17 december

17 december

35 eerste lezing: Gen. 49, 1a-2.8-10

Van Juda zal de scepter niet wijken.

Uit het Boek Genesis.
In die dagen ontbood Jakob
zijn zonen en sprak:
“Kom nu bijeen en luister, zonen van Jakob,
luister naar Israël hier, jullie vader.
Juda, jou prijzen je broers;
jouw hand drukt de nek van je vijanden neer,
voor jou staan de zonen van je vader gebogen.
De welp van een leeuw is Juda;
met roof ben je opwaarts gekomen, mijn zoon!
Hij vlijt zich neer, hij ligt als een leeuw,
als de koning der dieren; wie waagt hem te wekken?
Van Juda zal de scepter niet wijken,
de staf niet verdwijnen tussen zijn voeten,
totdat hij verschijnt die hem dragen mag:
hem zijn de volken gehoorzaam.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 72 (71), 2, 3-4ab, 7-8, 17

Refrein:
Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien
en welvaart alom tot het einde der maanden.

Mijn God, verleen de koning uw wijsheid,
de koningszoon uw rechtvaardigheid.
Hij moge uw volk rechtvaardig besturen,
uw armen met billijkheid.

Dan stroomt de vrede omlaag van de bergen,
en van de heuvels het recht.
Hij zal het geringe volk beschermen,
de zonen der armen verlossen.

Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien
en welvaart alom tot het einde der maanden.
Regeren zal hij van zee tot zee,
vanaf de Rivier tot de grens van de aarde.

Voor eeuwig blijve zijn naam geprezen,
in ere zolang als er dagen zijn.
Zijn naam zij een zegen voor alle stammen,
bij alle volken met lof vermeld.

vers voor het evangelie

Alleluia.
Wijsheid van de Allerhoogste,
alles bestuurt Gij met kracht en inzicht;
kom, en leer ons de weg te gaan van kennis en wijsheid.
Alleluia.

36 evangelie: Mt. 1, 1-17

Geslachtslijst van Jezus Christus, zoon van David.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Begin van het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
Lof zij U, Christus.

Geslachtslijst van Jezus Christus,
zoon van David,
zoon van Abraham.
Abraham was de vader van Isaäk,
Isaäk van Jakob,
Jakob van Juda en zijn broers;
Juda was de vader van Peres en Zerach,
die uit Tamar geboren werden;
Peres was de vader van Chesron,
Chesron van Aram,
Aram van Amminádab,
Amminádab van Nachson,
Nachson van Salmon,
Salmon van Boaz, die uit Rachab geboren werd;
Boaz was de vader van Obed,
geboren uit Ruth;
Obed was de vader van Isaï
en Isaï van David, de koning.
David was de vader van Salomo,
die geboren werd uit de vrouw van Uria;
Salomo was de vader van Rechabeam,
Rechabeam van Abia,
Abia van Asa,
Asa van Josafat,
Josafat van Joram,
Joram van Uzzia,
Uzzia van Jotam,
Jotam van Achaz,
Achaz van Hizkia,
Hizkia van Manasse,
Manasse van Amon,
Amon van Josia,
Josia van Jechonja en zijn broers,
in de tijd van de Babylonische ballingschap.
Na de Babylonische ballingschap
werd Jechonja de vader van Seáltiël,
Seáltiël van Zerubabel,
Zerubabel van Abiúd,
Abiúd van Eljakim,
Eljakim van Azor,
Azor van Sadok,
Sadok van Achim,
Achim van Eliúd,
Eliúd van Eleazar,
Eleazar van Mattan,
Mattan van Jakob.
Jakob nu was de vader van Jozef, de man van Maria,
en uit haar werd geboren Jezus, die Christus genoemd wordt.
In het geheel zijn er dus van Abraham tot David
veertien geslachten,
van David tot de Babylonische ballingschap
ook veertien geslachten
en van de Babylonische ballingschap tot de Christus
eveneens veertien geslachten.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments