6e week van Pasen, vrijdag

6e week van Pasen, vrijdag

230 eerste lezing: Hand. 18, 9-18

In deze stad behoren veel mensen Mij toe.

Uit de Handelingen van de Apostelen.
Toen Paulus te Korinte verbleef
sprak de Heer in een nachtelijk visioen tot hem:
“Wees niet bevreesd,
maar spreek, en zwijg niet.
Ik ben met u
en niemand zal u aanraken om u kwaad te doen,
want in deze stad behoren veel mensen Mij toe.”
Anderhalf jaar bleef hij daar wonen,
terwijl hij bij hen het woord Gods onderwees.
Onder het proconsulaat echter van Gallio in Achaïa
keerden de Joden zich als één man tegen Paulus
en brachten hem voor de rechtbank.
Zij verklaarden:
“Deze man tracht de mensen over te halen
tot onwettige godsverering.”
Paulus wilde juist iets zeggen
toen Gallio de Joden antwoordde:
“Als het ging over een of ander onrecht of ernstig misdrijf, Joden,
zou ik u vanzelfsprekend geduldig aanhoren.
Maar zijn het twisten over een woord,
over namen en over die Wet van u,
dan moet gij zelf maar zien.
Daarover wil ik geen rechter zijn.”
Hij joeg ze van zijn rechterstoel weg.
Nu wierpen allen zich op Sóstenes, de overste van de synagoge,
en gaven hem voor de rechterstoel een pak slaag.
Gallio trok er zich niets van aan.
Paulus bleef daar nog vele dagen,
nam toen afscheid van de broeders
en ging in gezelschap van Priscilla en Aquila scheep naar Syrië.
Eerst had hij in Kenchreë zijn hoofdhaar laten afknippen,
want hij stond onder gelofte.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps 47 (46), 2-3, 2-5, 6-7

Refrein:
Koning is God over heel de aarde.
Of: Alleluia.

Alle volkeren, klapt in de handen,
jubelt voor God met blij geroep.
Want groot is de Heer en alom geducht,
een machtig vorst over heel de aarde.

Volkeren levert Hij aan ons uit
en naties legt Hij aan onze voeten.
Hij kiest het erfdeel voor ons uit,
de trots van Jakob, zijn welbeminde.

God stijgt ten troon onder luid gejuich,
de Heer met geschal van bazuinen.
Zingt nu voor God, laat klinken uw zang,
voor onze koning een loflied!

vers voor het evangelie: Joh. 16, 28

Alleluia.
Ik ben van de Vader uitgegaan
en in de wereld gekomen;
weer verlaat Ik de wereld en ga naar de Vader.
Alleluia.

231 evangelie: Joh. 16, 20-23a

Uw vreugde zal niemand u kunnen ontnemen.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.
Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
gij zult wenen en weeklagen,
terwijl de wereld zich zal verheugen.
Gij zult bedroefd zijn,
maar uw droefenis zal in vreugde verkeren.
Wanneer de vrouw gaat baren is zij bedroefd,
omdat haar uur gekomen is;
maar wanneer zij het kindje ter wereld heeft gebracht,
denkt zij niet meer aan de pijn,
van blijdschap dat er een mens ter wereld is gekomen.
Zo zijt ook gij nu wel bedroefd,
maar wanneer Ik u zal weerzien zal uw hart zich verheugen
en uw vreugde zal niemand u kunnen ontnemen.
Op die dag zult gij Mij over niets ondervragen.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments