11e week door het jaar 1, dinsdag

11e week door het jaar 1, dinsdag

123 eerste lezing: 2 Kor. 8, 1-9

Om uwentwil is Jezus Christus arm geworden.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte.
Broeders en zusters,
wij willen u nu verhalen van de genade Gods
die aan de kerken van Macedonië is geschonken.
Door verdrukkingen zwaar beproefd
verheugden zij zich bovenmate
en hun bittere armoede werd overrijk in mildheid.
Want zij hebben naar vermogen gegeven;
ik moest eigenlijk zeggen bóven hun vermogen.
Uit eigen beweging en met grote aandrang
smeekten zij ons om de gunst
deel te mogen nemen aan de ondersteuning van de heiligen.
Zij gaven meer dan wij durfden hopen;
zij gaven zichzelf, in de eerste plaats aan de Heer,
maar dan ook, door Gods wil, aan ons.
Hierdoor bemoedigd, hebben wij er bij Titus op aangedrongen
ook dit liefdewerk, waarmee hij al eerder begonnen was
bij u tot een goed einde te brengen.
Welnu, gij munt reeds in zoveel opzichten uit:
in geloof, welsprekendheid, wetenschap,
in ijver op alle gebied,
in uw liefde voor ons,
laat dan ook dit liefdewerk uitmuntend slagen!
Ik zeg dit niet bij wijze van bevel,
maar ik wil de echtheid van uw liefde toetsen
aan de toewijding door anderen betoond.
Want de liefdedaad van onze Heer Jezus Christus
hoef ik u niet in herinnering te brengen:
hoe Hij om uwentwil arm is geworden, terwijl Hij rijk was,
opdat gij rijk zoudt worden door zijn armoede.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 146 (145), 2, 5-6, 7, 8-9a

Refrein:
De Heer zal ik loven mijn leven lang.
Of : Alleluia.

De Heer zal ik loven mijn leven lang,
mijn God zal ik al mijn dagen bezingen.

Gelukkig wie hulp zoekt bij Jakobs God,
zijn hoop stelt op God de Heer;
op Hem die hemel en aarde gemaakt heeft,
de zee met al wat daar leeft.

De Heer doet altijd zijn woord gestand,
verdrukten verschaft Hij recht.
De Heer geeft brood aan wie honger heeft,
gevangenen geeft Hij de vrijheid.

De ogen van blinden opent de Heer,
gebrokenen richt Hij weer op.
De Heer bemint de rechtvaardigen,
de Heer behoedt de ontheemden.

vers voor het evangelie: Joh. 10, 27

Alleluia.
Mijn schapen luisteren naar mijn stem, zegt de Heer;
en Ik ken ze en zij volgen Mij.
Alleluia.

124 evangelie: Mt. 5, 43-48

Bemint uw vijanden.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Gij hebt gehoord dat er gezegd is:
Gij zult uw naaste beminnen en uw vijand haten.
Maar Ik zeg u:
Bemint uw vijanden en bidt voor wie u vervolgen,
opdat gij kinderen moogt worden van uw Vader in de hemel,
die immers de zon laat opgaan over slechten en goeden
en het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.
Want als gij bemint die u beminnen,
wat voor recht op loon hebt gij dan?
Doen de tollenaars niet hetzelfde?
En als gij alleen uw broeder groet,
wat voor buitengewoons doet gij dan?
Doen de heidenen dat ook niet?
Weest dus volmaakt,
zoals uw Vader in de hemel volmaakt is.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments