Hemelvaart van de Heer, jaar C

Uit het lectionarium supplement

Hemelvaart van de Heer – jaar C

EERSTE LEZING

Ten aanschouwen van hen werd Hij omhooggeheven.

Lezing uit de Handelingen van de Apostelen     1, 1-11

Het eerste boek, dat ik geschreven heb, Teófilus,
ging over alles wat Jezus gedaan en geleerd heeft
tot aan de dag
waarop Hij zijn opdracht gaf aan de apostelen
die Hij door de Heilige Geest had uitgekozen,
en ten hemel werd opgenomen.
Na zijn sterven toonde Hij hun met vele bewijzen
dat Hij in leven was.
Hij verscheen hun gedurende veertig dagen
en sprak met hen over het Rijk Gods.
Terwijl Hij met hen at,
beval Hij hun Jeruzalem niet te verlaten,
maar de belofte van de Vader of te wachten,
“die gij van Mij vernomen hebt:
Johannes doopte met water,
maar gij zult over enkele dagen
gedoopt worden met de Heilige Geest.”
Toen zij eens bijeengekomen waren,
stelden zij Hem de vraag:
“Heer, gaat Gij in deze tijd
voor Israël het koninkrijk herstellen?”
Maar Hij gaf hun ten antwoord:
“Het komt u niet toe dag en uur te kennen
die de Vader in zijn macht heeft vastgesteld.
Maar gij zult kracht ontvangen
van de Heilige Geest die over u komt
om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem,
in geheel Judea en Samaria
en tot het uiteinde van de aarde.”
Na deze woorden
werd Hij ten aanschouwen van hen omhooggeheven
en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.
Terwijl zij Hem bij zijn hemelvaart
gespannen nastaarden,
stonden opeens twee mannen in witte gewaden bij hen,
die zeiden:
“Mannen van Galilea,
wat staat ge naar de hemel te kijken?
Deze Jezus
die van u is weggenomen naar de hemel,
zal op dezelfde wijze wederkeren
als gij Hem naar de hemel hebt zien gaan.”

Woord van de Heer.

ANTWOORDPSALM Ps. 47 (46), 2-3. 6-7. 8-9 (R. 6)

R. God stijgt ten troon onder luid gejuich,
de Heer met geschal van bazuinen.
of: Alleluia.

Alle volkeren, klapt in de handen,
jubelt voor God met blij geroep.
Want groot is de Heer en alom geducht,
een machtig vorst over heel de aarde. R.

God stijgt ten troon onder luid gejuich,
de Heer met geschal van bazuinen.
Zingt nu voor God, laat klinken uw zang,
voor onze koning een loflied! R.

Koning is God over heel de aarde,
zingt dus een psalm voor Hem.
Koning is God over alle naties,
zetelend op zijn heilige troon. R.

TWEEDE LEZING

Hier kan gekozen worden voor de lezing uit het jaar A (Ef. 1, 17-23: p. 45)
of onderstaande lezing

Christus is de hemel zelf binnengegaan.

Lezing uit de Brief aan de Hebreeën     9, 24-28; 10, 19-23

Broeders en zusters,

Christus is niet het heiligdom binnengegaan dat,
door mensenhanden gemaakt,
slechts een symbool is van het waarachtige heiligdom;
Hij is de hemel zelf binnengegaan
om er nu voor onze zaak bij God present te zijn.
Ook hoeft Hij zich daar niet telkens opnieuw te offeren,
terwijl de hogepriester jaar in jaar uit
het allerheiligste binnengaat,
met bloed dat niet het zijne is.
Anders had Christus meerdere malen moeten lijden,
vanaf het begin van de wereld;
maar in feite is Hij slechts eenmaal verschenen,
op het hoogtepunt van de geschiedenis,
om door zijn offer de zonden te delgen.
Het is het lot van de mens eenmaal te sterven,
en daarna komt het oordeel;
zo is ook Christus eenmaal geofferd,
omdat Hij de zonden van allen op zich had genomen;
als Hij een tweede maal verschijnt,
zal het zijn los van de zonde,
om heil te brengen aan allen die naar Hem uitzien.

Door het bloed van Jezus, broeders en zusters,
hebben wij vrije toegang gekregen tot het heiligdom.
In zijn eigen lichaam
heeft Hij voor ons de nieuwe, levende weg gebaand,
dwars door het voorhangsel heen.
We hebben nu
“die grote priester
die over het huis van God is aangesteld.”
Laten we dan dichterbij komen,
maar met een oprecht hart
en in de volle overtuiging van ons geloof,
ons hart rein gesprenkeld van alle schuldbesef,
ons lichaam gewassen met zuiver water.
Laten wij onwrikbaar vasthouden
aan de belijdenis van onze hoop,
want Hij die de beloften deed, is betrouwbaar.

Woord van de Heer.

ALLELUIA     Mt. 28, 19a. 20b

R. Alleluia.
Gaat en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen,
zegt de Heer;
Ik ben met u alle dagen, tot aan de voleinding der wereld.
R. Alleluia.

EVANGELIE

En terwijl Hij hen zegende, werd Hij ten hemel opgenomen.

Lezing uit het heilig Evangelie volgens Lucas     24, 46-53

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Zó staat er geschreven,
dat de Christus zou lijden
en dat Hij zou opstaan uit de doden op de derde dag,
en dat in zijn naam bekering verkondigd zou worden
tot vergeving van zonden,
aan alle volkeren,
te beginnen met Jeruzalem.
Gij zijt hiervan getuigen.
Zie, Ik zend de belofte van mijn Vader over u;
blijft in de stad
totdat gij uit den hoge met kracht zult zijn bekleed.”
Hij leidde hen naar buiten tot bij Betanië;
Hij hief de handen omhoog en zegende hen.
En terwijl Hij hen zegende,
ging Hij van hen weg
en werd opgenomen ten hemel.
Zij aanbaden Hem
en keerden naar Jeruzalem terug met grote vreugde.
En zij waren voortdurend in de tempel
en zegenden God.

Woord van de Heer.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments