28e week door het jaar 1, donderdag

28e week door het jaar 1, donderdag

331 eerste lezing: Rom. 3, 21-29

De mens wordt gerechtvaardigd door te geloven,
niet door de wet te onderhouden.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome.

Broeders en zusters,
Thans is buiten de wet om
Gods gerechtigheid openbaar geworden,
waarvan de wet en de profeten getuigenis afleggen,
Gods gerechtigheid,
die zich door het geloof in Jezus Christus meedeelt
aan allen die geloven,
zonder enig onderscheid.
Want allen hebben gezondigd
en allen zijn verstoken van de goddelijke heerlijkheid.
En allen worden zij om niet door zijn genade gerechtvaardigd,
krachtens de verlossing die in Christus Jezus is.
Hem heeft God, voor wie gelooft
aangewezen als zoenoffer door zijn bloed.
God wilde zo zijn gerechtigheid tonen,
want Hij had in zijn verdraagzaamheid
de zonden van het verleden vergeven.
Hij heeft zijn gerechtigheid willen tonen
nu, in deze tijd,
opdat zou blijken dat Hijzelf rechtvaardig is
en rechtvaardig maakt ieder die leeft uit het geloof.
Waar blijft dan de eigen roem?
Die is onmogelijk geworden!
Door welke wet?
Door die van de werken?
Neen, door de wet van het geloof.
Ik beweer juist, dat de mens gerechtvaardigd wordt door te geloven,
niet door de wet te onderhouden.
Is God soms alleen de God van de Joden
en niet van de heidenen?
Neen, ook van de heidenen,
want er is slechts één God.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 130 (129), 1-2, 3-4b, 4c-6

Refrein:
De Heer is steeds barmhartig,
zijn genade onbeperkt.

Uit de diepte roep ik, Heer,
luister naar mijn stem.
Wil aandachtig horen
naar mijn smeekgebed.

Als Gij zonden blijft gedenken,
Heer, wie houdt dan stand?
Maar bij U vind ik vergeving,
daarom zoekt mijn hart naar U.

Op de Heer stel ik mijn hoop,
op zijn woord vertrouw ik.
Gretig zie ik naar Hem uit
meer dan wachters naar de ochtend.
Meer dan wachters naar de ochtend
hunkert Israël naar Hem.

vers voor het evangelie: Ps. 95 (94), 8ab

Alleluia.
Luistert heden naar de stem van de Heer
en weest niet halsstarrig.
Alleluia.

332 evangelie: Lc. 11, 47-54

Dit geslacht zal verantwoordelijk gesteld worden
voor het bloed van alle profeten dat vergoten is
vanaf de grondvesting der wereld.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot de wetgeleerden:
“Wee u!
Gij bouwt de graven van de profeten,
maar uw vaderen hebben hen gedood.
Hiermee legt gij getuigenis af,
dat gij instemt met de werken van uw vaderen,
want zij doodden hen en gij bouwt hun graven.
Daarom ook heeft Gods wijsheid gezegd:
Ik zal profeten en afgezanten tot hen zenden,
maar sommigen van hen zullen zij doden en vervolgen,
zodat dit geslacht verantwoordelijk gesteld zal worden
voor het bloed van alle profeten
dat vergoten is vanaf de grondvesting der wereld,
vanaf het bloed van Abel tot het bloed van Zacharias,
die gedood werd tussen het altaar en het tempelgebouw.
Ja, zeg ik u,
dit geslacht zal verantwoordelijk zijn!
Wee u, wetgeleerden!
Gij hebt de sleutel van de kennis weggenomen.
Zelf zijt ge niet binnengegaan,
en hun die wilden binnengaan
hebt ge het belet.”
Toen Hij naar buiten kwam,
begonnen de schriftgeleerden en de Farizeeën
– hevig op Hem gebeten –
Hem allerlei netelige vragen te stellen,
met de heimelijke bedoeling
Hem op grond van de een of andere uitlating te kunnen vangen.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments