8e week door het jaar 1, dinsdag

Achtste week door het jaar 1, dinsdag

eerste lezing (Sir. 35, 1-12)

Uit het Boek Ecclesiasticus.
Wie de wet houdt, brengt vele offers, wie zich houdt aan de geboden, brengt daarmee een vredeoffer, wie een weldaad bewijst, brengt een spijsoffer, en wie een aalmoes geeft, brengt een dankoffer. De Heer heeft welgevallen in het breken met de boosheid, en breken met de ongerechtigheid is verzoening. Verschijn echter niet met lege handen voor de Heer, want al deze dingen eist het gebod. Het offer van een rechtvaardige maakt het altaar vet, en de welriekende geur ervan komt voor de Allerhoogste, het offer van een rechtvaardige is welgevallig en de herinnering eraan wordt niet vergeten. Verheerlijk de Heer met een blij gelaat en onttrek niets aan de eerstelingen, die gij moet geven, toon bij al uw gaven een vrolijk gezicht, en heilig de tienden met vreugde. Geef aan de Allerhoogste naar hetgeen Hij u geschonken heeft, geef met een blij gelaat en naar uw vermogen.
Zo spreekt de Heer.
Wij danken God.

tussenzang (Ps. 50/49)

Refrein:
Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God.

Brengt allen hier die Mij zijn toegewijd, die met een offer mijn verbond bekrachtigd hebben. De hemelen betuigen zijn gerechtigheid: het is God zelf, die oordeelt.

Hoor nu, mijn volk, wat Ik u zeggen ga, hoor, Israël, waarvan ik u beschuldig, want Ik ben God, uw God! Ik maak u over offers geen verwijt: uw offerdieren zie Ik aldoor branden.

Brengt liever God het offer van uw lof, volbrengt de Allerhoogste uw geloften. Wie offers brengt van lof, die eert Mij waarlijk, wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God.

vers voor het evangelie (Ps. 27/26, 11)

Alleluia. Toon mij uw weg, Heer, bij tegenstand, leid mij langs effen paden. Alleluia.

evangelie (Mc. 10, 28-31)

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.
Lof zij U, Christus.

In die tijd nam Petrus het woord en zei tot Jezus: “Zie, wij hebben alles prijsgegeven om U te volgen.” Jezus antwoordde: “Voorwaar, Ik zeg u er is niemand die huis, broers, zusters, moeder, vader, kinderen of akkers om Mij en om de Blijde Boodschap heeft prijsgegeven, of hij ontvangt nu, in deze tijd, het honderdvoud aan huizen, broers, zusters, moeders, kinderen en akkers, zij het ook gepaard met vervolgingen, en in de toekomstige wereld het eeuwige leven. Veel eersten zullen laatsten zijn en veel laatsten eersten.”
Zo spreekt de Heer.
Wij danken God.

Dionysiusparochie