7e week van Pasen, maandag

7e week van Pasen, maandag

234 eerste lezing: Hand. 19, 1-8

Hebt gij de heilige Geest ontvangen toen ge het geloof hebt 
aangenomen?

Uit de Handelingen van de Apostelen.
Terwijl Apollos in Korinte was,
kwam Paulus
na zijn reis door het binnenland
in Éfeze.
Daar ontmoette hij enige leerlingen
aan wie hij vroeg:
“Hebt gij de heilige Geest ontvangen
toen ge het geloof hebt aangenomen?”
Zij antwoordden:
“Wij hebben niet eens gehoord
dat er een heilige Geest bestaat.”
Toen zei hij:
“Hoe zijt ge dan gedoopt?”
Ze antwoordden:
“Met het doopsel van Johannes.”
Paulus hernam:
“Johannes diende een doopsel toe ten teken van bekering,
maar hij zei aan het volk
dat ze moesten geloven in Wie na hem kwam,
dat is Jezus.”
Toen zij dit gehoord hadden,
lieten zij zich dopen in de Naam van de Heer Jezus.
Nadat Paulus hun de handen had opgelegd
kwam de heilige Geest over hen;
ze spraken in talen en profeteerden.
Bij elkaar waren het een man of twaalf.
Hij ging naar de synagoge,
waar hij gedurende drie maanden vrijmoedig optrad
en hen door zijn uiteenzettingen
over het Koninkrijk Gods
trachtte te overtuigen.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 68 (67), 2-3, 4-5ac, 6-7ab

Refrein:
Zingt nu voor God, koninkrijken der aarde.
Of: Alleluia.

Als God zich verheft stuift de vijand uiteen,
waar Hij zich vertoont vluchten zij die Hem haten.
Als rook die verwaait, zo verdwijnen de zondaars,
als was voor het vuur, zo vergaan zij voor God.

Maar alle rechtvaardigen juichen van vreugde
en staan onbezorgd voor het aanschijn van God.
Zingt dus voor God, verheerlijkt zijn Naam,
Hij is de Heer, juicht Hem toe!

Voor wezen een vader, voor weduwen steun
is God in zijn heilige woning.
Verwaarloosden geeft Hij een eigen huis,
gevangenen vrijheid en voorspoed.

vers voor het evangelie: Joh. 14, 26

Alleluia.
De heilige Geest zal u alles leren
en u alles in herinnering brengen
wat Ik u gezegd heb.
Alleluia.

235 evangelie: Joh. 16, 29-33

Hebt goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.
Lof zij U, Christus.

In die tijd zeiden de leerlingen tot Jezus:
“Kijk, nu spreekt Gij onomwonden en gebruikt geen enkel beeld.
Nu zien wij dat Gij alles weet.
Het is voor U niet nodig dat iemand U ondervraagt.
Wij geloven daarom dat Gij van God zijt uitgegaan.”
Jezus antwoordde hun:
“Gelooft ge nu?
Zie, er komt een uur, ja, het is er al,
dat gij naar alle kanten verstrooid wordt en Mij alleen laat.
Toch ben Ik niet alleen, want de Vader is met Mij.
Dit heb Ik u gezegd, opdat gij vrede zoudt bezitten in Mij.
Weliswaar leeft gij in de wereld in verdrukking,
maar hebt goede moed
Ik heb de wereld overwonnen.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments