Doop van de Heer – Jaar C

Uit het lectionarium supplement

Doop van de Heer – jaar C

Naar keuze:

37 EERSTE LEZING: Jes. 42, 1-4.6-7

Dit is mijn dienaar in wie Ik behagen schep.

Uit de Profeet Jesaja.

Zo spreekt de Heer:
“Dit is mijn Dienaar die Ik ondersteun,
mijn uitverkorene in wie Ik behagen schep:
mijn geest stort Ik over Hem uit,
gerechtigheid laat Hij stralen over de volken.
Hij roept niet, Hij schreeuwt niet.
en op straat verheft Hij zijn stem niet.
Het geknakte riet zal Hij niet breken,
de kwijnende vlaspit niet doven,
in waarheid zal Hij de gerechtigheid laten stralen.
Onvermoeid en ongebroken
zal Hij op aarde gerechtigheid laten zegevieren:
de verre kusten zien uit naar zijn leer.
Ik, de Heer, roep U in gerechtigheid,
Ik neem U bij de hand en waak over U
en maak U voor de mensen tot het teken van mijn verbond
en tot een licht voor de volken.
Blinden zult Gij de ogen openen,
gevangenen uit hun kerker bevrijden
en uit de gevangenis allen die in duisternis zitten.”

Woord van de Heer.

TUSSENZANG:     Ps 29 (28), 1a en 2, 3ac-4, 3b en 9b-10

R. God zegent zijn volk met vrede.

Huldigt de Heer, alle zonen van God.
Huldigt de Heer om zijn glorie en macht.

Huldigt de Heer om de roem van zijn Naam,
knielt voor Hem neer om zijn heilige luister.

De stem van de Heer schalt over het water,
Gods majesteit roept van over de zee.

De stem van de Heer met dreunend geweld,
de stem van de Heer, ontzagwekkend!

Gods majesteit roept van over de zee
zijn tempel weergalmt van zijn glorie.

De Heer troont boven het firmament,
daar zetelt Hij eeuwig als koning.

38 TWEEDE LEZING: Hand. 10, 34-38

De Heer heeft Hem gezalfd met de heilige Geest.

Uit de Handelingen der Apostelen.

In die tijd nam Petrus het woord en sprak:
“Nu besef ik pas goed,
dat er bij God geen aanzien des persoons bestaat,
maar dat, uit welk volk ook,
ieder die Hem vreest en het goede doet
Hem welgevallig is.
Het woord heeft Hij tot de zonen van Israel gezonden
toen hij door Jezus Christus
de blijde boodschap van vrede verkondigde:
Deze is de Heer van allen.
Gij weet wat er overal in Judea gebeurd is;
hoe Jezus van Nazaret zijn optreden begon in Galilea
na het doopsel dat Johannes predikte,
en hoe God Hem gezalfd heeft
met de heilige Geest en met kracht.
Hij ging weldoende rond
en genas allen
die onder de dwingelandij van de duivel stonden,
want God was met Hem.”

Woord van de Heer.

ALLELUIA: Mc. 9, 6

Alleluia
De hemelen gingen open en de stem van de Vader zei:
Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, luistert naar Hem.
Alleluia.

Ofwel:

EERSTE LEZING

Verschijnen zal de glorie des Heren
en alle vlees zal daarvan getuige zijn.

Lezing uit het boek van de profeet Jesaja     40, 1-5. 9-11

Troost, troost toch mijn volk – zegt uw God –
spreek Jeruzalem moed in,
roep haar toe dat haar straftijd voorbij is,
dat haar ongerechtigheid vergeven is,
dat zij van Gods hand haar zonden
dubbel betaald heeft gekregen.
Een stem roept: “Baan de Heer een weg in de steppe,
effen voor onze God een heerbaan in de woestijn,
elk dal moet gevuld,
elke berg en heuvel geslecht worden,
alle oneffenheden moeten vlak,
de rotsmassa’s een vallei worden.
En verschijnen zal de glorie des Heren
en alle vlees zal daarvan getuige zijn:
De mond des Heren heeft het gezegd!”

Beklim de hoogste berg, gij Sion, vreugdebode,
verhef krachtig uw stem, Jeruzalem, vreugdegezant:
Verkondig het luide, ken geen vrees,
roep tot de steden van Juda: “Uw God is op komst!
Zie, God de Heer komt met kracht,
zijn arm voert de heerschappij;
zijn loon komt met Hem mee,
zijn beloning gaat voor Hem uit.
Als een herder zal Hij zijn schapen weiden,
in zijn armen ze samenbrengen,
de lammeren dragen tegen zijn boezem,
de schapen met zachte hand geleiden.”

Woord van de Heer.

ANTWOORDPSALM     PS. 104 (103), 1b-2. 3-4. 24-25. 27-28. 29-30 (R. 1ab)

R. Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
wat zijt Gij groot, Heer, mijn God.

Wat zijt Gij groot, Heer mijn God!
Met glorie en luister zijt Gij gekleed,
uw mantel is zuiver licht.
De hemel hebt Gij als een tentdoek gespannen. R.

Boven de wateren liggen uw zalen.
De wolken hebt Gij als wagen genomen,
Gij rijdt op de rug van de wind.
De storm hebt Gij tot uw bode gemaakt,
de bliksemflitsen uw dienaars. R.

Hoeveel is het wat Gij gedaan hebt, Heer,
en alles in wijsheid gemaakt,
de aarde is vol van uw schepsels.
Maar ook in de zee, zo diep en zo wijd,
is het een gewemel van dieren,
ontelbaar, grote en kleine. R.

En al deze dieren verwachten van U
dat Gij ze voedt op hun tijd.
Wat Gij voor hen uitstrooit verzamelen zij,
ze worden verzadigd als Gij uw hand opent. R.

Verbergt Gij uw aanschijn, dan worden zij angstig,
neemt Gij hun geest weg, dan komen zij om,
en keren terug tot de aarde.
Maar zendt Gij uw geest, dan komt er weer leven,
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw. R.

TWEEDE LEZING

Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte
en vernieuwing door de Heilige Geest.

Lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus
aan Titus     2, 11-14; 3, 4-7

Dierbare,

De genade van God,
bron van heil voor alle mensen,
is op aarde verschenen.
Zij leert ons
goddeloosheid en wereldse begeerten te verzaken
en bezonnen, rechtvaardig en vroom te leven in deze tijd,
terwijl wij uitzien
naar de zalige vervulling van onze hoop,
de openbaring van de heerlijkheid
van onze grote God en Heiland Christus Jezus.
Hij heeft zichzelf voor ons gegeven
om ons van alle ongerechtigheid te verlossen
en ons te maken tot zijn eigen volk,
gereinigd van zonde, vol ijver voor alle goeds.

De goedheid en mensenliefde van God onze Heiland
is op aarde verschenen,
en Hij heeft ons gered,
niet omdat wij iets goeds gedaan zouden hebben,
maar alleen omdat Hij barmhartig is.
Hij heeft ons gered door het bad van wedergeboorte
en vernieuwing door de Heilige Geest.
Want Hij heeft de Geest overvloedig over ons uitgestort
door Jezus Christus onze Heiland.
Zo zijn wij door zijn genade gerechtvaardigd
en erfgenamen geworden van het eeuwig leven
waar onze hoop op gericht is.

Woord van de Heer.

ALLELUIA     Vgl. Lc. 3, 16

R. Alleluia.
Johannes zei: “Er komt iemand die sterker is dan ik;
Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.”
R. Alleluia.

EVANGELIE

Terwijl Jezus na zijn doop in gebed was, ging de hemel open.

Lezing uit het heilig Evangelie
volgens Lucas     3, 15-16. 21-22

In die tijd,
toen het volk vol verwachting was
en iedereen zich aangaande Johannes de vraag stelde,
of hij niet de Messias zou zijn,
gaf Johannes aan allen het antwoord:
“Ik doop u met water,
maar er komt iemand die sterker is dan ik;
ik ben niet waardig
de riem van zijn sandalen los te maken.
Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.”

Toen al het volk zich liet dopen,
en Jezus na zijn doop in gebed was,
geschiedde het dat de hemel openging
en de Heilige Geest in lichamelijke gedaante,
als een duif, over Hem neerdaalde,
en een stem uit de hemel sprak:
“Gij zijt mijn Zoon, de welbeminde,
in U heb Ik mijn behagen gesteld.”

Woord van de Heer.

Waar het hoogfeest van Openbaring van de Heer naar de zondag wordt
verplaatst en dit samenvalt met 7 of 8 januari, en het feest van
de Doop van de Heer wordt verplaatst naar de daaropvolgende maan-
dag, wordt slechts één lezing gekozen voorafgaand aan het evangelie.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

1 Reactie
Inline Feedbacks
View all comments
De Cramer Helena
2 jaren geleden

Zou het kunnen dat er een foutje geslopen is in deze zin?: Dit is mijn dienaar in wie Ik behangen schep.