Hoogfeest H. Hart van Jezus, jaar B

Uit het supplementaire lectionarium

3e Vrijdag na Pinksteren

Hoogfeest van het H. Hart van Jezus – Jaar B

EERSTE LEZING

Mijn hart slaat om.

Lezing uit de profeet Hosea     11, 1. 3-4. 8c-9

Zo spreekt de Heer:
“Toen Israël nog jong was, kreeg ik hem lief
en uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen.

Ik ben het
die Efraïm heb leren lopen,
die hem bij zijn armen heb gevat.
Zij echter wilden maar niet weten,
dat Ik het was die hen behoedde.
Met zachte leidsels heb Ik hen gemend,
met teugels van liefde.
Ik was voor hen als degenen
die het juk optillen
wanneer het tegen de kaken drukt.
Ik reikte hem zijn voedsel toe.

Mijn hart slaat om,
heel mijn binnenste wordt week.
Neen, Ik zal mijn vlammende toorn niet koelen,
Efraïm niet opnieuw te gronde richten,
want Ik ben God, Ik ben geen mens,
Ik ben de Heilige in uw midden.
Ik laat mij niet gaan in mijn toorn.”

Woord van de Heer.

ANTWOORDPSALM     Jes. 12, 2-3. 4bcd. 5-6 (R. 3)

R. Verheugd zult ge water scheppen
uit de bronnen van heil.

Ja, Hij is de God van mijn heil,
Hij geeft mij vertrouwen, ik hoef niet te vrezen;
want Hij is mijn kracht, Hem prijs ik,
Hij heeft mij redding gebracht.
Verheugd zult ge water scheppen uit de bronnen van heil. R.

Verheerlijkt de Heer, roept zijn Naam aan;
maakt bij de volken zijn daden bekend,
gedenkt hoe verheven zijn Naam is. R.

Bezingt de Heer om zijn weergaloos werk,
laat heel de aarde het weten.
Verheugt u en jubelt, die Sion bewoont,
om Israëls Heilige, groot in uw midden. R.

TWEEDE LEZING

De liefde van Christus die alle kennis te boven gaat.

Lezing uit de Brief van de heilige apostel Paulus
aan de Efesiërs     3, 8-12. 14-19

Broeders en zusters,

Aan mij, de allerminste van alle heiligen,
is de genade gegeven de heidenen
de ondoorgrondelijke rijkdom van de Christus
te verkondigen,
en de volvoering van het geheim in het licht te stellen.
Het was van eeuwigheid verborgen in God,
de Schepper van het heelal,
opdat thans aan de heerschappijen
en de machten in de hemelen
door middel van de Kerk
de veelvoudige wijsheid Gods bekend zou worden.
Zo was zijn eeuwig voornemen
dat Hij uitgevoerd heeft in Christus Jezus, onze Heer.
In Hem hebben wij, door het geloof in Hem,
vol vertrouwen de vrije toegang tot God.
Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader,
naar wie alle vaderschap
in de hemel en op aarde genoemd wordt:
moge Hij u in zijn onmetelijke heerlijkheid geven
dat uw diepste wezen machtig wordt gesterkt
door zijn Geest,
dat Christus door het geloof woont in uw hart
en dat gij geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.
Moogt gij in staat zijn met alle heiligen te vatten,
wat de breedte en lengte en hoogte en diepte is,
en te kennen de liefde van Christus,
die alle kennis te boven gaat.
Moogt gij de volheid bereiken
die de volheid van God zelf is.

Woord van de Heer.

ALLELUIA     ofwel: Mt. 11, 29ab

R. Alleluia.
Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij:
Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.
R. Alleluia.

                         ofwel: 1 Joh. 4, 10b
R.
Alleluia.
God heeft ons het eerst liefgehad.
Hij heeft zijn Zoon gezonden
om onze zonden uit te wissen
door het offer van zijn leven.
R. Alleluia.

EVANGELIE

Hij doorstak zijn zijde en er kwam bloed en water uit.

Lezing uit het heilig Evangelie
volgens Johannes     19, 31-37

Aangezien het voorbereidingsdag was
en opdat de lichamen niet aan het kruis bleven op sabbat
– want het was de grote dag van die sabbat –
vroegen de Joden aan Pilatus
dat van hen de benen werden gebroken
en zij zouden worden weggehaald.
Daarop kwamen de soldaten
en braken de benen
van de eerste en van de andere
die met Hem was gekruisigd.
Toen zij echter bij Jezus kwamen
en zagen dat Hij reeds dood was,
braken zij zijn benen niet;
maar een van de soldaten doorstak zijn zijde met een lans
en onmiddellijk kwam er bloed en water uit.
En die het gezien heeft, getuigt hiervan;
en zijn getuigenis is waar
en hij weet dat hij de waarheid zegt,
opdat ook gij zoudt geloven.
Dit is namelijk gebeurd,
opdat de Schrift vervuld zou worden:
‘Geen been van hem zal verbrijzeld worden’,
terwijl nog een ander Schriftwoord zegt:
‘Zij zullen opzien naar Hem
die zij hebben doorboord’.

Woord van de Heer.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments