9e zondag door het jaar C

9e zondag door het jaar C

134 eerste lezing 1Kon 8, 41-43

Als een vreemdeling komt, luister naar hem.

Uit het eerste boek der Koningen.
In die dagen bad Salomo in de tempel als volgt:
“Heer, ook als een vreemdeling, die niet tot uw volk Israël
behoort, omwille van uw Naam uit een ver land komt,
en gaat bidden in deze tempel
omdat hij gehoord heeft van uw grote naam,
uw krachtige hand en uw uitgestrekte arm,
luister dan vanuit de hemel, uw woonstede,
en doe alles
waarom de vreemdeling U smeekt.
Dan zullen alle volken der aarde U leren kennen
en U, evenals uw volk Israël, vrezen;
dan zullen zij weten dat over deze tempel, die ik gebouwd heb,
uw Naam is uitgeroepen.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps 117 (116) 1-2

Refrein:
Gaat uit over de hele wereld
en verkondigt het evangelie aan heel de schepping.
Of: Alleluia.

Looft nu de Heer, alle naties der aarde,
huldigt de Heer, alle volken rondom;

Omdat Hij bij ons zijn goedheid getoond heeft;
de trouw van de Heer houdt in eeuwigheid stand.

135 tweede lezing Gal 1, 1-2, 6-10

Als ik de gunst van mensen zocht, zou ik geen dienaar
van Christus zijn.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten.
Van Paulus, een apostel,
niet gezonden of aangesteld door mensen,
maar door Jezus Christus
en door God de Vader, die Hem uit de dood heeft opgewekt.
Ik en alle broeders die bij mij zijn
groeten de kerken van Galatië.
Broeders en zusters:
Ik sta verbaasd, dat gij zo spoedig van Hem
die u tot de genade geroepen heeft
afvalt om een ander evangelie aan te hangen.
Er bestáát geen ander.
Er zijn alleen maar lieden die u in verwarring brengen
en proberen het evangelie van Christus te verdraaien.
Maar al zouden wijzelf
of een engel uit de hemel of wie dan ook
een evangelie verkondigen
dat afwijkt van wat wij u verkondigd hebben,
hij zij vervloekt!
Wat ik vroeger heb gezegd, herhaal ik nu:
als iemand u een ander evangelie verkondigt dan gij ontvangen hebt,
hij zij vervloekt!
Wie tracht ik nu voor mij te winnen,
de mensen of God?
Zoek ik soms de gunst van mensen?
Als ik nog de gunst van mensen zocht
zou ik geen dienaar van Christus zijn.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

vers voor het evangelie

Alleluia.
Uw woorden, Heer, zijn geest en leven,
uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.
Alleluia.

136 evangelie: Lc 7, 1-10

Zelfs in Israël heb Ik zo’n groot geloof niet gevonden.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
Lof zij U, Christus.

In die tijd ging Jezus,
na afloop van zijn onderricht aan het luisterende volk
naar Kafarnaüm.
Daar was een honderdman, die een knecht had
aan wie hem veel gelegen was;
die knecht was ziek en lag op sterven.
Omdat de honderdman Jezus hoorde
zond hij enkele oudsten van de Joden naar Hem toe
met het verzoek zijn knecht te komen genezen.
Bij Jezus gekomen riepen zij met aandrang zijn hulp in.
Ze zeiden: “Hij verdient dat Gij hem deze gunst bewijst,
want hij houdt van ons volk
en hij heeft op eigen kosten de synagoge voor ons gebouwd.”
Daarop ging Jezus met hen mee.
Maar toen Hij niet ver meer van het huis was
liet de honderdman Hem door vrienden zeggen:
“Heer, doe geen verdere moeite;
ik ben niet waard dat Gij onder mijn dak komt.
Daarom meende ik ook er geen aanspraak op te mogen maken
persoonlijk naar U toe te komen.
Maar een woord van U is voldoende
om mijn knecht te doen genezen.
Want al ben ik zelf een ondergeschikte,
ik heb weer manschapppen onder mij;
en tot de een zeg ik: ga, en hij gaat,
en tot een ander: kom, en hij komt,
en aan mijn knecht: doe dit, en hij doet het.”
Toen Jezus dit hoorde stond Hij verwonderd over hem.
Hij keerde zich om en zei tot het volk dat Hem volgde:
“Ik zeg u:
zelfs in Israël heb Ik zo’n groot geloof niet gevonden.”
Toen de mensen die gestuurd waren in het huis terugkeerden,
vonden zij de knecht weer gezond.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments