8e week door het jaar 1, woensdag

8e week door het jaar 1, woensdag

89 eerste lezing: Sir. 36, 1. 4-5a. 10-17

Er is geen God buiten U, o Heer.

Uit het Boek Ecclesiasticus.
Erbarm U over ons, o Heer, God van alle dingen en zie neer.
Zoals Gij U voor de ogen der volkeren
in ons als de heilige getoond hebt,
toon zo voor onze ogen uw grootheid in hen;
laten zij U kennen zoals ook wij U kennen.
Verhaast het einde, de tijd van uw komst;
wees uw besluit indachtig
en laat men uw grote daden verhalen.
Laat hem die tracht te ontkomen,
door uw vurige toorn verteerd worden,
en mogen zij die uw volk kwaad doen hun ondergang vinden.
Verbrijzel de hoofden van de aanvoerders der vijanden,
die zeggen: Er bestaat niets buiten ons.
Verzamel alle stammen van Jakob
en geef hun het erfdeel als vanouds.
Erbarm U over het volk, o Heer, dat naar uw naam genoemd is,
over Israël, dat Gij hebt gelijkgesteld met een eerstgeborene.
Ontferm U over de stad van uw heiligdom,
over Jeruzalem, de plaats van uw rust;
vervul Sion met de faam van uw deugden
en uw volk met uw heerlijkheid.
Getuig voor hen, die van het begin af uw schepselen waren,
en vervul de profetieën, die in uw naam zijn uitgesproken.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 79 (78), 8, 9, 11, 13

Refrein:
Toon ons uw barmhartigheid, Heer (Sir. 36, 1b).

Laat ons niet boeten voor vroegere zonden,
kom met uw barmhartigheid ons tegemoet,
want wij zijn maar zwakke mensen.

Ach help ons, God van ons heil, om uw Naam,
bevrijd ons, vergeef onze zonden;
laat niemand zeggen: waar is nu hun God?

Tot U stijge op het gekerm der geboeiden,
bevrijd met uw macht die de dood zijn gewijd.

Maar wij zijn uw volk, Heer, uw eigen kudde,
wij zullen U prijzen in eeuwigheid,
uw lof van geslacht tot geslacht bezingen.

vers voor het evangelie: Ps. 95 (94), 8ab

Alleluia.
Luistert heden naar de stem van de Heer
en weest niet halsstarrig.
Alleluia.

90 evangelie: Mc. 10, 32-45

Wij gaan nu naar Jeruzalem
waar de Mensenzoon zal worden overgeleverd.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.
Lof zij U, Christus.

In die tijd trokken de leerlingen voort, op weg naar Jeruzalem
en Jezus ging voor hen uit;
zij waren ontdaan
en ook die Hem volgden waren bevreesd.
Hij nam opnieuw de twaalf terzijde
en begon hun te spreken over wat Hem zou overkomen:
“Wij gaan nu naar Jeruzalem
waar de Mensenzoon
aan de hogepriesters en schriftgeleerden zal worden overgeleverd.
Zij zullen Hem ter dood veroordelen
en aan de heidenen overleveren;
ze zullen Hem bespotten en bespuwen,
Hem geselen en doden,
maar drie dagen later zal Hij verrijzen.”
Toen kwamen Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeus,
naar Hem toe en zeiden:
“Meester, wij willen dat U voor ons doet wat wij U vragen.”
Hij antwoordde hun:
“Wat wilt ge dan dat Ik voor u doe?”
Zij zeiden Hem:
“Geef dat in uw glorie een van ons aan uw rechter-
en de ander aan uw linkerhand moge zitten.”
Maar Jezus zei hun:
“Ge weet niet wat ge vraagt.
Zijt ge in staat de beker te drinken, die Ik drink
en met het doopsel gedoopt te worden
waarmee Ik gedoopt word?”
Zij antwoordden Hem:
“Ja, dat kunnen wij.”
“Inderdaad
– gaf Jezus toe –
de beker, die Ik drink, zult gij drinken,
en met het doopsel, waarmee Ik gedoopt word,
zult gij gedoopt worden,
maar het is niet aan Mij
u te doen zitten aan mijn rechter- of linkerhand,
omdat alleen zij dit verkrijgen
voor wie dit is bereid.”
Toen de tien anderen dit hoorden,
werden ze kwaad op Jakobus en Johannes.
Jezus echter riep hen bij zich en sprak tot hen:
“Gij weet dat zij, die als heersers der volkeren gelden,
hen met ijzeren vuist regeren
en dat de groten misbruik maken van hun macht over hen.
Dit mag bij ú niet het geval zijn;
wie onder u groot wil worden
moet dienaar van u zijn,
en wie onder u de eerste wil zijn,
moet de slaaf van allen zijn,
want ook de Mensenzoon
is niet gekomen om gediend te worden,
maar om te dienen
en om zijn leven te geven als losprijs voor velen.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments