34e zondag door het jaar C, Christus Koning

Christus, Koning van het Heelal, 34e en laatste zondag door het jaar C

209 eerste lezing: 2 Sam. 5, 1-3

Zij zalfden David tot koning over Israël.

Uit het tweede boek Samuël.
In die dagen begaven alle stammen van Israël
zich naar David in Hebron en zeiden:
“Hier zijn wij, uw eigen vlees en bloed.
Vroeger al, toen Saul nog over ons regeerde,
was u degene, die de troepen van Israël aanvoerde.
Daarenboven heeft de Heer u verzekerd:
Gij zult mijn volk Israël hoeden;
gij zijt het, die over Israël zult heersen.”
Alle oudsten van Israël kwamen naar de koning in Hebron
en koning David sloot met hen in Hebron een verbond
ten overstaan van de Heer
en zij zalfden David tot koning over Israël.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps 122 (121) 1-2, 3-4a, 4b-5

Refrein:
Hoe blij was ik, toen men mij riep:
wij trekken naar Gods huis.

Hoe blij was ik, toen men mij riep:
wij trekken naar Gods huis!

Nu mag mijn voet, Jeruzalem,
uw poorten binnen treden.

Jeruzalem, ommuurde stad,
zo dicht opeen gebouwd.

Naar u trekken de stammen op,
de stammen van Gods volk.

Zij gaan naar Israëls gebruik
de Naam van God vereren.

Daar staan de zetels van het recht,
de troon van Davids huis.

210 tweede lezing: Kol. 1, 12-20

Hij heeft ons overgebracht naar het koninkrijk van zijn 
geliefde Zoon.

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Kolosse.
Broeders en zusters,
blijmoedig danken wij God, de Vader,
omdat Hij u in staat stelde
te delen in de erfenis van de heiligen
en te leven in het licht.
Hij heeft ons ontrukt aan het domein van de duisternis
en overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon.
In Hem is onze bevrijding verzekerd
en zijn onze zonden vergeven.
Hij is het beeld van de onzichtbare God,
de eerstgeborene van heel de schepping.
Want in Hem is alles geschapen
in de hemelen en op de aarde,
het zichtbare en het onzichtbare,
tronen en hoogheden,
heerschappijen en machten.
Het heelal is geschapen door Hem en voor Hem.
Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem.
Hij is ook het hoofd van het lichaam dat de kerk is.
Hij is de oorsprong,
de eerste, die van de dood is opgestaan
om in alles de hoogste te zijn,
Hij alleen.
Want in Hem heeft God willen wonen in heel zijn volheid,
om door Hem het heelal met zich te verzoenen
en vrede te stichten door het bloed, aan het kruis vergoten
om alles in de hemel en op aarde te verzoenen,
door Hem alleen.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

vers voor het evangelie: Mc. 11, 10

Alleluia.
Gezegend, de komende in de Naam des Heren.
Geprezen het komende koninkrijk van onze vader David!
Alleluia.

211 evangelie: Luc 23, 35-43

Heer, denk aan mij, wanneer Gij in uw Koninkrijk
gekomen zijt.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
Lof zij U, Christus.

Toen Jezus aan het kruis hing,
stond het volk toe te kijken,
maar de overheidspersonen lachten Hem uit en zeiden:
“Anderen heeft Hij gered;
laat Hij zichzelf eens redden
als Hij de Messias van God is,
de uitverkorene!”
De soldaten brachten Hem zure wijn,
en ook zij voegden Hem spottend toe:
“Als Gij de koning der Joden zijt,
red dan uzelf.”
Boven Hem stond als opschrift
in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters:
“Dit is de koning der Joden.”
Ook een van de misdadigers die daar hingen hoonde Hem:
“Zijt Gij niet de Messias?
Red dan uzelf en ons.”
Maar de andere strafte hem af en zei:
“Heb zelfs jij geen vrees voor God
terwijl je toch hetzelfde vonnis ondergaat?
En wij ondergaan dat vonnis terecht,
want wij krijgen wat wij door onze daden verdiend hebben;
maar Hij heeft niets verkeerds gedaan.”
Daarop zei hij:
“Jezus,
denk aan mij,
wanneer Gij in uw Koninkrijk gekomen zijt.”
En Jezus sprak tot hem:
“Voorwaar, Ik zeg u:
vandaag nog zult gij met Mij zijn in het paradijs.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments