me eerst
dat ge geloof hebt als ge geen daden kunt tonen;
dan zal ik u uit mijn daden mijn geloof bewijzen.
Gij gelooft dat er één God is?
Uitstekend,
ook de boze geesten geloven dat en sidderen!
Gij dwaas,
wilt ge het bewijs dat het geloof zonder de daad waardeloos is?
Is onze vader Abraham niet gerechtvaardigd om zijn daden,
omdat hij zijn zoon Isaäk op het altaar ten offer bracht?
Het is duidelijk, dat zijn geloof zich in daden uitte
en eerst door zijn daden volkomen werd.
Zo ging het woord van de Schrift in vervulling
dat luidt:
“Abraham geloofde God
en het werd hem als gerechtigheid aangerekend;
en hij werd Gods vriend genoemd.”
Het is duidelijk, dat een mens wordt gerechtvaardigd door daden
en niet alleen door geloof.
Zoals het lichaam dood is zonder de ziel,
zo is het geloof dood zonder de daad.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 112 (111), 1-2, 3-4, 5-6

Refrein:
Gelukkig de man, die vreugde vindt
in de geboden des Heren.

Gelukkig de man, die ontzag heeft voor God,
die vreugde vindt in zijn geboden.
Zijn kroost zal machtig zijn in het land,
gezegend zal zijn het geslacht van de vrome.

Welvaart en rijkdom sieren zijn huis,
hij zal zijn gerechtigheid nooit verliezen.
Hij is voor de vromen een licht in de nacht,
weldadig, barmhartig, rechtvaardig.

Goed gaat het de man die weggeeft en leent,
die eerlijk zijn zaken behartigt.
In eeuwigheid staat de rechtvaardige sterk,
men blijft hem voor eeuwig gedenken.

vers voor het evangelie: Fil. 2, 15-16

Alleluia.
Schittert als sterren in het heelal,
en houdt vast het woord des levens.
Alleluia.

70 evangelie: Mc. 8, 34-9, 1

Wie zijn leven verliest omwille van Mij en het evangelie
zal het redden.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.
Lof zij U, Christus.

In die tijd
liet Jezus behalve zijn leerlingen ook het volk bij zich komen,
en sprak tot hen:
“Wie mijn volgeling wil zijn,
moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen
en zijn kruis op te nemen.
Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen.
Maar wie zijn leven verliest omwille van Mij en het Evangelie,
zal het redden.
Wat voor nut heeft het voor een mens heel de wereld te winnen
als dit ten koste gaat van eigen leven?
Wat toch zou een mens in ruil kunnen geven voor zijn leven?
Als iemand zich schaamt over Mij en mijn woorden
ten overstaan van dit overspelig en zondig geslacht,
zal ook de Mensenzoon zich over hem schamen,
wanneer Hij vergezeld van de heilige engelen,
komt in de heerlijkheid van zijn Vader.”
En verder sprak Hij tot hen:
“Voorwaar, Ik zeg u:
onder de hier aanwezigen zijn er,
die de dood niet zullen ervaren,
voordat zij zien dat het Rijk Gods is gekomen in kracht.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments