32e week door het jaar 2, vrijdag

32e week door het jaar 2, vrijdag

381 eerste lezing: 2 Joh. 4-9

Wie bij die leer blijft, hij heeft zowel de Vader als de Zoon.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Johannes.
Dierbaren,
het heeft mij zeer verblijd
enigen van uw kinderen te hebben ontmoet,
die in waarheid leven volgens het gebod,
dat wij van de Vader hebben ontvangen.
En nu bid ik u
– en het is geen nieuw gebod waarover ik u schrijf,
maar het gebod, dat wij van het begin af hebben gehad –
laten wij elkaar liefhebben.
En hierin bestaat de liefde:
dat wij een leven leiden naar zijn geboden.
En dit is het gebod,
zoals gij het van het begin af hebt vernomen:
dat gij leeft in de liefde.
Want veel verleiders zijn tot de wereld uitgegaan,
zij loochenen de komst van Jezus Christus in het vlees.
Dat is het kenmerk van de verleider en de antichrist.
Neemt u in acht,
anders zult gij, in plaats van het volle loon te ontvangen,
de vruchten van uw arbeid verliezen.
Alwie te ver wil gaan,
en niet blijft bij de leer van Christus,
heeft God niet.
Wie bij die leer blijft,
hij heeft zowel de Vader als de Zoon.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 119 (118), 1, 2, 10, 11, 17, 18

Refrein:
Gelukkig die voortgaan volgens de wet van de Heer.

Gelukkig degenen wier levensweg rein is,
die voortgaan volgens de wet van de Heer.

Gelukkig die acht slaan op wat Hij verordent,
Hem zoeken met heel hun hart.

Met heel mijn hart richt ik mij tot U;
laat mij niet afwijken van uw geboden.

Uw uitspraken berg ik diep in mijn hart
om niet tegen U te misdoen.

Vergun uw dienaar dat hij mag leven,
dan houd ik mij steeds aan uw woord.

Ontsluit mijn ogen om te aanschouwen
de heerlijkheid van uw wet.

vers voor het evangelie: 2 Tess. 2, 14

Alleluia.
God heeft ons geroepen
door de verkondiging van het evangelie,
opdat wij de heerlijkheid
van onze Heer Jezus Christus zouden verwerven.
Alleluia.

382 evangelie: Lc. 17, 26-37

Zo zal het ook zijn
op de dag waarop de Mensenzoon zich openbaart.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Zoals het was in de dagen van Noach,
zo zal het ook zijn in de dagen van de Mensenzoon.
Zij aten en dronken, huwden en werden ten huwelijk gegeven
tot op de dag waarop Noach de ark binnenging
en de zondvloed kwam, die allen verdelgde.
Of zoals het was in de dagen van Lot,
zij aten en dronken, kochten en verkochten,
plantten en bouwden,
maar op de dag dat Lot uit Sodom vertrok,
regende het uit de hemel brandende zwavel, die allen verdelgde;
zo zal het ook zijn
op de dag waarop de Mensenzoon zich openbaart.
Wie die dag zich op het dak bevindt,
terwijl zijn bezittingen binnenshuis zijn,
moet niet naar beneden komen om ze te halen,
en zo moet wie op het land is niet terugkeren.
Denkt aan de vrouw van Lot.
Wie zijn leven tracht te redden, zal het verliezen
en wie het verliest zal het behouden.
Ik zeg u: als er in die nacht twee in een bed liggen,
zal de een worden meegenomen en de ander achtergelaten.
Als twee vrouwen samen bezig zijn met malen,
zal de een worden meegenomen en de ander achtergelaten.”
Toen de leerlingen Hem daarop vroegen:
“Waar, Heer?”
antwoordde Hij hun:
“Waar het lijk ligt, daar zullen zich de gieren verzamelen.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments