2e week door het jaar 1, woensdag

2e week door het jaar 1, woensdag

17 eerste lezing: Hebr. 7, 1-3.15-17

Gij zijt voor eeuwig priester op de wijze van Melchisédek.

Uit de brief aan de Hebreeën.
Broeders en zusters,
Melchisédek,
koning van Salem, priester van God de Allerhoogste,
kwam Abraham tegemoet,
toen hij de koningen verslagen had
en hij zegende hem,
en Abraham gaf hem van alles een tiende deel.
De naam Melchisédek betekent vooreerst
‘koning van gerechtigheid’;
vervolgens is hij koning van Salem, dat is ‘vredevorst’.
Hij heeft geen vader, geen moeder, geen stamboom,
zijn leven heeft begin noch einde.
Hij lijkt op de Zoon van God,
Hij blijft voor altijd priester.
Dit alles wordt nog veel duidelijker wanneer wij bedenken,
dat als evenbeeld van Melchisédek een nieuwe priester opstaat,
die priester is geworden
niet op grond van een wettelijk vereiste afstamming,
maar uit kracht van een onvergankelijk leven.
Want op Hem slaat het getuigenis:
“Gij zijt voor eeuwig priester op de wijze van Melchisédek.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 110 (109), 1, 2, 3, 4

Refrein:
Gij zijt eeuwig priester als Melchisédek.

De Heer sprak tot mijn heer: zit aan mijn rechterhand,
Ik leg uw vijanden als voetbank voor uw voeten.

Uit Sion reikt de Heer de scepter van uw macht,
regeer te midden van uw tegenstanders.

Uw volk staat om u heen in blanke wapenrusting,
de jongemannen op het veld als morgendauw.

Gezworen heeft de Heer, het zal Hem niet berouwen:
Gij zijt voor eeuwig priester als Melchisédek.

vers voor het evangelie: Ps. 119 (118), 34

Alleluia.
Geef mij begrip om uw wet na te leven, Heer,
om haar te volgen met heel mijn hart.
Alleluia.

18 evangelie: Mc. 3, 1-6

Is het niet eerder geoorloofd op sabbat iemand te redden
dan te doden?

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.
Lof zij U, Christus.

In die tijd ging Jezus naar de synagoge
waar een man aanwezig was met een verschrompelde hand.
De Farizeeën hielden Hem in het oog
om te zien of Hij hem op sabbat zou genezen,
met de bedoeling Hem daarvan te beschuldigen.
Hij zei nu tot de man met de verschrompelde hand:
“Kom in het midden staan.”
Daarop stelde Hij hun de vraag:
“ls het niet eerder geoorloofd op sabbat goed te doen dan kwaad,
iemand te redden dan te doden?”
Maar zij zwegen.
Toen liet Hij toornig,
maar tegelijkertijd bedroefd om de verstoktheid van hun hart
zijn blik rondgaan
en zei tot de man:
“Steek uw hand uit.”
Hij stak zijn hand uit
en deze was weer gezond.
De Farizeeën gingen naar buiten
en aanstonds smeedden zij met de Herodianen plannen
om Hem uit de weg te ruimen.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments