Hoogfeest H. Hart van Jezus, jaar B

Hoogfeest H. Hart van Jezus, jaar B

110A eerste lezing: Hos. 11, 1.3-4.8c-9

Mijn hart slaat om.

Uit de Profeet Hosea.
Zo spreekt de Heer:
“Toen Israël nog jong was, kreeg Ik hem lief
en uit Egypte heb Ik mijn zoon geroepen.
Ik ben het,
die Efraïm heb leren lopen,
die hem bij zijn armen heb gevat.
Zij echter wilden maar niet weten,
dat Ik het was die hen behoedde.
Met zachte leidsels heb Ik hen gemend,
met teugels liefde.
Ik was voor hen als degenen
die het juk optillen wanneer het tegen de kaken drukt.
Ik reikte hem zijn voedsel toe.
Mijn hart slaat om,
heel mijn binnenste wordt week.
Neen, Ik zal mijn vlammende toorn toch niet koelen,
Efraïm niet opnieuw te gronde richten,
want Ik ben God, Ik ben geen mens,
Ik ben de Heilige in uw midden.
Ik laat mij niet gaan in mijn toorn.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Jes. 12, 2-3, 4bcd, 5-6

Refrein:
De dag is nabij, dat ge water zult putten
met opgeruimd hart uit de bron van het heil.

Ja, God is mijn heil, ik verlaat mij op Hem,
ik hoef voor geen onheil te vrezen.
De Heer is mijn sterkte, de Heer geeft mij kracht,
Hij toont zich mijn helper en redder.
De dag is nabij dat ge water zult putten
met opgeruimd hart uit de bron van het heil.

Brengt dank aan de Heer en huldigt zijn Naam.
Verkondigt de volken zijn machtige daden,
maakt alom zijn grootheid bekend.

Zingt luid voor de Heer die wonderen deed,
laat heel de aarde het horen.
Verheugt u en juicht, gij die Sion bewoont,
want Israëls Heilige woont in uw midden.

111A tweede lezing: Ef. 3, 8-12. 14-19

De liefde van Christus die alle kennis te boven gaat.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efese.
Broeders en zusters,
aan mij, de allerminste van alle heiligen,
is de genade gegeven,
aan de heidenen
de ondoorgrondelijke rijkdom van de Christus te verkondigen
en de volvoering van het geheim in het licht te stellen.
Het was van eeuwigheid verborgen in God,
de Schepper van het heelal,
opdat door middel van de kerk
thans aan de heerschappijen en de machten in de hemelen
de veelvoudige wijsheid Gods bekend zou worden.
Zo was zijn eeuwig voornemen
dat Hij uitgevoerd heeft in Christus Jezus, onze Heer.
In Hem hebben wij,
door het geloof in Hem,
vol vertrouwen de vrije toegang tot God.
Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader
naar wie alle vaderschap in de hemel en op aarde genoemd wordt:
moge Hij u in zijn onmetelijke heerlijkheid geven,
dat uw diepste wezen machtig wordt gesterkt door zijn Geest,
dat Christus door het geloof woont in uw hart
en dat gij geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.
Moogt gij in staat zijn, mèt alle heiligen te vatten
wat de breedte en lengte en hoogte en diepte is,
en te kennen de liefde van Christus,
die alle kennis te boven gaat.
Moogt gij de volheid bereiken die de volheid van God zelf is.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

vers voor het evangelie: 1 Joh. 4, 10b

Alleluia.
God heeft ons het eerst liefgehad.
Hij heeft zijn Zoon gezonden
om onze zonden uit te wissen
door het offer van zijn leven.
Alleluia.

112A evangelie: Jon. 19, 31-37

Men doorstak zijn zijde en terstond kwam er bloed en
water uit.

De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.
Lof zij U, Christus.

Aangezien het voorbereidingsdag was
en de Joden niet wilden
dat de lichamen op sabbat aan het kruis bleven
– het was bovendien een grote sabbat –
vroegen zij aan Pilatus verlof
de benen van de gekruisigden te breken en hen weg te nemen.
Daarom kwamen de soldaten
en sloegen
zowel bij de ene als bij de andere, die met Hem was gekruisigd,
de benen stuk.
Toen zij echter bij Jezus kwamen en zagen dat Hij reeds dood was,
sloegen zij Hem de benen niet stuk,
maar een van de soldaten doorstak zijn zijde met een lans;
terstond kwam er bloed en water uit.
Die het gezien heeft getuigt hiervan;
zijn getuigenis is waar
en hij weet dat hij de waarheid zegt,
opdat ook gij zoudt geloven.
Dit is gebeurd, opdat de Schrift zou vervuld worden:
Van zijn gebeente zal niets worden verbrijzeld,
terwijl nog een ander Schriftwoord zegt:
Zij zullen opzien naar Hem, die zij hebben doorstoken.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments