12e week door het jaar 2, donderdag

12e week door het jaar 2, donderdag

139 eerste lezing: 2 Kon. 24, 8-17

De koning van Babel voerde Jojakin en alle dappere mannen
in ballingschap naar Babel.

Uit het tweede Boek der Koningen.
Jojakin was achttien jaar oud toen hij koning werd
en hij regeerde drie jaar in Jeruzalem.
Zijn moeder heette Nechusta
en was een dochter van Elnatan, afkomstig uit Jeruzalem.
Hij deed wat de Heer mishaagde,
juist zoals zijn vader gedaan had.
In die tijd trokken de veldheren van Nebukadnessar,
de koning van Babel,
naar Jeruzalem
en sloegen het beleg voor de stad.
Tijdens het beleg
verscheen Nebukadnessar, de koning van Babel, zelf voor de stad.
Toen gaf koning Jojakin van Juda met zijn moeder,
zijn hovelingen, zijn hoge ambtenaren en kamerheren
zich over aan de koning van Babel.
En deze nam hem gevangen.
Het was in het achtste jaar van zijn regering.
Nebukadnessar sleepte alle schatten van de tempel van de Heer
en van het koninklijk paleis uit Jeruzalem weg
en haalde het goud af van alle voorwerpen
die koning Salomo van Israël
in de tempel van de Heer had laten maken,
juist zoals de Heer voorzegd had.
Uit Jeruzalem voerde hij alle hoge ambtenaren en alle krijgers,
een konvooi van tienduizend man,
met alle smeden en slotenmakers, in ballingschap weg;
niemand bleef er over dan alleen de armsten van het land.
Hij voerde Jojakin naar Babel;
ook de moeder van de koning,
zijn vrouwen, zijn kamerheren en de voornaamsten van het land
voerde hij van Jeruzalem naar Babel.
Zeventienduizend krijgers, duizend smeden en slotenmakers,
alle dappere mannen die bij de oorlog betrokken waren,
werden door de koning van Babel in ballingschap weggevoerd,
Daarna stelde de koning van Babel
Mattanja, die een oom was van Jojakin,
in diens plaats tot koning aan
en veranderde zijn naam in Sidkia.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 79 (78), 1-2, 3-5, 8, 9

Refrein:
God van ons heil, om uw Naam, bevrijd ons.

God, heidenen zijn in uw erfdeel gedrongen,
zij hebben uw heilige tempel ontwijd
en maakten uw stad tot een puinhoop.
Uw dienaren hebben zij omgebracht,
hun lijken liggen als aas voor de vogels,
de wilde dieren eten hun vlees.

Als water vloeide hun bloed van de muren
en niemand was er die hen begroef.
Wij wekken de spotlust van onze buren,
die rondom ons wonen smalen op ons.
Hoelang nog, Heer, blijft Gij eeuwig verbolgen
en laat Gij uw gramschap branden als vuur?

Laat ons niet boeten voor vroegere zonden,
kom met uw barmhartigheid ons tegemoet,
want wij zijn maar zwakke mensen.

Ach, help ons, God van ons heil, om uw Naam,
bevrijd ons, vergeef onze zonden.

vers voor het evangelie: cf. Hand. 16, 14b

Alleluia.
Maak ons hart ontvankelijk, Heer,
en dat wij ons richten naar het woord van uw Zoon.
Alleluia.

140 evangelie: Mt. 7, 21-29

Het ene huis was op rotsgrond, het andere op zand gebouwd.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Niet ieder die tot Mij zegt: Heer, Heer!
zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen,
maar hij die de wil doet van mijn Vader die in de hemel is.
Velen zullen op die dag tot Mij zeggen:
Heer, Heer, hebben wij niet in uw Naam geprofeteerd
en hebben wij niet in uw Naam duivels uitgedreven
en in uw Naam veel wonderen gedaan?
Maar dan zal Ik hun onomwonden verklaren:
Nooit heb Ik u gekend;
gaat weg van Mij,
gij die ongerechtigheid doet!
Ieder nu die deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt,
kan men vergelijken
met een verstandig man
die zijn huis op rotsgrond bouwde.
De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag,
de storm stak op en zij stortten zich op dat huis,
maar het viel niet in, want het stond gegrondvest op de rots.
Maar ieder die deze woorden van Mij hoort
doch er niet naar handelt,
kan men vergelijken met een dwaas
die zijn huis bouwde op het zand.
De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag,
de storm stak op en zij beukten dat huis,
zodat het volledig verwoest werd.”
Toen Jezus deze toespraak geëindigd had
was het volk buiten zichzelf van verbazing over zijn leer.
Want Hij onderrichtte niet zoals hun schriftgeleerden,
maar als iemand die gezag bezit.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments