2e week door het jaar 1, dinsdag

Tweede week door het jaar 1, dinsdag

15 eerste lezing: Hebr. 6, 10-20

De hoop is het veilige en vaste anker van onze ziel.

Uit de brief aan de Hebreeën.
Broeders en zusters,
God is rechtvaardig,
Hij kan niet vergeten
wat gij uit liefde voor zijn Naam hebt gedaan:
al de diensten, die gij de heiligen hebt bewezen en nog bewijst.
Maar ik zou wensen,
dat ieder van u dezelfde vurige ijver blijft tonen,
totdat uw hoop geheel in vervulling is gegaan.
Ge moogt niet lui worden,
maar ge moet een voorbeeld nemen aan hen,
die door geloof en geduld deel krijgen aan de beloften.
Toen God aan Abraham zijn belofte deed,
zwoer Hij bij zichzelf
daar Hij niemand boven zich had om bij te zweren:
“Ik beloof dat Ik u zal zegenen
en uw nageslacht talrijk zal maken.”
Abraham heeft dan ook gekregen wat hem beloofd was,
na lang en geduldig wachten.
Mensen zweren bij een hogere macht,
en de eed is voor hen de hoogste vorm van bevestiging,
die alle tegenspraak moet uitsluiten.
En zo heeft God met een eed voor zijn belofte willen instaan,
om de erfgenamen van de belofte
nog duidelijker te tonen hoe onwrikbaar vast zijn besluit was.
God heeft dus twee onherroepelijke daden gesteld,
die het Hem onmogelijk maken ons te bedriegen,
en ons, vluchtelingen, sporen ze krachtig aan
ons vast te klampen aan de hoop op het heil.
De hoop is het veilige en vaste anker van onze ziel.
Zij dringt door, binnen het heiligdom
waar Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan
nu Hij voor eeuwig hogepriester is geworden
op de wijze van Melchisédek.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 111 (110), 1-2, 4-5, 9, 10c

Refrein:
Altijd herinnert de Heer zich zijn verbond.
of: Alleluia.

De Heer wil ik danken uit heel mijn hart,
te midden der vromen, voor heel de gemeente.
Geweldig is alles wat Hij verricht,
de aandacht boeiend van elk die het nagaat.

Wonderen deed Hij om nooit te vergeten,
minzaam en liefdevol toont zich de Heer.
Voedsel geeft Hij aan die Hem vereren,
altijd herinnert Hij zich zijn verbond.

Hij heeft zijn volk verlossing gebracht,
voor eeuwig met hen zijn verbond gesloten,
heilig en hooggeëerd is zijn Naam,
in eeuwigheid moet men Hem loven.

vers voor het evangelie: Ps. 119 (118), 27

Alleluia.
Leid mij op de weg van uw bevelen, Heer,
dan zal ik uw daden indachtig zijn.
Alleluia.

16 evangelie: Mc. 2, 23-28

De sabbat is gemaakt om de mens maar niet de mens om de sabbat.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.
Lof zij U, Christus.

Eens ging Jezus op een sabbat door de korenvelden
en zijn leerlingen begonnen onder het gaan aren te plukken.
De Farizeeën zeiden tot Hem:
“Waarom doen ze op sabbat iets wat niet geoorloofd is?”
Hij gaf hun ten antwoord:
“Hebt gij nooit gelezen wat David deed, toen hij gebrek had
en hij en zijn metgezellen honger kregen?
Hoe hij onder de hogepriester Abjatar
het huis van God binnenging
en van de toonbroden at, die alleen de priesters mogen eten,
en hoe hij er ook van gaf aan zijn metgezellen?”
En Hij voegde er aan toe:
“De sabbat is gemaakt om de mens
maar niet de mens om de sabbat.
De Mensenzoon is dus Heer, ook van de sabbat.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments