4e zondag van de advent, jaar C

4e zondag van de advent, jaar C

10 eerste lezing: Micha 5, 1-4a

Uit u zal iemand komen die over Israël gaat heersen.

Uit de Profeet Micha.
Dit zegt de Heer:
“Gij, Betlehem Efrata,
het kleinste onder Juda’s geslachten,
uit u zal geboren worden,
hij die over Israël moet heersen.
In het verre verleden ligt zijn oorsprong,
in lang vervlogen dagen.”
Daarom zal de Heer hen
niet langer overlaten aan hun lot
dan tot de tijd
dat de moeder haar kind gebaard heeft.
Dan komt de rest van zijn broeders weer samen
met de zonen van Israël.
Dan neemt hij de macht in handen
en zal hen hoeden
door de kracht van de Heer,
door de verheven naam van de Heer, zijn God.
In veiligheid zullen zij wonen,
omdat zijn macht zal reiken
tot aan de uiteinden der aarde.
Hij zal een man van vrede zijn.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 80 (79) 2ac en 3b, 15-16, 18-19

Refrein:
God van de heerscharen, richt ons weer op;
lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.

Herder van Israël, hoor ons aan,
die Jozef leidt als een kudde;

Die troont op de Kerubs, verschijnt met luister,
voor Efraïm, Benjamin en Manasse.

Werp uw macht in de strijd,
kom om ons bij te staan.

God van de heerscharen, keer toch terug,
zie neer uit de hemel en let op uw wijngaard.

Bescherm wat uw eigen hand heeft geplant,
het stekje dat Gij hebt gekweekt.

Laat uw hand op uw gunsteling rusten,
op het kind dat Gij grootgebracht hebt.

Nooit meer zullen wij U verlaten;
bewaart Gij ons leven, dan prijzen wij U.

11 tweede lezing: Hebr. 10, 5-10

Ik ben gekomen om uw wil te doen.

Uit de brief aan de Hebreeën.
Broeders en zusters,
als Christus in de wereld komt, zegt Hij tot de Vader:
“Slachtoffers en gaven hebt Gij niet gewild,
maar Gij hebt mij een lichaam bereid.
Brandoffers en zoenoffers konden niet behagen.
Toen zei Ik.
Hier ben ik.
Zoals er in de boekrol over mij geschreven staat:
Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen.”

Eerst zegt Hij dus:
Slachtoffer en gaven,
brandoffers en zoenoffers hebt Gij niet gewild,
die konden u niet behagen,
hoewel de wet voorschrijft, dat ze gebracht moeten worden.

En dan zegt Hij:
Hier ben ik,
ik ben gekomen om uw wil te doen.
Hij schaft dus het eerste af om het tweede te laten gelden.
Door die wil zijn wij geheiligd, eens en voor altijd,
door het offer van het lichaam van Jezus Christus.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

vers voor het evangelie: Lc 1, 38

Alleluia.
Zie de dienstmaagd des Heren,
mij geschiede naar uw woord.
Alleluia.

12 evangelie: Lc. 1, 39-45

Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn
Heer naar mij toekomt?

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
Lof zij U, Christus.

In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland
naar een stad in Juda.
Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth.
Zodra Elizabeth de groet van Maria hoorde,
sprong het kind op in haar schoot.
Elizabeth werd vervuld met de heilige Geest
en riep met luide stem:
“Gij zijt gezegend onder de vrouwen
en gezegend is de vrucht van uw schoot.
Waaraan heb ik het te danken,
dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt?
Zie zodra ik uw groet hoorde,
sprong het kind van vreugde op in mijn schoot.
Zalig zij, die geloofd heeft, dat tot vervulling zal komen
wat haar vanwege de Heer gezegd is.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

1 Reactie
Inline Feedbacks
View all comments
Frans
2 jaren geleden

????