1e week in de veertigdagentijd, zaterdag

1e week in de veertigdagentijd, zaterdag

100 eerste lezing: Deut. 26, 16-19

Gij zult een volk zijn dat de Heer is toegewijd.

Uit het Boek Deuteronomium.
Mozes sprak tot het volk:
“Heden gebiedt de Heer uw God u
deze voorschriften en bepalingen te volbrengen.
Gij moet ze stipt ten uitvoer brengen,
met heel uw hart en heel uw ziel.
Gij hebt heden van de Heer de verzekering gekregen,
dat Hij uw God zal zijn,
als gij tenminste zijn wegen gaat,
zijn voorschriften, geboden en bepalingen onderhoudt
en naar Hem luistert.
En de Heer heeft heden van u de verzekering gekregen,
dat gij, zoals Hij beloofd heeft,
zijn eigen volk zult zijn en al zijn geboden zult onderhouden.
Daarom zal Hij aan u groter eer, faam en luister schenken
dan aan de andere volken, die Hij geschapen heeft,
en zult gij een volk zijn dat de Heer uw God is toegewijd,
zoals Hij beloofd heeft.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 119(118), 1-2, 4-5, 7-8

Refrein:
Gelukkig die voortgaan volgens de wet van de Heer.

Gelukkig degenen wier levensweg rein is,
die voortgaan volgens de wet van de Heer.
Gelukkig die acht slaan op wat Hij verordent,
Hem zoeken met heel hun hart.

Gij hebt uw bevelen gegeven opdat men ze trouw volbrengt.
Mogen mijn wegen recht zijn,
gericht op wat Gij beschikt.

Ik zal U in alle oprechtheid loven,
aanvaardend wat Gij hebt bepaald.
Aan uw beschikkingen zal ik mij houden;
laat Gij mij dan niet alleen.

vers voor het evangelie: Ps. 51(50), 12a en 14a

Schep in mij een zuiver hart, mijn God,
geef mij weer de weelde van uw zegen.

101 evangelie: Mt. 5, 43-48

Weest volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is.

De Heer zij met U.
En met uw Geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Gij hebt gehoord dat er gezegd is:
Gij zult uw naaste beminnen en uw vijand haten.
Maar Ik zeg u:
Bemint uw vijanden en bidt voor wie u vervolgen,
opdat gij kinderen moogt worden van uw Vader in de hemel,
die immers de zon laat opgaan over slechten en goeden
en het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.
Want als gij bemint die u beminnen,
wat voor recht op loon hebt gij dan?
Doen de tollenaars niet hetzelfde?
En als gij alleen uw broeder groet,
wat voor buitengewoons doet gij dan?
Doen de heidenen dat ook niet?
Weest dus volmaakt,
zoals uw Vader in de hemel volmaakt is.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

1 Reactie
Inline Feedbacks
View all comments
jose
2 jaren geleden

voor informatie over heiligverklaring Titus Brandsma, zie http://www.karmel.nl