3e zondag van Pasen jaar B

Derde zondag van Pasen – jaar B

Uit het supplementaire lectionarium

EERSTE LEZING

De Vorst des levens hebt gij gedood,
God heeft Hem evenwel uit de doden doen opstaan.

Lezing uit de Handelingen van de Apostelen     3, 13-15. 17-19

In die dagen zei Petrus tot het volk:
“De God van Abraham, Isaak en Jacob,
de God van onze vaderen
heeft zijn dienaar Jezus verheerlijkt,
die gij hebt overgeleverd
en voor Pilatus verloochend
ofschoon deze geoordeeld had
Hem in vrijheid te moeten stellen.
Maar gij hebt de Heilige en Gerechte verloochend
en als gunst de vrijlating van een moordenaar gevraagd.
De vorst des levens daarentegen hebt gij gedood.
God heeft Hem evenwel uit de doden doen opstaan;
daarvan zijn wij getuigen.

Maar ik weet, broeders,
dat gij in onwetendheid gehandeld hebt,
evenals uw overheden.
Maar wat God tevoren had aangekondigd
bij monde van alle profeten,
dat zijn Messias zou sterven
heeft Hij zo in vervulling doen gaan.
Bekeert u dus en hebt berouw,
opdat uw zonden worden uitgewist.”

Woord van de Heer.

ANTWOORDPSALM     Ps. 4, 2. 4. 7. 9 (R. 7b)

R. Heer, laat uw licht over ons opgaan.
of: Alleluia.

Als ik U roep, geef mij antwoord,
God, die mij recht verschaft.
Gij, die mij redt uit verdrukking,
wees mij genadig, verhoor mijn gebed! R.

Ziet hoe de Heer zijn getrouwen begunstigt:
altijd luistert Hij als ik Hem roep. R.

Zegt men: wie brengt ons geluk?
Heer, laat uw licht dan over ons opgaan. R.

Als ik mij neerleg slaap ik gerust,
Gij maakt mij vrij van zorgen. R.

TWEEDE LEZING

Hij is onze voorspreker voor onze zonden,
maar ook die van de hele wereld.

Lezing uit de Eerste brief
van de heilige apostel Johannes     2, 1-5a

Vrienden,

Ik schrijf u met de bedoeling
dat gij niet zoudt zondigen.
Maar ook al zou iemand zonde bedrijven:
we hebben een voorspreker bij de Vader,
Jezus Christus, die geheel zondeloos is,
die al onze zonden goedmaakt,
en niet alleen die van ons maar die van de hele wereld.
Hoe weten wij dat wij God kennen?
Er is maar een bewijs:
dat we ons houden aan zijn geboden.
Wie zegt dat hij Hem kent,
maar zich niet stoort aan zijn geboden,
is een leugenaar;
in zo iemand woont de waarheid niet.
Maar in een mens die gehoorzaam is aan Gods woord,
heeft zijn liefde werkelijk haar volmaaktheid bereikt.

Woord van de Heer.

ALLELUIA     Lc. 24, 32

R. Alleluia.
Heer Jezus, ontsluit voor ons de Schriften:
doe ons hart branden terwijl Gij tot ons spreekt.
R. Alleluia.

EVANGELIE

Zo moest de Christus lijden
en opstaan uit de doden op de derde dag.

Lezing uit het heilig Evangelie volgens Lucas     24, 35-48

Toen ze het van vreugde en verbazing niet konden geloven, zei Hij tot hen: “Hebt ge hier iets te eten?” Zij reikten Hem een stuk geroosterde vis aan; Hij nam het en at het voor hun ogen op.

In die tijd
vertelden de leerlingen wat er onderweg gebeurd was
en hoe Jezus door hen herkend werd
aan het breken van het brood.
Terwijl ze daarover spraken,
stond Hijzelf plotseling in hun midden
en zei:
“Vrede zij u”.
In hun verbijstering en schrik
meenden ze een geest te zien.
Maar Hij sprak tot hen:
“Waarom zijt ge ontsteld
en waarom komt er twijfel op in uw hart?
Kijkt naar mijn handen en voeten:
Ik ben het zelf.
Betast Mij en kijkt:
een geest heeft geen vlees en beenderen,
zoals ge ziet dat Ik heb.”
En na zo gesproken te hebben
toonde Hij hun zijn handen en voeten.
Toen ze het van vreugde en verbazing
niet konden geloven,
zei Hij tot hen: “Hebt ge hier iets te eten?”
Zij reikten Hem een stuk geroosterde vis aan;
Hij nam het en at het voor hun ogen op.
Hij sprak tot hen:
“Dit zijn de woorden van Mij
die Ik tot u sprak,
toen Ik nog bij u was:
alles moet vervuld worden
wat over Mij geschreven staat in de wet van Mozes,
de profeten en de psalmen.”
Toen opende Hij hun geest
voor het begrijpen van de Schriften.
Hij zei hun:
“Zó staat er geschreven,
dat de Christus zou lijden
en dat Hij zou opstaan uit de doden op de derde dag,
en dat in zijn naam bekering verkondigd zou worden
tot vergeving van zonden, aan alle volkeren,
te beginnen met Jeruzalem.
Gij zijt hiervan getuigen.”

Woord van de Heer.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments