17e week door het jaar 1, vrijdag

17e week door het jaar 1, vrijdag

201 eerste lezing: Lev. 23, 1.4-11.15-16.27.34b-37

Dit zijn de feesten ter ere van de Heer,
die ge als heilige dagen moet vieren.

Uit het Boek Leviticus.
In die dagen sprak God tot Mozes:
“Dit zijn de feesten voor de Heer, de heilige dagen,
die gij op de gestelde tijd moet vieren.
De veertiende dag van de eerste maand, tegen zonsondergang,
is het Pasen ter ere van de Heer.
De vijftiende dag van die maand
is het feest van de ongezuurde broden ter ere van de Heer;
dan moet gij zeven dagen ongezuurd brood eten.
De eerste dag is voor u een heilige dag;
ge moogt dan niet werken.
Zeven dagen achtereen moet gij God de Heer offers aanbieden.
De zevende dag is een heilige dag;
dan moogt ge niet werken.”
God sprak tot Mozes:
“Zeg aan de Israëlieten:
Wanneer gij in het land komt, dat Ik u schenk,
en er de oogst binnenhaalt,
moet ge de eerste schoof naar de priester brengen.
Staande voor de Heer, zondert hij deze af
als aandeel van de priester;
dan schept de Heer behagen in u.
Dit moet daags na de sabbat geschieden.
Vanaf de dag na de sabbat, waarop ge de schoof hebt gebracht
die voor de priester bestemd is, moet ge zeven sabbatten tellen.
En daags na de zevende sabbat, op de vijftigste dag,
moet ge aan de Heer vers graan offeren.
De tiende dag van de zevende maand is de dag van verzoening;
het is een heilige dag voor u.
Gij moet dan uzelf kastijden
en een offer opdragen aan de Heer.
Op de vijftiende dag van de zevende maand
begint het loofhuttenfeest ter ere van de Heer,
dat zeven dagen duurt.
De eerste dag is een heilige dag;
ge moogt dan niet werken.
Zeven dagen achtereen moet ge offers opdragen aan de Heer.
De achtste dag is voor u een heilige dag;
ook dan moet ge offers opdragen aan de Heer.
Dat is het slotfeest; ge moogt dan niet werken.
Dat zijn de feesten ter ere van de Heer,
die ge als heilige dagen moet vieren
en waarop gij hem offers moet brengen:
brandoffers, meeloffers, slachtoffers en plengoffers,
al naar gelang de verschillende dagen.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 81 (80), 3-4, 5-6ab, 10-11ab

Refrein:
Huldigt de Heer, onze sterkte!

Laat horen uw liederen, slaat de cimbalen,
speelt op uw citer en lier.
Laat schallen de hoorn op nieuwe maan,
op volle maan, onze feestdag.

Zoals het voor Israël vastgesteld is,
bevolen door Jakobs God;
zoals Hij het volk van Jozef gebood
toen Hij ten strijde trok tegen Egypte:

Nooit mag er een vreemde god zijn bij u,
aanbid geen goden uit andere landen.
Want Ik ben de Heer, uw enige God,
die u uit Egypte geleid heb.

vers voor het evangelie: cf. Lc. 8, 15

Alleluia.
Zalig zij die het Woord Gods dat zij hoorden
in een goed en edel hart bewaren
en vrucht voortbrengen door hun standvastigheid.
Alleluia.

202 evangelie: Mt. 13, 54-58

Is Hij niet de zoon van de timmerman?
Waar heeft Hij dit alles vandaan?

De Heer zij met u.
En met uw Geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
Lof zij U, Christus.

In die tijd begaf Jezus zich naar zijn vaderstad
en onderwees hen in hun synagoge, zodat ze verbaasd zeiden:
“Waar heeft Hij die wijsheid vandaan
en de macht om wonderen te doen?
Is Hij niet de zoon van de timmerman?
Heet zijn moeder niet Maria
en zijn broeders Jakobus, Jozef, Simon en Judas?
Wonen zijn zusters niet allen bij ons?
Waar heeft Hij dat alles vandaan?”
En zij namen er aanstoot aan.
Maar Jezus sprak tot hen:
“Een profeet wordt overal geëerd
behalve in zijn eigen stad en in zijn eigen kring.”
En wegens hun ongeloof deed Hij daar niet veel wonderen.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments