12e week door het jaar 2, zaterdag

12e week door het jaar 2, zaterdag

143 eerste lezing: Klaagl. 2, 2.10-14, 18-19

Roep met uw hart tot de Heer, de schutsmuur van Sion.

Uit de Klaagliederen van de profeet Jeremia.
Meedogenloos heeft de Heer
het gebied van Jakob verwoest
en in zijn woede heeft Hij
de sterkten van Juda geslecht.
Eerloos zijn rijk en bestuurders
ter aarde geworpen.
Zwijgend zitten de oudsten van Sion
neer op de grond,
in zakken gekleed
en met as op het hoofd.
Jeruzalems meisjes laten het hoofd hangen.
Mijn ogen zijn moe van geween;
hoe branden mijn ingewanden,
ontzonken is mij de moed
mijn volk is zozeer geslagen,
kinderen en zuigelingen
sterven op straat.
Zij vroegen hun moeder nog:
“Waar is het brood en de wijn?”
maar streden gewond met de dood
in de straten der stad,
en gaven de geest
op de schoot van hun moeder.
Wat kan ik nog zeggen,
waarmee Jeruzalem, u vergelijken?
Wat kan ik nog aanvoeren,
Sion, om u te troosten?
Uw wonden zijn groot als de zee
en niemand die u geneest.
De visioenen van uw profeten
zijn leugen en bedrog.
Ze wekken geen schuldbesef
en wenden de rampen niet af.
Waardeloos zijn hun orakels,
misleidend.
Roep met uw hart tot de Heer,
de schutsmuur van Sion.
Houd met wenen niet op,
geef aan uw ogen geen rust
en de vrije loop aan uw tranen,
dag en nacht.
Roep, geheel de nacht, tot de Heer,
stort uw hart als water uit.
Bid, met de handen geheven,
dat uw kinderen leven,
die nu op de hoeken der straten
van honger verkwijnen.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 74 (73), 1-2, 3-5a, 5b-7, 20-21

Refrein:
Vergeet niet achteloos
het leven van uw kleinen, Heer.

Hebt Gij uw kudde nu voorgoed verstoten?
Mijn God, laait dan uw gramschap telkens op?
Denk aan uw volk, dat Gij U hebt verworven,
de stammen die Gij hebt gekocht als uw bezit,
de Sion die Gij U als woonplaats hebt gekozen.

Richt weer uw schreden naar die eindeloze puinhoop;
de vijand heeft al wat daar stond verwoest.
Waar wij U zochten schreeuwen nu uw tegenstanders
en plaatsen er hun standaard als trofee.

Zoals men met de aks
een weg baant door het oerwoud,
zo slaan zij met houweel en bijl uw poorten in.
Uw tempel heeft men prijsgegeven aan de vlammen,
de woonplaats van uw Naam op aarde is ontwijd.
Zij zeiden: laat ons alles tot de grond verwoesten;
uw heiligdommen werden platgebrand in heel het land.

Denk, Heer, aan uw verbond: de maat is vol,
uit alle holen en spelonken loert de boosheid.
Stel het vertrouwen der verdrukten niet teleur,
laat armen en behoeftigen U loven.

vers voor het evangelie: 2 Tim. 1, 10b

Alleluia.
Onze Heiland Jezus Christus heeft de dood vernietigd,
en onvergankelijk leven doen aanlichten
door het evangelie.
Alleluia.

144 evangelie: Mt. 8, 5-17

Velen zullen komen uit het oosten en het westen
en met Abraham, Isaäk en Jakob aanzitten in het Rijk der hemelen.

De Heer zij met u.
En met uw Geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteus.
Lof zij U, Christus.

Toen Jezus in Kafarnaüm aangekomen was,
kwam een honderdman naar Hem toe
die zijn hulp inriep met de woorden:
“Heer,
mijn knecht ligt verlamd in mijn huis en lijdt vreselijk pijn?”
Hij sprak tot hem:
“Ik zal hem komen genezen?”
Maar de honderman antwoordde:
“Heer, ik ben het niet waard dat Gij onder mijn dak komt;
maar een enkel woord van U is voldoende
om mijn knecht te doen genezen.
Want al ben ik zelf een ondergeschikte,
ik heb weer manschappen onder mij;
en tot de een zeg ik: ga, en hij gaat;
en tot een ander: kom, en hij komt;
en aan mijn knecht: doe dit, en hij doet het.”
Toen Jezus dit hoorde stond Hij verwonderd
en zei tot hen die Hem volgden:
“Voorwaar, Ik zeg u:
Bij niemand in Israël heb Ik een zó groot geloof gevonden.
Ik zeg u,
dat velen uit het oosten en het westen zullen komen
en met Abraham en Isaak en Jakob
zullen aanzitten in het Rijk der hemelen;
maar de kinderen van het Rijk
zullen buitengeworpen worden in de duisternis;
daar zal geween zijn en tandengeknars.”
En tot de honderdman sprak Jezus:
“Ga:
zoals gij geloofd hebt geschiede u.”
En op datzelfde ogenblik werd de knecht gezond.
Toen Jezus in het huis van Petrus gekomen was
vond Hij diens schoonmoeder met koorts te bed liggen.
Hij raakte haar hand aan en zij werd vrij van koorts;
zij stond op en bediende Hem.
Toen de avond gevallen was
bracht men veel bezetenen bij Hem;
Hij dreef door een woord de geesten uit,
en alle zieken genas Hij, opdat in vervulling zou gaan
wat door de profeet Jesaja gezegd was:
Hij heeft onze zwakheden weggenomen
en onze ziekten heeft Hij gedragen.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments