29e week door het jaar 1, zaterdag

29e week door het jaar 1, zaterdag

347 eerste lezing: Rom. 8, 1-11

De Geest van God
die Jezus van de doden heeft opgewekt woont in u.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome.
Broeders en zusters,
voor hen die in Christus Jezus zijn
bestaat er thans geen vonnis meer.
De ‘wet’ van de Geest, die in Christus Jezus het leven schenkt,
heeft u vrijgemaakt van de heerschappij van de zonde en de dood.
Wat de wet niet vermocht,
machteloos als ze was door het vlees,
dat heeft God bewerkt door zijn Zoon te zenden
in de gestalte van het vlees van de zonde
en terwille van de zonde.
Hij heeft in het vlees zelf de zonde gevonnist,
opdat de eis van de wet vervuld zou worden door ons,
die niet leven volgens het vlees maar volgens de Geest.
Zij die leven volgens het vlees
zinnen op wat het vlees wil.
Die geleid worden door de Geest
zinnen op de dingen van de Geest.
Het streven van het vlees loopt uit op de dood,
het streven van de Geest op leven en vrede.
Want het verlangen van het vlees staat vijandig tegenover God.
Het onderwerpt zich niet aan Gods wet,
het kan dit niet eens;
en zij die volgens het vlees leven,
kunnen God niet behagen.
Maar uw bestaan wordt niet beheerst door het vlees,
doch door de Geest,
omdat de Geest van God in u woont.
Zou iemand de Geest van Christus niet hebben,
dan behoort hij Hem niet toe.
Als Christus in u is,
blijft uw lichaam wel door de zonde de dood gewijd,
maar uw geest lééft,
dankzij de gerechtigheid.
En als de Geest
van Hem, die Jezus van de doden heeft opgewekt in u woont,
zal Hij die Christus Jezus van de doden heeft doen opstaan,
ook uw sterfelijk lichaam eenmaal levend maken
door de kracht van zijn Geest die in u verblijft.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 24 (23), 1-2, 3-4ab, 5-6

Refrein:
Dit is het geslacht dat zich richt tot de Heer,
dat staat voor het aanschijn van Jakobs God.

Aan God hoort de aarde en al wat er op is,
de aardschijf en al wat daar woont;
want Hij heeft haar op het water gegrondvest,
haar vastgelegd op de zee.

Wie zal beklimmen de berg van de Heer,
wie in zijn heiligdom staan?
Die rein is van handen en zuiver van hart,
zijn zinnen niet zet op wat kwaad is.

Hij zal door de Heer gezegend worden,
beloond door God, zijn verlosser.
Zo doet het geslacht dat zich richt tot Hem,
dat staat voor het aanschijn van Jakobs God.

vers voor het evangelie: Ps. 119 (118), 135

Alleluia:
Laat voor uw dienaar uw Aangezicht stralen, Heer,
laat mij uw beschikkingen zien.
Alleluia.

348 evangelie: Lc. 13, 1-9

De Heer zij met u.
En met uw Geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
Lof zij U, Christus.

In die tijd waren er bij Jezus enkele mensen,
die Hem vertelden wat er gebeurd was met de Galileeërs,
van wie Pilatus het bloed
met dat van hun offerdieren vermengd had.
Daarop zei Jezus:
“Denkt ge, dat onder alle Galileeërs
alleen deze mensen zondaars waren,
omdat zij dat lot ondergaan hebben?
Volstrekt niet, zeg Ik u.
Maar als gij u niet bekeert,
zult ge allen op een dergelijke manier omkomen.
Of de achttien die gedood werden
doordat de toren bij de Silóam op hen viel,
denkt ge dat die alleen schuldig waren
onder alle mensen die in Jeruzalem woonden?
Volstrekt niet, zeg Ik u.
Maar als gij niet tot bekering komt
zult ge allen op eenzelfde wijze omkomen.”
Toen vertelde Hij deze gelijkenis:
“Iemand had een vijgenboom, die in zijn wijngaard geplant stond;
hij kwam zoeken of er vrucht aan zat, maar vond niets.
Toen zei hij tot de wijngaardenier:
“Al sinds drie jaar kom ik aan deze vijgenboom vruchten zoeken,
maar ik vind er geen.
Hak hem om! Waartoe put hij nog de grond uit?”
Maar de man gaf hem ten antwoord:
“Heer, laat hem dit jaar nog staan;
laat mij eerst de grond er omheen omspitten
en er mest op brengen.
Misschien draagt hij het volgend jaar vrucht;
zo niet, dan kunt ge hem omhakken.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments