Onze Heer Jezus Christus, eeuwige Hogepriester – Donderdag na Pinksteren – Feest

Donderdag na Pinksteren

Jezus Christus eeuwige Hogepriester – Jaar B

Uit het supplementaire lectionarium

Antifoon bij de intrede (Vgl. Hebr. 7, 24; 9, 15)

Het priesterschap van Christus, Middelaar van een nieuw verbond, is eeuwig, omdat Hij in eeuwigheid blijft.

Het “Eer aan God” wordt gezegd of gezongen

Collecta-gebed

Laat ons bidden. God, tot glorie van uw majesteit en tot heil van het menselijk geslacht hebt Gij uw Eniggeborene aangesteld tot eeuwige Hogepriester; laat hen die Hij heeft uitgekozen als bedienaren en uitdelers van zijn geheimen, door de rijke gave van de Geest trouw bevonden worden in de vervulling van het dienstwerk dat zij hebben aanvaard. Door onze Heer… Amen.

EERSTE LEZING

Ik zal een nieuw verbond sluiten
en aan hun zonden niet meer denken.

Lezing uit het Boek van de profeet Jeremia     31, 31-34

Er komt een tijd – godspraak van de Heer –
dat Ik met Israël een nieuw verbond sluit.
Geen verbond zoals Ik met hun voorvaderen gesloten heb,
toen Ik hen bij de hand heb genomen
om hen uit Egypte te leiden.
Want dat verbond hebben zij verbroken,
ofschoon Ik hun meester was – godspraak van de Heer -.
Dit is het nieuwe verbond
dat Ik in de toekomst met Israël sluit:
Ik leg mijn wet in hun binnenste,
Ik grif ze in hun hart.
Ik zal hun God zijn
en zij zullen mijn volk zijn.
Dan hoeft niemand een ander nog voor te houden:
Leer de Heer kennen.
Want iedereen, groot en klein, kent Mij dan
– godsspraak van de Heer -.
Dan vergeef Ik hun misstappen,
Ik denk niet meer aan hun zonden.

Woord van de Heer.

ANTWOORDPSALM     PS. 110 (109), 1. 2. 3 (R. 4b)

R. Voor eeuwig zijt Gij priester als Melchisédek.

De Heer spreekt tot mijn heer: “Zit aan mijn rechterhand;
Ik leg uw vijanden als voetbank voor uw voeten.” R.

Uit Sion reikt de Heer de scepter van uw macht:
heers nu te midden van uw tegenstanders. R.

Een vorst zijt gij, wanneer gij u vertoont,
met macht bekleed, in glans van heiligheid;
Ik heb u vóór de dageraad verwekt. R.

Ofwel:

Christus heeft door één offer voor altijd
hen die zich laten heiligen
tot volmaaktheid gebracht.

Lezing uit de Brief aan de Hebreeën     10, 11-18

Broeders en zusters,

Iedere hogepriester verricht dagelijks staande de dienst
en draagt telkens weer dezelfde offers op,
die nooit de zonden kunnen wegnemen.
Christus daarentegen
is voor altijd gezeten aan de rechterhand van God
na één enkel offer voor de zonden te hebben gebracht,
nog slechts wachtend op het ogenblik
dat zijn vijanden
worden gemaakt tot een voetbank voor zijn voeten.
Want door één offer heeft Hij voor altijd
hen die zich laten heiligen tot volmaaktheid gebracht.
We hebben hiervoor ook
het getuigenis van de Heilige Geest.
Eerst zegt Hij:
“Dit is het verbond dat Ik met hen zal sluiten na die dagen,
zegt de Heer:
Ik zal mijn wetten in hun hart leggen,
Ik grif ze in hun geest.”
En hieraan voegt Hij toe:
“Ik zal hun zonden en ongerechtigheden
niet langer gedenken.”
En waar deze vergeven zijn,
is geen zoenoffer meer nodig.

Woord van de Heer.

ALLELUIA     Hebr. 5, 8-9

R. Alleluia.
Hoewel Hij de Zoon was,
heeft Hij in de school van het lijden gehoorzaamheid geleerd;
en toen Hij het einde had bereikt,
is Hij voor allen die Hem gehoorzamen
oorzaak geworden van eeuwig heil.
R. Alleluia.

EVANGELIE

Dit is mijn Lichaam. Dit is mijn Bloed.

Lezing uit het heilig Evangelie
volgens Marcus     14, 22-25

Op de eerste dag van het ongedesemde brood,
de dag waarop men het paaslam slacht,
nam Jezus onder de maaltijd brood,
sprak de zegen uit,
brak het en gaf het hun, met de woorden:
“Neemt,
dit is mijn Lichaam.”
Daarna nam Hij de beker
en na het spreken van het dankgebed
reikte Hij hun die toe
en zij dronken allen daaruit.
En Hij sprak tot hen:
“Dit is mijn Bloed van het Verbond,
dat vergoten wordt voor velen.
Voorwaar, Ik zeg u:
Ik zal niet meer drinken van wat de wijnstok voortbrengt
tot op de dag waarop Ik het, nieuw,
zal drinken in het Koninkrijk van God.”

Woord van de Heer.

Gebed over de gaven

Heer, moge onze Middelaar Jezus Christus deze gaven voor U aanvaardbaar maken en ons, samen met Hem, aan U opdragen als een offer dat U welgevallig is. Hij die met U leeft…

Prefatie

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Verheft uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer onze God.

Het is passend en goed Hem te danken. Het is waarlijk passend en goed, onze plicht en ons heil, dat wij U altijd en overal danken, Heer, heilige Vader, almachtige, eeuwige God: Gij die uw eniggeboren Zoon door de zalving met de Heilige Geest hebt aangesteld tot Hogepriester van het nieuwe, altijddurende Verbond en in uw onuitsprekelijk raadsbesluit hebt willen vastleggen dat zijn enig priesterschap bewaard zou worden in de Kerk. Het volk dat Gij U verworven hebt, rust Hij immers niet alleen toe met een koninklijk priesterschap, maar ook kiest Hij uit goedheid voor zijn broeders mensen uit om door handoplegging deel te krijgen aan zijn heilig dienstwerk. Hij kiest hen uit om in zijn Naam het offer te hernieuwen tot verlossing van de mensen, om voor uw kinderen het paasmaal aan te richten en uw heilig volk voor te gaan in liefde, te voeden met uw woord en te sterken door uw sacramenten. Hij kiest hen uit om hun leven te geven voor U en voor het heil van hun broeders, te streven naar gelijkvormigheid met het beeld van Christus zelf en standvastig voor U te getuigen van hun geloof en van hun liefde. Daarom, Heer, danken ook wij U met alle engelen en heiligen en zeggen vol vreugde:

Heilig…

Antifoon bij de communie

Zie, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld.

Gebed na de communie

Laat ons bidden. Heer, geef ons nieuwe levenskracht door de heilige offergave die wij hebben opgedragen en genuttigd. Laat ons altijd met U verenigd zijn in liefde om vruchten voort te brengen die blijvend zijn. Door Christus, onze Heer. Amen.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

2 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments
Nico Dister, OFM
1 jaar geleden

Bij gebrek aan een directorium zocht ik op internet de lezingen van de Eucharistieviering op het feest an Onze Heer Jezus Christus, eeuwige Hogepriester (donderdag na Pinksteren). Ik vond ze dank zij de website van de Dionysiusparochie te Heerhugowaard. Chapeau!