2e week van Pasen, woensdag

2e week van Pasen, woensdag

De mannen die gij in de kerker hebt gezet bevinden zich in de
tempel en onderrichten het volk.

178 eerste lezing: Hand. 5, 17-26

Uit de Handelingen van de Apostelen.
In die dagen werden de hogepriester en heel zijn aanhang,
die de partij der Sadduceeën vormden
met hevige afgunst vervuld.
Zij grepen de apostelen en zetten hen in de stadsgevangenis.
Maar in de nacht
ontsloot een engel des Heren de deuren van de gevangenis,
leidde hen naar buiten en zei:
“Gaat,
treedt weer op in de tempel
en predikt aan het volk al deze woorden des Levens.”
Zij gaven hieraan gehoor,
gingen tegen de morgen naar de tempel
en gaven er onderricht.
Toen nu de hogepriester kwam met de zijnen
riepen zij het Sanhedrin bijeen,
de raad der oudsten van het volk van Israël
en stuurden dienaren naar de gevangenis om hen te halen.
Maar bij aankomst vonden de dienaren hen niet meer in de kerker.
Zij keerden terug met het bericht:
“Wij vonden de gevangenis stevig op slot
en de wachten voor de deuren op hun post,
maar toen wij opendeden troffen wij niemand aan.”
Toen zij dit vernamen
vroegen de tempelcommandant en de hogepriesters –
ongerust daarover –
zich af wat voor gevolgen dit zou kunnen hebben.
Maar iemand kwam hun melden:
“De mannen, die gij in de kerker hebt gezet,
bevinden zich in de tempel en onderrichten het volk.”
Daarop ging de bevelhebber met zijn dienaren hen halen,
maar zonder geweld te gebruiken,
uit angst door het volk gestenigd te worden.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 34 (33), 2-3, 4-5, 6-7, 8-9

Refrein:
Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer.
Of: Alleluia.

De Heer zal ik prijzen iedere dag,
zijn lof ligt mij steeds op de lippen.
Mijn geest is fier op de gunst van de Heer,
laat elk die het hoort zich verheugen.

Verheerlijkt de Heer te zamen met mij
en laat ons eendrachtig zijn Naam vereren.
Ik ging tot de Heer en Hij heeft mij verhoord,
Hij heeft mij gered uit al wat ik vreesde.

Verlaat u op Hem, dan wordt ge gelukkig,
want Hij stelt u niet teleur.
Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer
en redt hen uit hun ellende.

De engel van God legt een schans om hen heen,
om elk die God vreest te beschermen.
Let op en bemerkt hoe genadig de Heer is,
gelukkig is hij die zijn heil zoekt bij Hem.

vers voor het evangelie: Kol. 3, 1

Alleluia.
Als gij dan met Christus ten leven zijt gewekt,
zoekt wat boven is,
daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods.
Alleluia.

179 evangelie: Joh. 3, 16-21

God heeft zijn Zoon naar de wereld gezonden, opdat de wereld
door Hem zou worden gered.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.
In die tijd zei Jezus tot Nikodémus:
“Zozeer heeft God de wereld lief gehad,
dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven,
opdat al wie in Hem gelooft niet verloren zal gaan
maar eeuwig leven zal hebben.
God heeft zijn Zoon
niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen,
maar opdat de wereld door Hem zou worden gered.
Wie in Hem gelooft wordt niet geoordeeld,
maar wie niet gelooft is al geoordeeld,
omdat hij niet heeft geloofd
in de Naam van de eniggeboren Zoon Gods.
Hierin bestaat het oordeel:
het licht is in de wereld gekomen,
maar de mensen beminden de duisternis meer dan het licht,
omdat hun daden slecht waren.
Ieder die slecht handelt heeft een afschuw van het licht
en gaat niet naar het licht toe
uit vrees dat zijn werken openbaar gemaakt worden.
Maar wie de waarheid doet gaat naar het licht,
opdat van zijn daden moge blijken dat zij in God zijn gedaan.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

1 Reactie
Inline Feedbacks
View all comments
anja
2 jaren geleden

ik vind het goed dat te lezen