30e week door het jaar 1, maandag

30e week door het jaar 1, maandag

349 eerste lezing: Rom. 8, 12-17

Gij hebt de geest van het kindschap ontvangen
die ons doet uitroepen: Abba, Vader!

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome.
Broeders en zusters,
wij zijn schuldenaars,
maar niet van het vlees, om naar het vlees te leven.
Als gij volgens het vlees leeft, zult gij zeker sterven.
Maar als gij door de Geest de praktijken van de zelfzucht versterft,
zult gij leven.
Allen die zich laten leiden door de Geest van God
zijn kinderen van God.
De geest, die gij ontvangen hebt, is er niet een van slaafsheid,
die u opnieuw vrees zou aanjagen.
Gij hebt de geest van het kindschap ontvangen,
die ons doet uitroepen
“Abba, Vader!”
De Geest zelf bevestigt het getuigenis van onze geest,
dat wij kinderen zijn van God.
Maar als wij kinderen zijn,
dan zijn wij ook erfgenamen,
en wel erfgenamen van God, te zamen met Christus,
daar wij delen in zijn lijden om ook te delen in zijn verheerlijking.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 68 (67), 2, 4, 6-7ab, 20-21

Refrein:
Onze God is een God die verlost,
de Heer onze God ontrukt aan de dood.

Als God zich verheft stuift de vijand uiteen,
waar Hij zich vertoont vluchten zij die Hem haten.
Maar alle rechtvaardigen juichen van vreugde
en staan onbezorgd voor het aanschijn van God.

Voor wezen een vader, voor weduwen steun
is God in zijn heilige woning.
Verwaarloosden geeft Hij een eigen huis,
gevangenen vrijheid en voorspoed.

De Heer zij geloofd, dag aan dag,
Hij draagt onze lasten, de God van ons heil.
Want onze God is een God die verlost,
de Heer onze God ontrukt aan de dood.

vers voor het evangelie: Ps. 130 (129), 5

Alleluia.

Op de Heer stel ik mijn hoop,
op zijn woord vertrouw ik.
Alleluia.

350 evangelie: Lc. 13, 10-17

Behoorde deze vrouw, – nog wel een dochter van Abraham –
niet van haar boeien bevrijd te worden op de sabbatdag?

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
Lof zij U, Christus.

Eens onderrichtte Jezus op sabbat in een van de synagogen,
toen er plotseling een vrouw kwam
die – bezeten door een geest – achttien jaar lang ziek was;
zij was kromgebogen en kon zich in het geheel niet oprichten.
Toen Jezus haar zag,
riep Hij haar bij zich en sprak:
“Vrouw, ge zijt van uw ziekte verlost.”
Hij legde haar de handen op
en op hetzelfde ogenblik richtte zij zich op
en zij verheerlijkte God.
Geërgerd, omdat Jezus op sabbat genas,
nam nu de overste van de synagoge het woord
en sprak tot het volk:
“Zes dagen zijn er waarop gewerkt moet worden.
Komt u dus op die dagen laten genezen
en niet op de sabbatdag.”
Jezus gaf hem ten antwoord:
“Huichelaars! Maakt niet ieder van u op sabbat
zijn os of ezel van de voederbak los
om hem naar de drinkplaats te voeren?
En behoorde dan deze vrouw,
– nog wel een dochter van Abraham –
die niet minder dan achttien jaar lang
door de duivel is gebonden,
niet van die boeien bevrijd te worden op de sabbatdag?”
Toen Hij dit zei, stonden al zijn tegenstanders beschaamd.
Maar heel de menigte verheugde zich
over al de heerlijke daden, die Hij verrichtte.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments