30e week door het jaar 2, woensdag

30e week door het jaar 2, woensdag

353 eerste lezing: Ef. 6, 1-9

Niet als ogendienaars die mensen willen behagen,
maar als knechten van Christus.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze.
Kinderen, gehoorzaamt uw ouders; zo hoort het.
“Eer uw vader en uw moeder”,
zo luidt het eerste gebod
waaraan een belofte is verbonden:
opdat het u welga en gij lang moogt leven op aarde.
En gij vaders, verbittert uw kinderen niet,
maar voedt ze op met christelijke tucht en vermaning.
Slaven, weest uw aardse meesters gehoorzaam
met eerbied en in eenvoud des harten
als gold uw onderdanigheid Christus zelf.
Niet als ogendienaars, die mensen willen behagen,
maar als knechten van Christus,
die Gods wil van harte volbrengen.
Dient welgemoed in de mensen de Heer,
wetend dat ieder het goede dat hij gedaan heeft,
van de Heer zal terug ontvangen,
of hij nu een slaaf is of een vrije.
En gij, meesters, behandelt hen in dezelfde geest.
Laat dreigementen achterwege.
Denkt eraan, dat gij dezelfde Meester in de hemel hebt als zij.
Hij heeft geen gunstelingen.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 145 (144), 10-11,12-13ab, 13cd-14

Refrein: Waarachtig is God in al zijn woorden.

Uw werken zullen U prijzen, Heer,
uw vromen zullen U loven.
Zij roemen de glorie van uw heerschappij,
uw macht verkondigen zij.

Zij maken uw kracht aan de mensen bekend,
de pracht van uw koninkrijk.
Uw rijk is een rijk voor alle eeuwen,
uw heerschappij geldt voor ieder geslacht.

Waarachtig is God in al zijn woorden
en heilig in al wat Hij doet.
De Heer ondersteunt die dreigen te vallen,
richt al wie gebukt gaat weer op.

vers voor het evangelie: Hebr. 4, 12

Alleluia.
Het woord van God is levend en krachtig,
en het dringt door tot het raakpunt van ziel en geest.
Alleluia.

354 evangelie: Lc. 13, 22-30

Zij zullen komen uit het oosten en het westen,
en zij zullen aanzitten  in het Koninkrijk Gods.

De Heer zij met u.
En met uw Geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
Lof zij U, Christus.

In die tijd trok Jezus rond
door steden en dorpen, en gaf er onderricht
en Hij zette zijn reis voort naar Jeruzalem.
Iemand vroeg Hem:
“Heer, zijn het er weinig die gered worden?”
Maar Hij sprak tot hen:
“Spant u tot het uiterste in
om door de nauwe deur binnen te komen,
want, Ik zeg u, velen zullen proberen binnen te komen,
maar zij zullen daar niet in slagen.
Als eenmaal de huisvader is opgestaan en de deur gesloten heeft
en als gij dan buiten op de deur begint te kloppen
en begint te roepen: Heer, doe open!,
zal Hij u antwoorden: Ik weet niet waar gij vandaan komt.
Dan zult ge opwerpen:
In uw tegenwoordigheid hebben wij gegeten en gedronken,
en in onze straten hebt Gij onderricht gegeven.
Maar weer zal zijn antwoord zijn:
Ik weet niet waar gij vandaan komt.
Gaat weg van Mij, gij allen, bedrijvers van ongerechtigheid.
Daar zal geween zijn en tandengeknars,
wanneer gij Abraham, Isaak en Jakob en al de profeten
zult zien in het Rijk Gods,
terwijl ge zelf buitengeworpen zult zijn.
Zij zullen komen uit het oosten en het westen,
uit het noorden en het zuiden,
en zij zullen aanzitten in het Koninkrijk Gods.
Denkt eraan:
er zijn laatsten die eersten en eersten die laatsten zullen zijn.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments