16e week door het jaar 2, woensdag

16e week door het jaar 2, woensdag

185 eerste lezing: Jer. 1, 1.4-10

Als profeet voor de volken heb Ik u aangewezen.

Begin van de Profeet Jeremia.
De woorden van Jeremia, de zoon van Chilkia,
een priester uit Anatot in Benjamin.
Het woord van de Heer kwam tot mij:
“Voordat Ik u in de moederschoot vormde, koos Ik u uit,
voordat ge geboren werd, bestemde Ik u voor Mij,
als profeet voor de volken heb Ik u aangewezen.”
Ik zei:
“Ach, Heer, mijn God, ik kan niet spreken,
ik ben veel te jong.”
Maar de Heer antwoordde:
“Zeg niet, ik ben veel te jong!
Naar iedereen tot wie Ik u zend, moet gij gaan
en alles wat Ik u opdraag, moet ge hen zeggen.
Wees niet bang voor hen,
want Ik ben bij u om u te redden”,
zo luidt de godsspraak van de Heer.
De Heer stak toen zijn hand uit, raakte mijn mond aan
en sprak tot mij:
“Ik leg hiermee mijn woorden in uw mond.
Ik stel u heden aan
over volken en over koninkrijken,
om ze uit te rukken en af te breken,
om ze te vernielen en te verwoesten,
om ze op te bouwen en te planten”.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 71 (70), 1-2, 3-4a, 5-6ab, 15ab, 17

Refrein:
Ik zal uw rechtvaardigheid prijzen, Heer.

Tot U, Heer, neem ik mijn toevlucht,
stel mij toch nimmer teleur.
Gij zijt rechtvaardig, red en bevrijd mij,
luister en kom mij te hulp.

Wees mij een vluchtoord, een veilige plaats;
mijn rots en mijn burcht zijt Gij altijd geweest.
Bevrijd mij, mijn God, uit de handen der zondaars.

Want Gij, mijn God, Gij zijt mijn verwachting,
mijn hoop zijt Gij, Heer, sinds mijn vroegste jeugd.
Vanaf de moederschoot steun ik op U,
Gij waart mijn beschermer sinds mijn geboorte.

Ik zal uw rechtvaardigheid prijzen,
uw bijstand de hele dag.
Van jongsaf heb ik het ondervonden,
en nu nog prijs ik uw daden.

vers voor het evangelie: Mt. 11, 25

Alleluia.
Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde,
omdat Gij deze dingen
hebt geopenbaard aan kinderen.
Alleluia.

186 evangelie: Mt. 13, 1-9

De opbrengst van het zaad
dat viel op goede grond was honderdvoudig.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
Lof zij U, Christus.

Op zekere dag had Jezus zijn huis verlaten
en zat aan de oever van het meer.
Toen verzamelde zich bij Hem een menigte, zó talrijk,
dat Hij in een boot moest stappen om daar plaats te nemen,
terwijl de hele menigte langs het strand bleef staan.
Hij sprak tot hen over vele dingen in gelijkenissen.
“Eens – zo begon Hij –
ging een zaaier uit om te zaaien.
Bij het zaaien viel een gedeelte op de weg
en de vogels kwamen het opeten.
Een ander gedeelte viel op de rotsachtige plekken
waar het niet veel aarde had;
het schoot snel op, omdat het in ondiepe grond lag.
Toen de zon was opgekomen kreeg het te lijden van de hitte,
zodat het verdorde bij gebrek aan wortel.
Weer een ander gedeelte viel onder de distels
en deze schoten op, zodat het verstikte.
Een ander gedeelte tenslotte viel op goede grond
en leverde vrucht op
deels honderd-, deels zestig-, deels dertigvoudig.
Wie oren heeft, hij luistere.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments