31e week door het jaar 1, zaterdag

31e week door het jaar 1, zaterdag

371 eerste lezing: Rom. 16, 3-9. 16. 22-27

Groet elkaar met de heilige kus

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome.
Broeders en zusters,
groet Prisca en Aquila, mijn medearbeiders in Christus Jezus,
die hun leven voor mij op het spel hebben gezet;
niet alleen ik ben hun dank verschuldigd,
maar ook al de heidengemeenten.
Groet insgelijks de gemeente bij hen aan huis.
Groet mijn geliefde Epénetus, Asia’s eersteling voor Christus.
Groet Maria, die zich zoveel moeite voor u heeft gegeven.
Groet Androníkus en Junias,
mijn landgenoten en medegevangenen,
mannen van aanzien onder de apostelen,
die al eerder christen waren dan ik.
Groet Ampliátus, mijn dierbare vriend in de Heer.
Groet Urbanus, onze medewerker in de zaak van Christus
en mijn geliefde Stachys.
Groet elkander met de heilige kus.
U groeten al de gemeenten van Christus.
Ik, Tertius, die deze brief heb opgenomen groet u in de Heer.
Gajus, gastheer van mij en van de hele christengemeente,
Erastus, de beheerder van de stedelijke financiën
en onze broeder Quartus laten u groeten.
De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen!
Aan Hem die bij machte is u te bevestigen
in het evangelie van Jezus Christus, dat ik verkondig
– volgens de openbaring van het geheim
dat eeuwenlang verzwegen bleef,
maar nu is onthuld,
en krachtens de opdracht van de eeuwige God
aan de hand van profetische geschriften
aan alle heidenvolken is bekend gemaakt
om hen te brengen tot de gehoorzaamheid van het geloof –
aan Hem, de enige, alwijze God zij de heerlijkheid
door Jezus Christus in de eeuwen der eeuwen!
Amen.
Zo spreekt de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 145(144), 2-3, 4-5, 10-11

Refrein:
U wil ik loven, mijn God en Koning,
uw Naam verheerlijken voor altijd.

U wil ik prijzen iedere dag,
uw Naam verheerlijken voor altijd.
De Heer is groot en alle lof waardig,
zijn grootheid is niet te doorgronden.

Uw daden verhaalt geslacht aan geslacht,
uw macht wordt alom verkondigd.
Men spreekt van uw luister en majesteit,
verspreidt de faam van uw wonderdaden.

Uw werken zullen U prijzen, Heer,
uw vromen zullen U loven.
Zij roemen de glorie van uw heerschappij,
uw macht verkondigen zij.

vers voor het evangelie: Joh. 15, 15b

Alleluia.
Ik heb u vrienden genoemd, zegt de Heer,
want Ik heb u alles meegedeeld
wat Ik van de Vader heb gehoord.
Alleluia.

372 evangelie: Lc. 16, 9-15

Wanneer ge niet betrouwbaar zijt geweest
in de onrechtvaardige mammon,
wie zal u dan het waarachtige goed toevertrouwen?

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Maakt u vrienden doormiddel van de onrechtvaardige mammon,
opdat zij – wanneer die u komt te ontvallen –
u in de eeuwige tenten opnemen.
Wie betrouwbaar is in het kleinste
is ook betrouwbaar in het grote;
en wie onrechtvaardig is in het kleinste
is ook onrechtvaardig in het grote.
Zijt ge dus niet betrouwbaar geweest
in de onrechtvaardige mammon,
wie zal u dan het waarachtige goed toevertrouwen?
Als ge niet betrouwbaar zijt geweest
in het beheren van andermans goed,
wie zal u dan geven wat gij het uwe kunt noemen?
Geen knecht kan twee heren dienen,
want hij zal de een haten en de ander liefhebben
ofwel de een aanhangen en de ander verachten.
Gij kunt niet God dienen en de mammon.”
De Farizeeën, belust op geld als zij waren, hoorden dit alles aan
en ze lachten Hem uit.
Hij sprak tot hen:
“Bij de mensen doet gij uzelf als rechtvaardigen voor,
maar God kent uw hart.
Waar de mensen naar opzien, is in Gods ogen een gruwel.”
Zo spreekt de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments