21e week door het jaar 2, vrijdag

21e week door het jaar 2, vrijdag

249 eerste lezing: 1 Kor. 1, 17-25

Wij verkondigen een gekruisigde Christus,
voor de mensen een aanstoot,

maar voor hen die geroepen zijn, Gods wijsheid.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte.
Broeders en zusters,
Christus heeft mij niet gezonden om te dopen.
Hij heeft mij gezonden om het evangelie te verkondigen,
en dat niet met fraaie en geleerde woorden;
anders zou het kruis van Christus zijn kracht verliezen.
De prediking van het kruis namelijk
is een dwaasheid voor hen, die verloren gaan,
maar voor hen die gered worden, voor ons,
is zij een goddelijke kracht.
Er staat immers geschreven:
“Verdelgen zal Ik de wijsheid der wijzen
en het verstand der verstandigen zal Ik tenietdoen.
De wijze, de geleerde, de redetwister van deze tijd,
waar zijn zij?
Heeft God de wijsheid van de wereld
niet tot dwaasheid gemaakt?
In Gods wijsheid heeft de wereld met al haar wijsheid
God niet gevonden;
daarom heeft God besloten hen die geloven te redden
door de dwaasheid van de verkondiging.
Joden eisen wonderen, Grieken verlangen wijsheid.
Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus,
voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid;
maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken,
is die Christus Gods kracht en Gods wijsheid.
Want de dwaasheid van God is wijzer dan de mensen
en de zwakheid van God is sterker dan de mensen.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 33 (32), 1-2, 4-5, 10-11

Refrein: De aarde is vol van de mildheid des Heren.

Jubelt, gerechtigen, voor de Heer,
wie vroom is dient Hem te loven.
Eert dan de Heer met citerspel,
en speelt voor Hem op de harp.

Oprecht is immers het woord van de Heer
en al wat Hij doet is betrouwbaar.
Recht en gerechtigheid heeft Hij lief,
de aarde is vol van zijn mildheid.

Plannen van naties doet Hij teniet,
verijdelt wat volken beramen.
Eeuwig blijft staan het plan van de Heer,
wat Hij heeft beraamd geldt voor alle geslachten.

vers voor het evangelie: Joh. 6, 64b, 69b

Alleluia.
Uw woorden, Heer, zijn geest en leven;
uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.
Alleluia.

250 evangelie: Mt. 25, 1-13

Daar is de bruidegom! Trekt hem tegemoet!

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
Lof zij U, Christus.

In die tijd hield Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis voor:
“Het zal met het Rijk der hemelen zijn
als met tien meisjes die met hun lampen uittrokken,
de bruidegom tegemoet.
Vijf van hen waren dom,
de andere vijf verstandig.
Want de dommen namen wel hun lampen mee, maar geen olie;
de verstandigen echter namen met hun lampen
tevens kruiken olie mee.
Toen nu de bruidegom op zich liet wachten
dommelden zij allen in en sliepen.
Maar midden in de nacht klonk er geroep:
Daar is de bruidegom! Trekt hem tegemoet!
Meteen waren al de meisjes wakker
en maakten hun lampen in orde.
De dommen zeiden tegen de verstandigen:
Geeft ons wat olie, want onze lampen gaan uit.
Maar de verstandigen antwoordden:
Neen, er mocht eens niet genoeg zijn voor ons en jullie samen.
Gaat liever naar de verkopers en haalt wat voor jezelf.
Maar terwijl zij onderweg waren om te gaan kopen
kwam de bruidegom,
en die klaar stonden traden met hem binnen om bruiloft te vieren;
en de deur ging op slot.
Later kwamen ook de andere meisjes en zeiden:
Heer, heer, doe open!
Maar hij antwoordde:
Voorwaar, ik zeg u: Ik ken u niet.
Weest dus waakzaam, want gij kent dag noch uur.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments