H. Drie-eenheid, hoogfeest, zondag na Pinksteren

H. Drie-eenheid, hoogfeest, zondag na Pinksteren

107 eerste lezing: Spr. 8, 22-31

De Wijsheid was gevormd lang voor het begin der aarde.

Uit het boek der Spreuken.
Zo spreekt de wijsheid van God:
De Heer schiep mij vóór al het bestaande,
vóór al wat Hij vanouds gemaakt heeft.
Van eeuwigheid ben ik gevormd,
lang vóór het begin der aarde.
Toen er nog geen oceanen waren, was ik reeds geboren,
vóór er bronnen waren, overstromend van water.
Voordat de bergen geplaatst werden,
en vóór de heuvels, werd ik geboren.
De aarde had Hij nog niet geschapen met haar vlakten,
noch ook de kostbare grondstoffen in haar schoot.
Toen Hij de hemel grondvestte, was ik erbij
en toen Hij een kring trok rond de wereldzee.
Toen Hij de wolken boven bevestigde,
en de bronnen aanbracht in de diepte,
toen Hij de zee haar grenzen wees,
opdat het water zijn oevers niet te buiten zou gaan,
toen Hij de fundamenten legde voor de aarde,
was ik aan de zijde van de Kunstenaar,
en was ik zijn troetelkind, dag voor dag,
en speelde ik aldoor voor zijn aangezicht.
Ik speelde over het oppervlak van zijn aarde,
en het was me een genot bij de mensen te zijn.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 8, 4-5, 6-7, 8-9

Refrein:
Heer, onze Heer, hoe ontzagwekkend is uw Naam op aarde!

Als ik naar de hemel kijk, het kunstwerk van uw vingers,
als ik maan en sterren zie, die Gij daar hebt gezet.
Ach, wat is de mens dan, dat Gij naar hem omziet,
’t mensenkind, dat Gij zo voor hem zorgt?

Niet veel minder dan een engel hebt Gij hem geschapen,
hem omkleed met schoonheid en met pracht.
Heel uw schepping aan hem onderworpen,
alles aan zijn voeten neergelegd.

Runderen en schapen overal,
ook de wilde dieren op de velden.
Vogels in de lucht en vissen in de zee,
al wat wemelt in de oceanen.

108 tweede lezing: Rom. 5, 1-5

Tot God door Christus in de liefde van de Geest.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome.
Broeders en zusters,
gerechtvaardigd door het geloof
leven wij in vrede met God
door Jezus Christus onze Heer.
Hij is het, die ons door het geloof de toegang heeft ontsloten
tot die genade waarin wij staan;
door Hem ook mogen wij ons beroemen
op onze hoop op de heerlijkheid Gods.
Meer nog,
wij zijn zelfs trots op onze beproevingen,
in het besef dat verdrukking leidt tot volharding,
volharding tot beproefde deugd
en deze weer tot hoop.
En de hoop wordt niet teleurgesteld,
want Gods liefde is in ons hart uitgestort
door de heilige Geest die ons werd geschonken.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

vers voor het evangelie: vgl. Apoc. 1,8)

Alleluia.
Eer aan de Vader, de Zoon en de heilige Geest,
God, die is, die was en die komt.
Alleluia.

109 evangelie: Joh. 16, 12-15

Al wat de Vader heeft is het Mijne. De Geest zal u 
verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.
Lof zij U, Christus.

In zijn afscheidsrede zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Nog veel heb Ik u te zeggen,
maar gij kunt het nu nog niet dragen.
Wanneer Hij echter komt, de Geest der waarheid,
zal Hij u tot de volle waarheid brengen.
Hij zal niet uit zichzelf spreken,
maar spreken al wat Hij hoort
en u de komende dingen aankondigen.
Hij zal Mij verheerlijken omdat Hij aan u zal verkondigen
wat Hij van Mij ontvangen heeft.
Daarom zei Ik, dat Hij aan u zal verkondigen
wat Hij van Mij ontvangen heeft.
Al wat de Vader heeft, is het Mijne.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments