24 december

24 december

49 eerste lezing: 2 Sam. 7, 1-5, 8b-12, 14a-16

Het rijk van David staat vast voor eeuwig.

Uit het tweede Boek Samuël.
Toen koning David zijn intrek had genomen in zijn paleis
en de Heer gezorgd had dat al zijn vijanden, in heel de omtrek,
hem met rust lieten,
zei hij tegen de profeet Natan:
“Nu moet u eens zien!
Zelf woon ik in een paleis van cederhout
en de ark van God staat onder tentdoek!”
Natan zei tot de koning:
“Doe gerust wat u van plan bent; de Heer staat u bij.”
Maar diezelfde nacht nog
werd het woord van de Heer gericht tot Natan:
“Zeg aan mijn dienaar David:
Zo spreekt God de Heer:
Gij wilt voor Mij een huis bouwen en Mij daarin laten wonen?
Zo spreekt God, de Heer van de hemelse machten:
Ik heb u uit de steppe gehaald, achter de schapen vandaan,
om vorst te zijn over mijn volk Israël.
Op al uw tochten heb Ik u bijgestaan,
al uw vijanden heb Ik vernietigd,
uw naam heb Ik groot gemaakt als die van de groten der aarde.
Ik heb mijn volk Israël een gebied gegeven
en het daar geplant om er te wonen.
Het wordt niet meer opgeschrikt
en door geen boosdoeners verdrukt, zoals vroeger,
in de tijd dat Ik over Israël, mijn volk, rechters had aangesteld.
Ik heb gezorgd dat al uw vijanden u met rust laten.
De Heer kondigt u aan dat Hij voor u een huis zal oprichten.
Wanneer uw dagen ten einde zijn,
en gij bij uw vaderen ter ruste zult gaan,
dan zal Ik het kind, dat van u is uitgegaan
tot uw nazaat verheffen,
en zijn koningschap bestendig doen zijn.
Ik zal voor hem een vader zijn, en hij Mij een zoon.
Zo zal uw huis en uw koninklijke macht altijd standhouden;
uw troon staat vast voor eeuwig.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 89 (88), 2-3, 4-5, 27, 29

Refrein:
Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen,
uw trouw verkondigen aan elk geslacht.

Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen,
uw trouw verkondigen aan elk geslacht.
Gij hebt gezegd: mijn gunst blijft eeuwig duren,
de hemel is de grondslag van mijn trouw.

Ik heb met David een verbond gesloten,
mijn uitverkoren dienaar met een eed beloofd:
Ik zal uw nageslacht in stand houden voor eeuwig,
in alle tijden blijft uw troon bestaan.

Hij zal mij aanroepen; Gij zijt mijn Vader,
mijn God, de steenrots van mijn heil.
Voor altijd kan hij rekenen op mijn genade,
voor immer blijft mijn bond met hem van kracht.

vers voor het evangelie

Alleluia.
Immanuel, koning en wetgever over uw volk:
kom ons bevrijden, Heer, onze God.
Alleluia.

50 evangelie: Lc. 1, 67-79

Hij zag op ons neer, gelijk de opgaande zon aan de hemel.

De Heer zij met u.
En met uw Geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
Lof zij U, Christus.

In die dagen werd Zacharias, de vader van Johannes,
vervuld met de heilige Geest
en hij sprak in profetische woorden:
“Geprezen zij de Heer, Israëls God,
want genadig zag Hij neer en verloste zijn volk.
Hij heeft ons een reddende kracht verwekt
in het huis van David, zijn dienaar,
zoals Hij van oudsher voorzegd heeft
bij monde van zijn heilige profeten;
tot redding uit de macht onzer vijanden
en uit de hand van al die ons haten.
Zo was Hij aan onze vaderen barmhartig
en zijn heilig verbond indachtig
de eed, die Hij onze vader Abraham zwoer
ons te geven, Hem zonder vrees te dienen,
bevrijd uit de macht van de vijand,
rechtvaardig en heilig voor zijn aanschijn, al onze dagen.
En gij, kind,
profeet van de Allerhoogste zult ge worden genoemd,
want voorafgaan zult gij aan de Heer
en gij zult zijn wegen bereiden
en zijn volk de redding doen kennen:
de vergiffenis van hun zonden
dankzij de milde erbarming van onze God,
waarmee Hij op ons neerzag
gelijk de opgaande zon aan de hemel,
en waarmee Hij verscheen aan hen,
die in het duister en de schaduw van de dood zijn gezeten,
om onze voeten te richten op de weg van de vrede.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments