10e week door het jaar 2, vrijdag

10e week door het jaar 2, vrijdag

117 eerste lezing: 1 Kon. 19, 9a. 11-16

Ga naar buiten en treed voor de Heer op de berg.

Uit het eerste Boek der Koningen.
Toen Elia bij de berg Horeb kwam,
ging hij er een grot binnen en overnachtte daar.
Toen kwam het woord van de Heer tot hem:
“Ga naar buiten en treed voor de Heer op de berg.”
Toen trok de Heer voorbij.
Voor de Heer uit ging een zeer zware storm,
die bergen deed splijten en rotsen verbrijzelde.
Maar de Heer was niet in de storm.
Op de storm volgde een aardbeving.
Maar ook in de aardbeving was de Heer niet.
Op de aardbeving volgde vuur.
Maar ook in het vuur was de Heer niet.
Op het vuur volgde het suizen van een zachte bries.
Zodra Elia dit hoorde, bedekte hij zijn gezicht met zijn mantel,
ging naar buiten en bleef staan aan de ingang van de grot.
En toen klonk er een stem die hem vroeg:
“Wat doet ge hier, Elia?”
Hij antwoordde:
“Ik heb vurig geijverd voor de Heer, de God der hemelse machten.
De Israëlieten hebben uw verbond met voeten getreden,
uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood;
ik alleen ben overgebleven
en nu staan ze mij ook naar het leven.”
Toen zei de Heer tot hem:
“Keer terug op uw schreden
en ga door de woestijn naar Damascus;
als ge daar gekomen zijt,
moet ge Hazaël zalven tot koning van Aram.
Jehu, de zoon van Nimsi, moet ge zalven tot koning van Israël,
en Elisa, de zoon van Safat uit Abel-Mechola,
moet ge zalven tot uw opvolger als profeet.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 27 (26), 7-8a, 8b-9abc, 13-14

Refrein:
Uw aanschijn, Heer, tracht ik te zien.

Wil luisteren, Heer, naar mijn roepende stem,
heb medelijden en wil mij verhoren.
Tot U spreekt mijn hart, naar U zie ik op.

Uw aanschijn, Heer, tracht ik te zien.
Wil uw gelaat niet verbergen voor mij,
verstoot mij, uw dienaar, niet in uw gramschap,
want Gij zijt mijn helper, verjaag mij dus niet.

Ik reken er op nog tijdens mijn leven
de weldaden van de Heer te ervaren.
Zie uit naar de Heer en houd dapper stand,
wees moedig van hart en vertrouw op de Heer.

vers voor het evangelie: Ps. 95 (94), 8ab

Alleluia.
Luistert heden naar de stem van de Heer
en weest niet halsstarrig.
Alleluia.

118 evangelie: Mt 5, 27-32

Al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren
heeft in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Gij hebt gehoord, dat er gezegd is:
Gij zult geen echtbreuk plegen.
Maar Ik zeg u:
Al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren
heeft in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd.
Indien uw rechteroog u tot zonde dreigt te brengen,
ruk het uit en werp het van u weg;
want het is beter voor u,
dat één van uw lichaamsdelen verloren gaat,
dan dat heel uw lichaam in de hel wordt geworpen.
En als uw rechterhand u tot zonde dreigt te brengen,
hak ze af en werp ze van u weg;
want het is beter voor u
dat één van uw lichaamsdelen verloren gaat,
dan dat heel uw lichaam in de hel terecht komt.
Ook is er gezegd:
Wie zijn vrouw verstoot, moet haar een scheidingsbrief geven.
Maar Ik zeg u:
Wie zijn vrouw verstoot, behalve in geval van ontucht,
brengt haar ertoe echtbreekster te worden;
en wie een verstoten vrouw huwt begaat echtbreuk.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments