11e week door het jaar 1, donderdag

11e week door het jaar 1, donderdag

127 eerste lezing: 2 Kor. 11, 1-11

Het evangelie van God heb ik u om niet verkondigd.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte.
Broeders en zusters,
als gij maar een weinig dwaasheid
van mij zoudt willen verdragen!
Maar dat wilt gij wel.
Gij weet toch
dat mijn naijver voor u de naijver van God zelf is.
Met uw enige bruidegom Christus heb ik u verloofd
om u als een ongerepte maagd tot Hem te voeren.
Maar soms vrees ik dat gij u laat verleiden,
zoals eertijds Eva door de sluwe slang werd bedrogen,
en dat uw gedachten afdwalen van de trouw aan Christus.
Als de eerste de beste een andere Jezus predikt dan wij gepredikt hebben,
of u een andere geest of een ander evangelie brengt
dan gij van ons hebt aanvaard,
laat gij het u rustig aanpraten.
Toch meen ik niet achter te staan bij die aartsapostelen!
Al ben ik dan onbedreven in het spreken,
kennis der waarheid heb ik genoeg,
zoals ik u allen op allerlei wijzen heb getoond.
Of heb ik er verkeerd aan gedaan,
dat ik om u te verheffen mijzelf vernederde?
Was het een zonde
u het evangelie van God om niet te verkondigen?
Andere gemeenten heb ik gebrandschat
en van hen ondersteuning aangenomen
om u van dienst te kunnen zijn.
En toen ik bij u was en gebrek kreeg,
ben ik niemand lastig gevallen.
De broeders, die uit Macedonië kwamen
hebben in al mijn behoeften voorzien.
In elk opzicht heb ik mij ervoor gewacht u tot last te zijn.
En dat zal ook zo blijven.
Zo zeker als de waarheid van Christus in mij is:
ik zal mij die roem niet laten ontnemen
in heel het land van Achaïa.
Waarom?
Omdat ik u niet liefheb?
God weet wel beter.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 111 (110), 1-2, 3-4, 7-8

Refrein:
Het werk van uw handen
is goed en betrouwbaar, Heer.
Of: Alleluia.

De Heer wil ik danken uit heel mijn hart,
te midden der vromen, voor heel de gemeente.
Geweldig is alles wat Hij verricht,
de aandacht boeiend van elk die het nagaat.

Mildheid en majesteit spreekt uit zijn daden,
eeuwig blijft Hij rechtvaardig en trouw.
Wonderen deed Hij om nooit te vergeten,
minzaam en liefdevol toont zich de Heer.

Het werk van zijn handen is goed en betrouwbaar,
al wat Hij besluit staat onwrikbaar vast.
Het blijft door de eeuwen en altijd van kracht,
het is doordacht en rechtvaardig.

vers voor het evangelie: Joh. 14, 23

Als iemand Mij liefheeft,
zal hij mijn woord onderhouden;
mijn Vader zal hem liefhebben
en Wij zullen tot hem komen.
Alleluia.

128 evangelie: Mt. 6, 7-15

Gij moet zo bidden.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Als gij bidt,
gebruikt dan geen omhaal van woorden, zoals de heidenen;
want deze menen
dat zij door hun veelheid van woorden verhoring zullen vinden.
Volgt hun voorbeeld dus niet na,
want vóórdat gij Hem vraagt,
weet uw Vader wat gij nodig hebt.
Gij moet daarom zo bidden:
Onze Vader die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd,
uw Rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven hebben aan onze schuldenaren.
En leid ons niet in bekoring,
maar behoed ons voor het kwaad.
Want als gij aan de mensen hun fouten vergeeft,
zal uw hemelse Vader ook u vergeven;
maar als gij niet vergeeft aan de mensen,
zal ook uw hemelse Vader uw fouten niet vergeven.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments