32e week door het jaar 2, woensdag

32e week door het jaar 2, woensdag

377 eerste lezing: Tit. 3, 1-7

Ook wij waren eertijds onderworpen aan dwaling,
maar God heeft ons gered omdat Hij barmhartig is.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan Titus.
Dierbare,
herinner er allen aan,
dat zij zich moeten onderwerpen
aan overheid en gezag.
Zij moeten gehoorzamen
en bereid zijn alles te doen wat goed is.
Zij mogen niemand belasteren en geen ruzie zoeken,
zij behoren veeleer vriendelijk te zijn
en uiterst zachtmoedig in de omgang met alle mensen,
zonder uitzondering.
Want ook wij waren eertijds zonder inzicht,
ongehoorzaam aan God en onderworpen aan dwaling,
slaven van allerlei begeerten en lusten,
wij vulden ons leven met boosaardigheid en afgunst,
haat vergeldend met haat.
Maar de goedheid en mensenliefde van God, onze Heiland,
is op aarde verschenen,
en Hij heeft ons gered,
niet omdat wij iets goeds gedaan zouden hebben,
maar alleen omdat Hij barmhartig is.
Hij heeft ons gered
door het bad van wedergeboorte
en vernieuwing door de heilige Geest.
Want Hij heeft de Geest overvloedig over ons uitgestort
door Christus, onze Heiland.
Zo zijn wij door zijn genade gerechtvaardigd
en erfgenamen geworden van het eeuwige leven
waar onze hoop op gericht is.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 23 (22), 1-3a, 3b-4, 5, 6

Refrein: De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.

De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort;
Hij laat mij weiden op groene velden.
Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten,
Hij geeft mij weer frisse moed.

Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden
omwille van zijn Naam.
Al voert mijn weg door donkere kloven,
ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt.
Uw stok en uw herdersstaf
geven mij moed en vertrouwen.

Gij nodigt mij aan uw tafel
tot ergernis van mijn bestrijders.
Met olie zalft Gij mijn hoofd,
mijn beker is overvol.

Voorspoed en zegen verlaten mij nooit,
elke dag van mijn leven.
Het huis van de Heer zal mijn woning zijn
voor alle komende tijden.

vers voor het evangelie: Kol. 3, 16a.17c

Alleluia.
Het woord van Christus
moge in volle rijkdom onder u wonen;
dankt God de Vader door Hem.
Alleluia.

378 evangelie: Lc. 17, 11-19

Is er niemand teruggekeerd
om aan God eer te brengen dan alleen deze vreemdeling?

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
Lof zij U, Christus.

Op zijn reis naar Jeruzalem
trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea.
Toen Hij een dorp binnenging
kwamen Hem tien melaatsen tegemoet,
zij bleven op een grote afstand staan en riepen luidkeels:
“Jezus, Meester, ontferm U over ons!”
Hij zag hen en sprak:
“Gaat u laten zien aan de priesters.”
En onderweg werden ze gereinigd.
Eén van hen keerde terug, toen hij zag dat hij genezen was,
en hij verheerlijkte God met luide stem.
Vol dankbaarheid wierp hij zich voor Jezus’ voeten neer,
en deze man was een Samaritaan.
Hierop vroeg Jezus:
“Zijn niet alle tien gereinigd?
Waar zijn dan de negen anderen?
Is er niemand teruggekeerd om aan God eer te brengen
dan alleen deze vreemdeling?”
En Hij sprak tot hem:
“Sta op en ga heen; uw geloof heeft u gered.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments