31e week door het jaar 1, vrijdag

31e week door het jaar 1, vrijdag

369 eerste lezing: Rom. 15, 14-21

God heeft mij bestemd voor de heilige dienst van Christus Jezus,
om Hem de volken aan te bieden als een welkome gave.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome.
Broeders en zusters,
ik voor mij twijfel er niet aan
of gij zijt best in staat zelf elkaar van advies te dienen,
want ge zijt volop voorzien van goedheid
en kennis van allerlei soort.
Toch heb ik u
hier en daar met een zekere vrijmoedigheid geschreven
om u een en ander in herinnering te brengen,
uit kracht van de genade die mij van Godswege is geschonken.
Hij heeft mij bestemd
voor de heilige dienst van Christus Jezus onder de heidenen,
om het evangelie van God te bedienen,
om Hem de volken aan te bieden als een welkome gave,
geheiligd door de heilige Geest.
Hierop mag ik mij in Christus Jezus bij God beroemen.
Want ik verstout mij niet over iets anders te spreken,
dan over hetgeen Christus door mij tot stand heeft gebracht
voor de bekering der heidenen,
door woord en werk,
door machtige wondertekenen,
in de kracht van de Geest.
Zo heb ik de prediking van het evangelie van Christus voltooid,
van Jeruzalem en omgeving tot de kust van Dalmatië.
Alleen was het mij een erezaak het nergens te verkondigen
waar de Naam van Christus reeds genoemd was.
Ik wil niet bouwen op een fundament dat door anderen is gelegd,
maar houd mij aan het woord van de Schrift:
“Zij zullen aanschouwen
die geen boodschap over Hem hebben vernomen.
Zij moeten tot inzicht komen
die nog niet van Hem hebben gehoord.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 98(97), 1, 2-3ab, 3cd-4

Refrein:
Zijn weldaden deed de Heer ons kennen,
de volkeren zijn gerechtigheid.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
omdat Hij wonderen deed.
Zijn hand deed zich krachtig gelden,
de macht van zijn heilige arm.

Zijn weldaden deed Hij ons kennen,
de volkeren zijn gerechtigheid.
Opnieuw bleek zijn goedheid en trouw
ten gunste van Israëls huis.

Geheel de aarde aanschouwde
wat onze God voor ons deed.
Verheerlijkt de Heer, alle landen,
weest blij, verheugt u en zingt.

vers voor het evangelie: Joh. 14, 23

Alleluia.
Als iemand Mij liefheeft,
zal hij mijn woord onderhouden;
mijn Vader zal hem liefhebben
en Wij zullen tot hem komen.
Alleluia.

370 evangelie: Lc. 16, 1-8

De kinderen van deze wereld handelen onderling met meer overleg
dan de kinderen van het licht.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
Lof zij U, Christus.

In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen:
“Er was eens een rijk man die een rentmeester had,
die bij hem werd aangeklaagd dat hij zijn bezit verkwistte.
Hij riep hem dus en vroeg:
“Wat hoor ik daar van u?
Geef rekenschap van uw beheer,
want gij kunt niet langer rentmeester blijven”.
Toen redeneerde de rentmeester bij zichzelf:
“Wat zal ik doen nu mijn heer mij het rentmeesterschap afneemt?
Spitten kan ik niet, en bedelen: daarvoor schaam ik mij.
Ik weet al wat ik ga doen
opdat ik, na mijn ontslag als rentmeester, onderdak vind”.
Hij ontbood de schuldenaars van zijn heer, één voor één,
en zei tot de eerste:
“Hoeveel zijt ge aan mijn meester schuldig?”
Deze antwoordde: “Honderd vaten olie”.
Maar hij zei:
“Hier hebt ge uw schuldbekentenis;
ga gauw zitten en schrijf: vijftig”.
Daarop vroeg hij nog aan een tweede:
“En hoeveel zijt gij schuldig?”
Deze antwoordde: “Honderd maten tarwe”.
Hij zei hem:
“Hier hebt ge uw schuldbekentenis; schrijf: tachtig”.
De heer prees het in de onrechtvaardige rentmeester
dat hij met overleg had gehandeld,
want de kinderen van deze wereld
handelen onderling met meer overleg
dan de kinderen van het licht.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments