Pinksteren, jaar C

Uit het lectionarium supplement

Pinksteren dagmis, jaar C

EERSTE LEZING

Zij werden allen vervuld van de Heilige Geest
en zij
begonnen te spreken.

Lezing uit de Handelingen van de Apostelen    2, 1-11

Toen de dag van Pinksteren aanbrak,
waren allen bijeen op dezelfde plaats.
Plotseling kwam uit de hemel
een gedruis alsof er een hevige wind opstak
en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van.
Er verscheen hun iets dat op vuur geleek
en dat zich, in tongen verdeeld,
op ieder van hen neerzette.
Zij werden allen vervuld van de Heilige Geest
en begonnen in vreemde talen te spreken,
naargelang de Geest hun te vertolken gaf.
Nu woonden er in Jeruzalem Joden, vrome mannen,
die afkomstig waren uit alle volkeren onder de hemel.
Toen dat geluid ontstond, liep het volk te hoop
en tot zijn verbazing
hoorde iedereen hen spreken in zijn eigen taal.
Zij waren buiten zichzelf en zeiden vol verwondering:
“Maar zijn al die daar spreken dan geen Galileeërs?
Hoe komt het dan dat ieder van ons hen hoort spreken
in zijn eigen moedertaal?
Parten, Meden en Elamieten,
bewoners van Mesopotamia, van Judea en Kappadocië,
van Pontus en Asia,
van Frygië en Pamfylië,
Egypte en het gebied van Libië bij Cyrene,
de Romeinen die hier verblijven,
Joden zowel als proselieten, Kretenzen en Arabieren,
wij horen hen in onze eigen taal spreken
van Gods grote daden.”

Woord van de Heer.

ANTWOORDPSALM     Ps. 104 (103), 1ab en 24ac, 29bc-30, 31 en 34 (R.30)

R. Zendt Gij uw geest, dan komt er weer leven,
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw.
of: Alleluia.

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
wat zijt Gij groot, Heer mijn God!
Hoeveel is het wat Gij gedaan hebt, Heer,
de aarde is vol van uw schepsels. R.

Neemt Gij hun geest weg, dan komen zij om,
en keren terug tot de aarde.
Maar zendt Gij uw geest, dan komt er weer leven,
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw. R.

De roem van de Heer blijve eeuwig bestaan,
Hij vinde zijn vreugde in al zijn schepsels;
Mogen mijn woorden Hem aangenaam zijn,
dan zal ik mij in de Heer verheugen. R.

TWEEDE LEZING

Hier kan gekozen worden voor de lezing uit jaar A (1 Kor. 12, 3b-7.12-13: p 77) of onderstaande lezing.

Allen die zich laten leiden door de Geest van God,
zijn kinderen van God

Lezing uit de Brief van de heilige apostel Paulus
aan de Romeinen     8, 8-17

Broeders en zusters,

Zij die volgens het vlees leven,
kunnen God niet behagen.
Maar uw bestaan wordt niet beheerst door het vlees,
doch door de Geest, omdat de Geest van God in u woont.
Zou iemand de Geest van Christus niet hebben,
dan behoort hij Hem niet toe.
Als Christus in u is,
blijft uw lichaam wel door de zonde de dood gewijd,
maar uw geest leeft,
dankzij de gerechtigheid.
En als de Geest van Hem
die Jezus van de doden heeft opgewekt, in u woont,
zal Hij die Christus Jezus
van de doden heeft doen opstaan,
ook uw sterfelijk lichaam eenmaal levend maken
door de kracht van zijn Geest, die in u verblijft.
Broeders en zusters,
wij zijn dus schuldenaars,
maar niet van het vlees, om naar het vlees te leven.
Als gij volgens het vlees leeft, zult gij zeker sterven.
Maar als gij door de Geest
de praktijken van de zelfzucht doodt,
zult gij leven.
Allen die zich laten leiden door de Geest van God,
zijn kinderen van God.
De geest die gij ontvangen hebt,
is er niet een van slaafsheid,
die u opnieuw vrees zou aanjagen.
Gij hebt een geest van kindschap ontvangen,
die ons doet uitroepen:
“Abba, Vader!”
De Geest zelf bevestigt het getuigenis van onze geest,
dat wij kinderen zijn van God.
Maar als wij kinderen zijn,
dan ook erfgenamen,
en wel erfgenamen van God tezamen met Christus,
daar wij delen in zijn lijden,
om ook te delen in zijn verheerlijking.

Woord van de Heer.

 

SEQUENTIE (verplicht op deze dag)

Kom, o Geest des Heren, kom
uit het hemels heiligdom,
waar Gij staat voor Gods gezicht.

Kom der armen troost, daal neer,
kom en schenk uw gaven, Heer,
kom wees in de harten licht.

Kom o trooster, Heil’ge Geest,
zachtheid die de ziel geneest,
kom verkwikking zoet en mild.

Kom o vrede in de strijd,
lafenis voor ’t hart dat lijdt,
rust die alle onrust stilt.

Licht dat vol van zegen is,
schijn in onze duisternis,
neem de harten voor U in.

Zonder uw geheime gloed
is er in de mens geen goed,
is de ziel niet rein van zin.

Was wat vuil is en onrein,
overstroom ons dor domein,
heel de ziel die is gewond,

maak weer zacht wat is verstard,
koester het verkilde hart,
leid wie zelf de weg niet vond.

Geef uw gaven zevenvoud
ieder die op U vertrouwt,
zich geheel op U verlaat.

Sta ons met uw liefde bij,
dat ons einde zalig zij,
geef ons vreugd die niet vergaat.

Ofwel:

Veni, Sancte Spiritus,
et emitte caelitus
lucis tuae radium.

Veni, pater pauperum,
veni, dator munerum,
veni, lumen cordium.

Consolator optime,
dulcis hospes animae,
dulce refrigerium.

In labore requies,
in aestu temperies
in fletu solatium.

O lux beatissima,
reple cordis intima
tuorum fidelium.

Sine tuo numine,
nihil est in homine,
nihil est innoxium.

Lava quod est sordidum,
riga quod est aridum,
sana quod est saucium.

Flecte quod est rigidum,
fove quod est frigidum,
rege quod est devium.

Da tuis fidelibus,
in to confidentibus,
sacrum septenarium.

Da virtutis meritum,
da salutis exitum,
da perenne gaudium.

ALLELUIA

R. Alleluia.
Kom, heilige Geest, vervul het hart van uw gelovigen
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.
R. Alleluia.

EVANGELIE

Hier kan gekozen worden voor de lezing uit jaar A (Joh. 20, 19 -23) of onderstaande lezing.

De Heilige Geest zal u alles leren.

Lezing uit het heilig Evangelie
volgens Johannes.     14, 15-16. 23b-26

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Als gij Mij liefhebt,
zult ge mijn geboden onderhouden.
En Ik zal de Vader vragen
en Hij zal u een andere Helper geven
om voor altijd met u te zijn.

Als iemand Mij liefheeft,
zal hij mijn woord onderhouden,
mijn Vader zal hem liefhebben
en Wij zullen tot hem komen
en verblijf bij hem nemen.
Wie Mij niet liefheeft, onderhoudt mijn woorden niet;
en het woord dat gij hoort,
is niet van Mij,
maar van de Vader die Mij gezonden heeft.
Dit heb Ik tot u gesproken,
terwijl Ik bij u blijf,
maar de Helper, de Heilige Geest,
die de Vader zal sturen in mijn Naam,
Hij zal u alles leren
en u alles in herinnering brengen wat Ik u gezegd heb.

Woord van de Heer.

Mooi om te lezen

Pinksteren – uit een preek van paus Leo de Grote

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments