22e week door het jaar 2, dinsdag

22e week door het jaar 2, dinsdag

255 eerste lezing: 1 Kor. 2, 10b-16

Een ongeestelijk mens aanvaardt niet wat komt van de 
Geest van God; een geestelijk mens echter kan alles
beoordelen.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte.
Broeders en zusters,
de Geest van God doorgrondt alles,
zelfs de diepste geheimen van God.
Ook onder ons, mensen, wordt iemand alleen gekend
door zijn eigen geest in hem, niet door een ander.
Zo kent niemand het wezen van God
dan alleen de Geest van God.
Wij echter hebben niet de geest van de wereld ontvangen,
maar de Geest die van God komt.
Hij doet ons inzien
al wat God ons in zijn genade gegeven heeft.
En daarover spreken wij,
niet met woorden ontleend aan menselijke wijsheid,
maar onderricht door de Geest,
geestelijke gaven uitleggend aan geestelijke mensen.
Een ongeestelijk mens aanvaardt niet
wat komt van de Geest van God;
het is dwaasheid voor hem,
hij is niet in staat deze dingen te vatten,
want ze kunnen alleen beoordeeld worden
in het licht van de Geest.
Een geestelijk mens kan alles beoordelen,
maar niemand oordeelt over hem.
Wie kent de gedachte van de Heer?
Wie kan Hem raad geven?
Maar onze gedachte is de gedachte van Christus.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 145 (144), 8-9, 10-11, 12-13ab, 13bc-14

Refrein: De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen.

De Heer is vol liefde en medelijden,
lankmoedig en zeer goedgunstig.
De Heer is bezorgd voor iedere mens,
barmhartig voor al wat Hij maakte.

Uw werken zullen U prijzen, Heer,
uw vromen zullen U loven.
Zij roemen de glorie van uw heerschappij,
uw macht verkondigen zij.

Zij maken uw kracht aan de mensen bekend,
de pracht van uw koninkrijk.
Uw rijk is een rijk voor alle eeuwen,
uw heerschappij geldt voor ieder geslacht.

Waarachtig is God in al zijn woorden
en heilig in al wat Hij doet.
De Heer ondersteunt die dreigen te vallen,
richt alwie gebukt gaat weer op.

vers voor het evangelie: Joh. 10, 27

Alleluia.
Mijn schapen luisteren naar mijn stem, zegt de Heer,
en Ik ken ze en zij volgen Mij.
Alleluia.

256 evangelie: Lc. 4, 31-37

Ik weet wie Gij zijt: de Heilige Gods.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
Lof zij U, Christus.

In die tijd ging Jezus naar Kafarnaüm, een stad in Galilea
en trad daar op de sabbat voor de mensen als leraar op.
Zij waren buiten zichzelf van verbazing over zijn leer,
omdat Hij sprak met gezag.
Eens bevond zich in de synagoge een man
die bezeten was door een onreine geest
en die luid begon te schreeuwen:
“Jezus van Nazaret,
wat hebben wij met elkaar te maken?
Zijt Ge gekomen om ons in het verderf te storten?
Ik weet wie Gij zijt: de Heilige Gods.”
Jezus voegde hem toe:
“Zwijg stil en ga van hem weg.”
De boze geest slingerde hem tussen de mensen
en ging van hem weg,
zonder hem enig letsel te hebben toegebracht.
Ze stonden allen met verbazing geslagen en zeiden tot elkaar:
“Wat is dat voor een woord,
dat met gezag en macht aan de onreine geesten een bevel geeft,
dat ze weggaan?”
En zijn faam verspreidde zich over alle plaatsen van die streek.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments