22e week door het jaar 2, maandag

22e week door het jaar 2, maandag

253 eerste lezing:1 Kor. 2, 1-5

Ik had mij voorgenomen u  geen enkele wetenschap te brengen
dan die van Jezus Christus en zijn kruis.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte.
Broeders en zusters,
toen ik, Paulus, u het getuigenis van God kwam verkondigen,
deed ik dat niet met vertoon van welsprekendheid of geleerdheid.
Ik had mij voorgenomen u geen enkele wetenschap te brengen
dan die van Jezus Christus en zijn kruis.
Bovendien gevoelde ik mij toen zwak, nerveus en angstig.
Het woord dat ik u verkondigde,
had niets te danken aan de overredingskracht van de wijsheid,
maar het getuigde van de kracht van de Geest:
uw geloof moest niet steunen op menselijke wijsheid,
maar op de kracht van God.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 119 (118), 97, 98, 99, 100, 101, 102

Refrein: Hoe zeer is uw wet mij lief, Heer.

Hoe zeer is uw wet mij lief, Heer,
de hele dag denk ik daaraan.

Mijn vijanden overtref ik in wijsheid,
want uw gebod blijft mij bij.

Verstandiger ben ik dan zij die mij leerden,
omdat ik aan uw verordening denk.

Mijn inzicht is groter dan dat van grijsaards,
omdat ik steeds let op wat Gij beveelt.

Van slechte wegen weerhoud ik mijn schreden,
om steeds aan uw woord te voldoen.

Nooit wijk ik van uw bepalingen af,
want Gij hebt mij wijsheid gegeven.

vers voor het evangelie: 1 Tess. 2, 13

Alleluia.
Ontvangt het goddelijk woord,
niet als een woord van mensen,
maar als wat het inderdaad is: het woord van God.
Alleluia.

254 evangelie: Lc. 4, 16-30

De Heer heeft mij gezonden
om aan armen de Blijde Boodschap te brengen.
Geen profeet wordt aanvaard in zijn eigen vaderstad.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
Lof zij U, Christus.

In die tijd kwam Jezus in Nazaret,
waar Hij was grootgebracht.
Hij ging volgens zijn gewoonte
op de sabbatdag naar de synagoge
en stond op om voor te lezen.
Ze reikten Hem de boekrol van de profeet Jesaja aan.
Hij opende de rol
en vond de plaats waar geschreven stond:
“De geest des Heren is over mij gekomen,
omdat Hij mij gezalfd heeft.
Hij heeft mij gezonden
om aan armen de Blijde Boodschap te brengen,
aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken
en aan blinden dat zij zullen zien;
om verdrukten te laten gaan in vrijheid,
om een genadejaar af te kondigen van de Heer.”
Daarop rolde Hij het boek dicht,
gaf het terug aan de dienaar en ging zitten.
In de synagoge waren aller ogen gespannen op Hem gevestigd.
Toen begon Hij hen toe te spreken:
“Het Schriftwoord, dat gij zojuist gehoord hebt,
is thans in vervulling gegaan.”
Allen betuigden Hem hun instemming
en verbaasden zich,
dat woorden, zo vol genade uit zijn mond vloeiden.
Ze zeiden:
“Is dat dan niet de zoon van Jozef?”
Hij zei hun:
“Natuurlijk zult ge Mij dit spreekwoord voorhouden:
Geneesheer, genees uzelf:
doe al wat, naar wij hoorden in Kafarnaüm gebeurd is,
nu ook hier in uw vaderstad.”
Maar Hij gaf er dit antwoord op:
“Voorwaar, Ik zeg u:
geen profeet wordt aanvaard in zijn eigen vaderstad.
En het is waar wat Ik u zeg:
in de tijd van Elia immers,
toen de hemel drie jaar en zes maanden gesloten bleef
en een grote hongersnood uitbrak over het hele land,
waren er veel weduwen in Israël;
toch werd Elia tot niemand van haar gezonden
dan tot een weduwe te Sarepta, in het gebied van Sidon.
En in de tijd van de profeet Elisa,
waren er vele melaatsen in Israël;
toch werd niemand van hen gereinigd,
behalve de Syriër Naäman.”
Toen ze dit hoorden
werden allen, die in de synagoge waren, woedend.
Ze sprongen overeind,
joegen Hem de stad uit
en dreven Hem voort
tot aan de steile rand van de berg waarop hun stad gebouwd was,
om Hem daar in de afgrond te storten.
Maar Hij ging midden tussen hen door en vertrok.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments