29e week door het jaar 2, zaterdag

29e week door het jaar 2, zaterdag

347 eerste lezing: Ef. 4, 7-16

Christus is het hoofd waaruit het hele lichaam kracht put.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze.
Broeders en zusters,
aan ieder van ons afzonderlijk is de genade verleend
naar de maat van Christus’ gave.
Daarom zegt de Schrift:
Hij is opgevaren naar den hoge,
Hij heeft gevangenen meegevoerd,
Hij heeft gaven gegeven aan de mensen.
Hij is opgestegen,
dit betekent, dat Hij eerst in de diepte is afgedaald,
tot op de aarde.
Hij die is neergedaald,
is dezelfde die ook is opgestegen, hoog boven alle hemelen,
om het heelal te vervullen.
Hij heeft ook gaven gegeven:
sommigen maakte Hij apostelen, anderen profeten,
anderen evangelisten, weer anderen herders en leraars.
Zo heeft hij de heiligen toegerust voor het werk der bediening,
tot opbouw van het lichaam van Christus,
totdat wij allen te zamen komen
tot de eenheid in het geloof en de kennis van Gods Zoon,
tot de volmaakte Man,
tot de gehele omvang van de volheid van de Christus.
Dan zullen wij niet langer onmondig zijn,
heen en weer geslingerd en meegesleurd door elke windvlaag,
ik bedoel:
elke leer die door het valse spel van sluwe mensen
wordt uitgedacht om tot dwaling te verleiden.
Neen, laten wij de waarheid spreken in liefde
en zo geheel naar Christus toegroeien.
Hij is het hoofd
waaruit het hele lichaam kracht put.
Als een welsluitend geheel,
bijeengehouden door de steun van al zijn gewrichten,
bereikt het zijn volle wasdom,
door de werkzaamheid, die ieder deel is toegemeten,
en bouwt het zichzelf op in liefde.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 122 (121), 1-2, 3-4a, 4b-5

Refrein: Hoe blij was ik, toen men mij riep
wij trekken naar Gods huis!

Hoe blij was ik, toen men mij riep:
wij trekken naar Gods huis!
Nu mag mijn voet, Jeruzalem,
uw poorten binnentreden.

Jeruzalem, ommuurde stad,
zo dicht opeen gebouwd,
naar u trekken de stammen op,
de stammen van Gods volk.

Zij gaan naar Israëls gebruik
de Naam van God vereren.
Daar staan de zetels van het recht,
de troon van Davids huis.

vers voor het evangelie: 1 Tess. 2, 13

Alleluia.
Ontvangt het goddelijk woord,
niet als een woord van mensen,
maar als wat het inderdaad is: het woord van God.
Alleluia.

348 evangelie: Lc. 13, 1-9

Als gij niet tot bekering komt
zult ge allen op eenzelfde wijze omkomen.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
Lof zij U, Christus.

In die tijd waren er bij Jezus enkele mensen,
die Hem vertelden wat er gebeurd was met de Galileeërs,
van wie Pilatus het bloed
met dat van hun offerdieren vermengd had.
Daarop zei Jezus:
“Denkt ge, dat onder alle Galileeërs
alleen deze mensen zondaars waren,
omdat zij dat lot ondergaan hebben?
Volstrekt niet, zeg Ik u.
Maar als gij u niet bekeert,
zult ge allen op een dergelijke manier omkomen.
Of de achttien, die gedood werden
doordat de toren bij de Siloam op hen viel,
denkt ge dat die alleen schuldig waren
onder alle mensen, die in Jeruzalem woonden?
Volstrekt niet, zeg Ik u.
Maar als gij niet tot bekering komt,
zult ge allen op eenzelfde wijze omkomen.”
Toen vertelde Hij deze gelijkenis:
“Iemand had een vijgenboom, die in zijn wijngaard geplant stond,
hij kwam zoeken of er vrucht aan zat, maar vond niets.
Toen zei hij tot de wijngaardenier:
Al sinds drie jaar kom ik aan deze vijgenboom vruchten zoeken,
maar ik vind er geen.
Hak hem om! Waartoe put hij nog de grond uit?
Maar de man gaf hem ten antwoord:
Heer, laat hem dit jaar nog staan,
laat mij eerst de grond er omheen omspitten
en er mest op brengen.
Misschien draagt hij het volgend jaar vrucht;
zo niet, dan kunt ge hem omhakken.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments