20e week door het jaar 2, donderdag

20e week door het jaar 2, donderdag

235 eerste lezing: Ez. 36, 23-28

Ik geef u een nieuw hart en een nieuwe geest in uw binnenste.

Uit de Profeet Ezechiël.
Zo spreekt de Heer:
“Ik zal heiligen mijn grote Naam,
die onder de heidenvolken ontheiligd is,
die tegenover hen door u ontheiligd is.
Dan zullen de heidenvolken erkennen, dat Ik de Heer ben
– zo spreekt God de Heer –
wanneer Ik tegenover hen aan u mijn heiligheid bewijzen zal.
Ik zal u uit de heidenvolken weghalen
en uit alle landen u samenbrengen
en u laten terugkeren naar uw eigen grond.
Ik zal u met zuiver water besprenkelen
en gij zult rein worden;
van al uw onreinheden
en van al uw afgoden zal Ik u reinigen.
Ik geef u een nieuw hart en een nieuwe geest in uw binnenste:
uw hart van steen haal Ik uit u weg
en Ik geef u een hart van vlees.
Mijn geest stort Ik in uw binnenste en Ik bewerk
dat gij gaat wandelen naar mijn wetten
en dat gij mijn geboden nauwgezet naleeft.
Dan zult gij wonen in het land
dat Ik uw vaderen gegeven heb,
en gij zult mijn volk zijn en Ik uw God.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 51 (50), 12-13, 14-15, 18-19

Refrein: Ik zal u met zuiver water besprenkelen
en gij zult rein worden van al uw onreinheden.

Schep in mij een zuiver hart, mijn God,
geef mij weer een vastberaden geest.
Wil mij niet verstoten van uw Aanschijn,
neem uw heilige Geest niet van mij weg.

Geef mij weer de weelde van uw zegen,
maak mij sterk in edelmoedigheid.
Dan zal ik de dwalenden uw wegen leren,
alle schuldigen terugvoeren tot U.

In geschenken hebt Gij geen behagen,
wat ik U ook bied, Gij wilt het niet.
Wat ik offer, God, is mijn boetvaardigheid,
een vermorzeld en vernederd hart wijst Gij niet af.

vers voor het evangelie: 1 Sam. 3, 9; Joh. 6, 69b

Alleluia.
Spreek, Heer, uw dienaar luistert;
uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.
Alleluia.

236 evangelie: Mt. 22, 1-14

Gaat naar de kruispunten der wegen
en nodigt wie ge er maar vindt tot de bruiloft.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
Lof zij U, Christus.

In die tijd nam Jezus het woord
en sprak tot de hogepriesters en de oudsten van het volk
in gelijkenissen.
Hij zei:
“Het Rijk der hemelen
gelijkt op een koning, die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon.
Hij stuurde zijn dienaars uit
om allen te roepen die hij tot de bruiloft had uitgenodigd,
maar zij wilden niet komen.
Daarop zond hij andere dienaars met de opdracht:
Zegt aan de genodigden:
Zie, ik heb mijn maaltijd klaar,
mijn ossen en het gemeste vee zijn geslacht;
alles staat gereed.
Komt dus naar de bruiloft.
Maar zonder er zich om te bekommeren gingen zij weg,
de een naar zijn akker,
de ander naar zijn zaken.
De overigen grepen zijn dienaars vast,
mishandelden en doodden hen.
Nu ontstak de koning in toorn,
stuurde zijn troepen
en liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken.
Toen sprak hij tot zijn dienaars:
Het bruiloftsmaal staat klaar,
maar de genodigden waren het niet waard.
Gaat dus naar de kruispunten der wegen
en nodigt wie ge er maar vindt tot de bruiloft.
Zijn dienaars gingen naar de wegen
en brachten allen mee die zij er aantroffen,
slechten zowel als goeden,
en de bruiloftszaal liep vol met gasten.
Toen nu de koning binnenkwam
om de aanliggenden te bezoeken,
merkte hij daar iemand op,
die niet voor een bruiloft gekleed was.
En hij sprak tot hem:
Vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen
zonder bruiloftskleed?
Maar de man bleef het antwoord schuldig.
Toen sprak de koning tot de bedienden:
Bindt hem aan handen en voeten
en werpt hem buiten in de duisternis.
Daar zal geween zijn en tandengeknars.
Velen zijn geroepen
maar weinigen uitverkoren.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments