6 januari

6 januari

Indien het feest van Openbaring reeds voorbij is, neemt men de
lezingen van ná Openbaring

65 eerste lezing: 1 Joh. 5, 5-13

Er zijn drie getuigen: de Geest, het water en het bloed.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes.
Vrienden,
niemand kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft,
dat Jezus de Zoon van God is.
Hij is het die gekomen is met water en bloed,
Jezus Christus.
Hij is gekomen
niet door water alleen, maar door water en door bloed.
De Geest betuigt het,
omdat de Geest de waarheid is.
Want er zij drie getuigen,
de Geest,
het water
en het bloed
en deze drie stemmen overeen.
Als wij het getuigenis van mensen aannemen,
dan zeker dat van God,
dat zoveel groter gezag heeft; God zelf waarborgt dit getuigenis,
dat Hij heeft afgelegd aangaande zijn Zoon.
Wie in de Zoon van God gelooft,
draagt Gods getuigenis in zijn hart.
Wie God geen geloof schenkt,
maakt Hem tot een leugenaar, want hij weigert
Gods eigen getuigenis over zijn Zoon te aanvaarden.
En dit is de zin van het getuigenis:
God heeft ons eeuwig leven gegeven in zijn Zoon.
Wie de Zoon heeft,
heeft leven gevonden;
wie de Zoon van God niet heeft,
heeft ook het leven niet.
Ik heb u deze brief geschreven
om u er van te overtuigen, dat gij eeuwig leven hebt,
gij allen, die waarachtig gelooft in de Zoon van God.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 147, 12-13, 14-15, 19-20

Refrein:
Loof nu de Heer, Jeruzalem!
Of: Alleluia.

Loof nu de Heer, Jeruzalem,
Sion, verheerlijk uw God!
Want Hij heeft uw poorten stevig gegrendeld,
uw zonen gezegend binnen uw muur.

Hij laat u in vrede uw akkers bebouwen
en voedt u met tarwebloem.
Hij zendt zijn bevel uit over de aarde
en haastig rept zich zijn woord.

Hij is het die Jakob zijn woord heeft gezonden,
zijn wet en geboden voor Israël.

vers voor het evangelie: Hebr. 1, 1-2

Alleluia.
Nadat God eertijds vele malen en op velerlei wijzen
tot onze vaderen had gesproken door de profeten,
heeft Hij nu, op het einde der tijden,
tot ons gesproken door de Zoon.
Alleluia.

66 evangelie: Mc. 1, 6b-11

Gij zijt mijn Zoon, mijn veelgeliefde: in U heb Ik welbehagen.

De Heer is met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.
Lof zij U, Christus.

Johannes droeg een leren gordel om zijn lendenen;
hij at sprinkhanen en wilde honing.
Hij predikte:
“Na mij komt die sterker is dan ik,
en ik ben niet waardig mij te bukken
en de riem van zijn sandalen los te maken.
Ik heb u gedoopt met water,
maar Hij zal u dopen met de heilige Geest.”
In die tijd vertrok Jezus uit Nazaret in Galilea
en liet zich in de Jordaan door Johannes dopen.
En op hetzelfde ogenblik dat Hij uit het water opsteeg,
zag Hij de hemel openscheuren
en de Geest als een duif op zich neerdalen.
En er kwam een stem uit de hemel:
“Gij zijt mijn Zoon,
mijn veelgeliefde;
in U heb Ik welbehagen.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments