34e week door het jaar 2, dinsdag

34e week door het jaar 2, dinsdag

399 eerste lezing: Apok. 14, 14-19

Het uur om te maaien is gekomen;
overrijp werd de oogst van de aarde.

Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes.
Ik, Johannes, keek toe en ik zag een witte wolk;
en op de wolk zat Iemand, een Mensenzoon gelijk,
met een gouden kroon op zijn hoofd
en een scherpe sikkel in zijn hand.
En een andere engel kwam uit de tempel
en die riep met luide stem tot Hem, die op de wolk gezeten was:
“Sla uw sikkel erin en maai,
want het uur om te maaien is gekomen;
overrijp werd de oogst van de aarde.”
Toen wierp Hij die op de wolk was gezeten, zijn sikkel op aarde
en de aarde werd afgemaaid.
En weer kwam een engel uit de tempel in de hemel te voorschijn
en ook hij droeg een scherpe sikkel.
En een andere engel,
aangesteld over het vuur, kwam van het altaar
en hij riep met luide stem tot hem die de scherpe sikkel droeg:
“Sla uw scherpe sikkel erin
en oogst de trossen van de wijngaard der aarde,
want zijn druiven zijn rijp.”
Toen wierp de engel zijn sikkel op de aarde
en oogstte de wijngaard der aarde.
En hij wierp de trossen in de grote perskuip van Gods toorn.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 96 (95), 10, 11-12, 13

Refrein:
Rechtvaardig zal de Heer de wereld regeren.

Zegt tot elkander: de Heer regeert!
Onwrikbaar heeft Hij de aarde geschapen,
de volken bestuurt Hij met billijkheid.

Dan straalt de hemel en jubelt de aarde,
de zee neuriet mee met al wat daar leeft;
de velden zwaaien met al hun gewassen,
de woudreuzen buigen hun kruin.

Zij juichen de Heer toe, omdat Hij komt,
Hij komt als koning der aarde.
Rechtvaardig zal Hij de wereld regeren,
de volkeren eerlijk en trouw.

vers voor het evangelie: Lc. 21, 28

Alleluia.
Richt u op en heft uw hoofden omhoog,
want uw verlossing komt nabij.
Alleluia.

400 evangelie: Lc. 21, 5-11

Geen steen zal op de andere gelaten worden.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
Lof zij U, Christus.

In die tijd merkten sommigen op
hoe de tempel daar prijkte
met zijn fraaie stenen en wijgeschenken,
maar Jezus zei:
“Wat ge daar ziet:
er zal een tijd komen,
dat er geen steen op de andere gelaten zal worden:
alles zal verwoest worden.”
De leerlingen vroegen Hem nu:
“Meester, wanneer zal dat dan gebeuren?”
Maar Hij zei:
“Weest op uw hoede, dat gij niet in dwaling gebracht wordt.
Want velen zullen optreden in mijn Naam
en zij zullen zeggen: Ik ben het, en: Het ogenblik is nabij.
Loopt niet achter hen aan.
En wanneer gij hoort van oorlogen en onlusten,
laat u dan niet uit het veld slaan.
Dat alles moet wel eerst gebeuren,
maar het einde volgt niet terstond.”
Toen sprak Hij tot hen:
“Er zal strijd zijn van volk tegen volk
en van koninkrijk tegen koninkrijk;
er zullen hevige aardbevingen zijn,
en hongersnood en pest,
nu hier dan daar,
schrikwekkende dingen
en aan de hemel geweldige tekenen.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments