6e week van Pasen, donderdag

6e week van Pasen, donderdag

Waar de Hemelvaart van de Heer gevierd wordt op de zevende
zondag van Pasen neemt men vandaag de volgende lezingen:

228 eerste lezing: Hand. 18, 1-8

Paulus bleef wonen te Korinte en was er werkzaam.
Hij disputeerde in de synagoge.

Uit de Handelingen van de Apostelen.
In die dagen vertrok Paulus uit Athene en kwam in Korinte.
Daar trof hij een Jood aan,
een zeker Aquila,
die in Pontus geboren was
en met zijn vrouw Priscilla uit Italië was gekomen.
Claudius had namelijk verordend
dat alle Joden Rome moesten verlaten.
Paulus bezocht hen aan huis,
en omdat zij hetzelfde vak uitoefenden
– zij waren van beroep tentenmakers –
bleef hij bij hen wonen en was er werkzaam.
Iedere sabbat disputeerde hij in de synagoge
en trachtte Joden en Grieken te overtuigen.
Toen Silas en Timóteus uit Macedonië waren aangekomen,
wijdde Paulus zich voortaan geheel aan de prediking
en legde voor de Joden getuigenis af,
dat Jezus de Messias was.
Maar toen dezen zich smalend bleven verzetten,
schudde hij het stof van zijn kleren
en voegde hun toe:
“Uw bloed kome neer op uw eigen hoofd.
Ik ga vrij uit
en wend mij van nu af aan tot de heidenen.”
Hij trok daar weg
en ging naar het huis van een zekere Titius Justus,
een godvrezende, die naast de synagoge woonde.
Crispus, de overste van de synagoge,
nam met heel zijn huis het geloof in de Heer aan,
en ook vele Korintiërs, die naar hem luisterden,
geloofden en lieten zich dopen.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps 98 (97), 1, 2-3ab, 3cd-4

Refrein:
Zijn weldaden deed de Heer ons kennen,
de volkeren zijn gerechtigheid.
Of: Alleluia.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang
omdat Hij wonderen deed.
Zijn hand deed zich krachtig gelden,
de macht van zijn heilige arm.

Zijn weldaden deed Hij ons kennen,
de volkeren zijn gerechtigheid.
Opnieuw bleek zijn goedheid en trouw
ten gunste van lsraëls huis.

Geheel de aarde aanschouwde
wat onze God voor ons deed.
Verheerlijkt de Heer, alle landen,
weest blij, verheugt u en zingt.

vers voor het evangelie: Kol. 3, 1

Alleluia.
Als gij dan met Christus ten leven zijt gewekt,
zoekt wat boven is,
daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods.
Alleluia.

229 evangelie: Joh. 16, 16-20

Gij zult bedroefd zijn, maar uw droefenis zal in vreugde verkeren.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.
Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Nog een korte tijd en gij aanschouwt Mij niet meer;
wederom een korte tijd en gij zult Mij zien.”
Enigen van zijn leerlingen zeiden daarop tot elkaar:
“Wat bedoelt Hij met dat:
Nog een korte tijd en gij aanschouwt Mij niet meer
en wederom een korte tijd en gij zult Mij zien? en
Ik ga heen naar de Vader?”
Zij vroegen dus:
“Wat betekent die korte tijd waarvan Hij spreekt?
Wij begrijpen niet wat Hij zegt.”
Jezus, wetend dat zij Hem wilden ondervragen zei tot hen:
“Zoekt gij onder elkaar naar de betekenis van mijn woorden:
een korte tijd en gij aanschouwt Mij niet meer
en wederom een korte tijd en gij zult Mij zien?
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
gij zult wenen en weeklagen,
terwijl de wereld zich zal verheugen.
Gij zult bedroefd zijn,
maar uw droefenis zal in vreugde verkeren.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments